Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Χρηματοδότηση των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Από τη σύσταση των Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας, το αντικείμενο του ελέγχου συντήρησης έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου είχε μεταφερθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε) που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια.

Η χρηματοδότηση των δέκα Δ.Ε.Σ.Ε των Περιφερειών της χώρας, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες στη νησιωτική Ελλάδα δεν έχουν εκτεταμένο οδικό δίκτυο, γινόταν μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά με πόρους της ΤΕΟ ΑΕ και αφορούσε τόσο τη στοιχειώδη όσο και την τακτική συντήρηση.
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης τμημάτων του εθνικού δικτύου σε ιδιώτες και με την υπ. αριθ. Δ17α/82/10ΦΝ433/7-7-2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία αποδέχεται την 145/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία «η ευθύνη συντήρησης περιλαμβάνει και την υποχρέωση των υπεύθυνων φορέων να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων», καταργήθηκε ουσιαστικά η πάγια τακτική της χρηματοδότησης των εργασιών συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι διαθέσιμες πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ συνεπώς μηδενίστηκαν χωρίς να είναι δυνατόν να αναπληρωθούν από άλλες. Σχετική προσπάθεια να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό των Περιφερειών τουλάχιστον οι δαπάνες της στοιχειώδους συντήρησης για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, δεν είχε αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αυτές θεωρούνται «επενδυτικής φύσεως και καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό».

Αντιθέτως, οι υποχρεώσεις των Δ.Ε.Σ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ162 Α’), που τροποποιεί τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και Μελετών, έγιναν πλέον αυστηρές αφού προβλέπεται ότι «η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας» και «η μη τήρηση των υποχρεώσεων με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα». Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι ανωτέρω υπηρεσίες οδηγούνται σταδιακά σε πλήρη αδράνεια, ως συνέπεια της αδυναμίας τους, ελλείψει πιστώσεων, να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Δεδομένου ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο 2,5% του κόστους δαπάνης κατασκευής των οδικών έργων (ή στα 30.000 ευρώ ανά χλμ βάσει της μέσης δαπάνης κατασκευής) και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το εναπομένον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, πλην παραχωρήσεων που συντηρούν οι Δ.Ε.Σ.Ε, είναι 8.000 χλμ και επομένως απαιτούνται πιστώσεις της τάξεως των 240 εκατ. ευρώ ετησίως,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με ποιους τρόπους θα διασφαλίσει την ροή των ως άνω απαιτούμενων πιστώσεων μέσω ενός σταθερού συστήματος χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετησίως;
Με ποιους τρόπους χρηματοδοτούνται σήμερα οι Δ.Ε.Σ.Ε και ποια σχετικά κονδύλια προβλέπει ο προϋπολογισμός;

Θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό των Περιφερειών τουλάχιστον οι δαπάνες της στοιχειώδους συντήρησης για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση που αφορά στη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας από τις Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. βουλευτές τα εξής:
1. Σύμφωνα με το με αρ. Δ17α/82/10/ΦΝ433/7-7-2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (σχετικό β), με το οποίο έγινε αποδεικτή η με αριθμό 145/2008 Ατομική Γνωμοδότηση Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προβλέπεται ότι:

(α) Οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας φορείς καθορίζονται πλέον από το ν. 3481/06 και τις εκδοθείσες προς εκτέλεσή του αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των οικείων Γ. Γ. Περιφέρειας και δεν ισχύει κατά τούτο ο ν. 3155/55.

(β) Η ευθύνη συντήρησης περιλαμβάνει και την υποχρέωση των υπευθύνων φορέων να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων.
Επομένως το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ δεν έχει αρμοδιότητα για τη χρηματοδότηση των ΔΕΣΕ των Περιφερειών, οι οποίες θα πρέπει να μεριμνούν για την εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειάς τους.

Τα παραπάνω έχουν γίνει αποδεκτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφό του προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Επισημαίνεται ότι η μέχρι πρότινος χρηματοδότηση από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., οι οποίοι μετάτην ενεργοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί με νόμο στη Βουλή το2007, έχουν περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό, είχε επικουρικό χαρακτήρα και δεν είναι σήμεραδυνατή η συνέχιση της.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Απαράδεκτη καθυστέρηση καταβολής επιδόματος στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών των Α΄ θμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/05 (παρ. 6.α. του άρθρου 92, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν 3536/07), ποσοστό 30% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα αδειών διαμονής κλ.π υπηκόων τρίτων χωρών, μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών διαμονής υπέρ ΟΤΑ α’ Βαθμού». Το προϊόν του λογαριασμού κατανέμεται στους ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από το ποσό κάθε έτους, ποσοστό έως το 1/3 προορίζεται για τους υπαλλήλους, (μόνιμους υπαλλήλους, υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλους αποσπασμένους) που εργάστηκαν κατά το έτος εκείνο στις οικείες υπηρεσίες των ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών.

Παρά τα προβλεπόμενα από τις εν λόγω διατάξεις, το επίδομα δεν έχει καταβληθεί ακόμα στους συγκεκριμένους εργαζόμενους για τα έτη 2007, 2008 και 2009, κι αυτό επειδή δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών), που θα ορίζει το ύψος για κάθε κατηγορία υπαλλήλου.

Επειδή τα προβλεπόμενα χρήματα είναι εκταμιευμένα, αλλά δεν μπορούν να δοθούν εάν δε βγει η ανά έτος ΚΥΑ.

Επειδή, είναι απαράδεκτο να μην έχει ακόμη καταβληθεί το σχετικό, θεσμικά προβλεπόμενο, επίδομα στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ιδιαίτερα σε συνθήκες γενικευμένης μισθολογικής λιτότητας

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Για ποιο λόγο δεν έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα οι απαραίτητες ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος των ετών 2007, 2008 και 2009 στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού;
· Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσουν και με ποιο άμεσο χρονοδιάγραμμα για τη συνυπογραφή των απαραίτητων ΚΥΑ, ώστε να αποδεσμευθούν τα σχετικά ποσά και να καταβληθούν άμεσα, αναδρομικά, τα συγκεκριμένα επιδόματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Δημήτρης Παπαδημούλης

Νίκος Τσούκαλης

Διαρροή στοιχείων δικογραφίας σε έντυπα και ιστοσελίδες του ακροδεξιού χώρου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στον απόηχο του ξυλοκοπήματος και του τραυματισμού πολιτών από ακροδεξιούς στο πλαίσιο ειρηνικής αντιρατσιστικής εκδήλωσης στην πλατεία του Μετρό επί της οδού Πανόρμου, επιχειρείται εδώ και έναν μήνα μια πρωτοφανής ενορχηστρωμένη επιχείρηση αντιστροφής των ρόλων θυτών και θυμάτων από έντυπα του ακροδεξιού χώρου, αλλά και από ιδεολογικά συγγενείς ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα, όσοι αυτόπτες μάρτυρες κλήθηκαν για κατάθεση στη ΓΑΔΑ μετά την οργανωμένη φασιστική επίθεση και αναγνώρισαν άτομα που συμμετείχαν σ’ αυτή, λοιδορούνται, συκοφαντούνται και διασύρονται με περιπαικτικά, ειρωνικά και εμπαθή σχόλια, τα οποία αναπαράγονται μέσα από εκατοντάδες ιστοσελίδες.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι, μέσω αυτών των ιστοσελίδων και εντύπων, τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ιδιότητες των μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ενεργούμενα που «εκτελούν πολιτικές εργολαβίες», αποκαλύπτονται δημόσια και συνοδεύονται από απειλές.

Με δεδομένο ότι η παράνομη διαρροή απόρρητων στοιχείων της δικογραφίας οδήγησε στην ύπαρξη διατυπωμένων απειλών από έντυπα και ιστοσελίδες, καθώς και την κατατρομοκράτηση μαρτύρων στην υπόθεση της φασιστικής επίθεσης στην Πανόρμου,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


Κατά ποιο τρόπο έχουν περιέλθει απόρρητα στοιχεία της δικογραφίας η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, στην κατοχή εντύπων και ιστοσελίδων του ακροδεξιού χώρου;

Με ποιον τρόπο θα προστατευθεί, έστω και μετά τη δημοσιοποίηση, η ιδιότητα του μάρτυρα, λαμβανομένων υπόψη και των διατυπωμένων απειλών εναντίον μαρτύρων, έπειτα από την παράνομη διαρροή των ονομάτων τους;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Βασίλης Μουλόπουλος

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ : Διαρροή στοιχείων δικογραφίας. ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 7163/08-03-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατάθεσαν οι Βουλευτές κ. κ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Β. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι τις απογευματινές ώρες της 23-01-2010. η αρμόδια Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής) σχημάτισε δικογραφία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε βάρος σαράντα πέντε (45) ατόμων, μεταξύ των οποίων δέκα τρεις (13) ανήλικοι, για κατά περίπτωση παράβαση των άρθρον 189, 309, 333, 361. 42 και 45 του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2168/ 1993, καθ' όσον συμμετείχαν σε ομάδα που επιτέθηκε και συνεπλάκη την 12.00' ώρα της ίδιας ημέρας στην πλατεία Κανελλοπούλου στους Αμπελόκηπους, με άλλα άτομα που συμμετείχαν σε αντιρατσιστική συγκέντρωση στην εν λόγω πλατεία.

Οι συλληφθέντες, τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, οδηγήθηκαν με τις κατ' αυτών σχηματισθείσες δικογραφίες στους Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών και Ανηλίκων Αθηνών, οι οποίοι παρέπεμψαν άπαντες στον 4ϋ Ειδικό Ανακριτή για κύρια ανάκριση, φάση κατά την οποία οι διάδικοι και οι συνήγοροί τους, όπως είναι γνωστό, δύνανται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας.

Πέραν αυτών σας πληροφορούμε ότι στην ανωτέρω Υπηρεσία μας, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει καταγγελίες από μάρτυρες στην προαναφερόμενη υπόθεση για απειλές εναντίον τους. Εφόσον υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις η Υπηρεσία θα επιληφθεί και θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣΑνισότητες και διακρίσεις λόγω φύλου

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Για να κατανοηθεί πού βρισκόμαστε σήμερα από πλευράς ισότητας των φύλων, θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στις διακρίσεις λόγω φύλου και στις ανισότητες λόγω φύλου. Μπορεί οι σεξιστικές διακρίσεις να απαγορεύονται από τη νομοθεσία, όμως οι ανισότητες είναι κάτι πιο σύνθετο, είναι βαθιά ριζωμένες, επιβιώνουν των νομικών ρυθμίσεων και απαιτούν τη λήψη όχι μόνο νομοθετικών αλλά και διοικητικών και οργανωτικών μέτρων, καθώς και την προώθηση των λεγόμενων «θετικών μέτρων». Γι’ αυτό, το πέρασμα από την de jure στην de facto ισότητα είναι ολόκληρη διαδικασία, και απαιτεί συνδυασμένα μέτρα πολιτικής, ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, με στόχους, χρονοδιάγραμμα και διάθεση πόρων.
Οι ισχύοντες νόμοι και συνθήκες συνθέτουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων. Το πλαίσιο αυτό ωστόσο αφενός δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, αφετέρου παραβιάζεται συστηματικά. Επιπλέον αφορά κυρίως την τυπική ισότητα Για να επιτύχουμε την ουσιαστική ισότητα, απαιτούνται επιπλέον θετικά μέτρα και μέτρα εναρμόνισης των οικογενειακών και επαγγελματικών-κοινωνικών υποχρεώσεων των εργαζόμενων γονέων.
Η νομοθεσία λοιπόν παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητη, παραβιάζεται και καταστρατηγείται. Κορυφαίο παράδειγμα διαρκούς καταστρατήγησης αποτελεί η αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία, αν και έχει πίσω της πολύ ισχυρή νομοθεσία.


Με δεδομένο ότι η ισότητα των φύλων έχει χαρακτηριστεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, η παραβίασή της έχει αναγνωρισθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του καιρού μας –πρόβλημα δημοκρατίας, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής– και η επίτευξή της έχει συμπεριληφθεί στους οκτώ αναπτυξιακούς στόχους της Διακήρυξης της Χιλιετίας, χρειάζεται να αναβαθμιστεί επειγόντως η μέριμνα της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας για το ζήτημα.

Ανισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών

Η εργασία των γυναικών, του κατώτερου τμήματος των εργαζομένων (σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2009) έχει μετατραπεί σε δουλεία, με εξευτελιστικές αμοιβές, χωρίς ασφάλιση, με μεταχείριση που περιέχει βία, απειλές, και σεξουαλική παρενόχληση, με συνθήκες εργασίας που στοιχίζουν στις εργαζόμενες γυναίκες ακόμη και τη ζωή τους.

Η εργασία των γυναικών, Ελληνίδων και μεταναστριών, όχι μόνο δεν ικανοποιεί τα όνειρα και τις ανάγκες τους, αλλά προσβάλλει την αξιοπρέπειά τους και τις οδηγεί στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι εργαζόμενες γυναίκες γίνονται αντικείμενο απάνθρωπης εκμετάλλευσης, πληρώνονται εξευτελιστικά (οι καθαρίστριες εργάζονται κατά κανόνα με καθεστώς ενοικιαζόμενης εργασίας, αμείβονται με 300 ευρώ το μήνα, χωρίς ένσημα), λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες ακόμη και για τη μερική απασχόληση. Με τέτοιες αμοιβές, μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς και τι σύνταξη θα πάρουν, αν θα πάρουν.
Την ίδια στιγμή, πυκνώνουν τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα με θύματα γυναίκες. Αυξάνονται διαρκώς οι απολύσεις εγκύων. Διώκονται με απολύσεις και δολοφονικές επιθέσεις οι συνδικαλίστριες. Πολύ περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι άνδρες μένουν άνεργες. Το τρίτο τρίμηνο του 2009 το συνολικό ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 9,3%. Για τους άνδρες το ποσοστό αυτό είναι 6,6%, ενώ για τις γυναίκες 13,1%. Για τους νέους άνδρες αγγίζει το 13,9%, ενώ για τις νέες γυναίκες το 24,5%.

Τα ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών καταπατώνται βάναυσα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα όρια συνταξιοδότησης εξισώνονται προς τα πάνω και καταργούνται τα θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών.
Οι δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας, που, μεταξύ των άλλων, στηρίζουν τις γυναίκες για να βγουν στην αγορά εργασίας, έχουν σχεδόν στο σύνολό τους ιδιωτικοποιηθεί. Το δημόσιο πλέγμα «ολοήμερα σχολεία – δημόσιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί – φύλαξη παιδιών – βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία – βοηθοί μητέρες», αυτό δηλαδή που ονομάζεται φροντίδα και μέριμνα, έχει παραδοθεί στις κερδοσκοπικές ορέξεις της αγοράς.

Τον Νοέμβριο του 2009 ο Συνήγορος του Πολίτη έδωσε στη δημοσιότητα ειδική έκθεση με θέμα την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Η έκθεση αξιολογεί και αναδεικνύει νομικά, διαδικαστικά και πρακτικά προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του νόμου 3488/2006. Δύο είναι οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις καταστρατήγησης υφιστάμενων νόμων: η ανισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και οι απολύσεις εγκύων.
Σύμφωνα με έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας του ΙΚΑ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, το γεγονός ότι «το δικαίωμα της ίσης αμοιβής εξακολουθεί να μην τηρείται και η διάκριση μεταξύ των δύο φύλων να είναι εμφανής» συνιστά «στρέβλωση της αγοράς εργασίας». Με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, ακόμη και στη μερική απασχόληση οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο με 70 ευρώ λιγότερα το μήνα σε σχέση με τους άνδρες (ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 515,29 ευρώ για τις γυναίκες, έναντι 584,87 ευρώ για τους άνδρες). Στο σύνολο των εργαζομένων οι αμοιβές των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 20% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών.

Η νομοθεσία (άρθρο 15, παρ. 1 του ν. 1483/1984) απαγορεύει και θεωρεί άκυρη την καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για ένα χρόνο μετά τον τοκετό. Μοναδική εξαίρεση συνιστά η ύπαρξη σπουδαίου λόγου, η συνδρομή του οποίου αποτελεί βασικό στοιχείο για την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης, και μάλιστα θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς στο έγγραφο της καταγγελίας.
Αν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι η εργαζόμενη έμεινε έγκυος ή γέννησε τέκνο, τότε πρόκειται για άμεση διάκριση λόγω φύλου, η οποία αποτελεί παράβαση του άρθρου 5, παρ. 3, εδ. δ΄ του ν. 3488/2006.
Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημέρωσε το Συνήγορο του πολίτη ότι κατά τη διάρκεια του 2008 και του πρώτου εξαμήνου του 2009 έλαβε συνολικά 49 καταγγελίες για θέματα διακρίσεων λόγω φύλου. Η πλειοψηφία των καταγγελιών (32 από τις 49) αφορούσαν απολύσεις. Οι 26 από αυτές ήταν απολύσεις εγκύων. Αυτά τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά και μόνο γυναίκες που τόλμησαν να προβούν σε καταγγελία. Στην πραγματικότητα οι απολύσεις εγκύων γυναικών είναι πολύ περισσότερες.

Βία κατά των γυναικών

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο ευρέως διαδεδομένο και απαντάται σε όλες τις κοινωνίες. Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, τις συνέπειες του οποίου τις υφίσταται καθημερινά το κοινωνικό σύνολο. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και συνδέεται με τον καταμερισμό της εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων, καθώς και με την εικόνα που έχουν οι άνδρες για τις γυναίκες.

Ο νόμος 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως το επέτεινε ακόμη περισσότερο. Επίσης δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου νόμου, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και συνεπώς δεν το λύνει. Αντιθέτως, δημιουργεί πρόβλημα, τόσο με το πνεύμα που τον διακατέχει γενικά όσο και με τη θέσπιση του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης ειδικότερα.

Το πνεύμα του νόμου αποτυπώνεται με σαφήνεια στην αιτιολογική έκθεση, όπου αναφέρεται ότι: «Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στη βάση των αρχών της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της αξιοπρέπειας του ατόμου, ώστε να ενισχυθεί η αρμονική συμβίωση των προσώπων στην ελληνική οικογένεια. Με τον παρόντα νόμο η πολιτεία δεν επιδιώκει να παρέμβει στην ιδιωτική ζωή των μελών της οικογένειας και δεν θίγει ήθη, αξίες και αρχές, όπως αυτές διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία».

Διαιωνίζεται δηλαδή η ιδέα ότι η οικογένεια είναι «ιδιωτικό» βασίλειο, διακρινόμενο πλήρως από το «δημόσιο» –την εργασία και την πολιτική–, ένα βασίλειο όπου ο άνδρας ασκεί την ίδια κυριαρχία και την ίδια εξουσία που ασκεί στη δημόσια ζωή. Οι συντάκτες του νόμου δεν αποδέχονται την εξίσωση του «ιδιωτικού» με το «δημόσιο», σέβονται «το άβατο της οικογένειας» και δηλώνουν ότι η «πολιτεία δεν επιδιώκει να παρέμβει στην ιδιωτική ζωή των μελών της οικογένειας», επειδή, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, η οικογένεια αποτελεί τον προνομιακά προστατευόμενο από το νόμο θεσμό και χώρο.

Δεν εκδηλώνεται κανένα ενδιαφέρον για την κατάσταση της γυναίκας που κακοποιείται μόνο λόγω του φύλου της, με σκοπό την επιβολή της εξουσίας από τους άνδρες. Αγνοείται εντελώς η προσωπικότητά της. Τα άρθρα 11-14 του ν. 3500/2006 αναφέρονται στη λειτουργία του απαράδεκτου θεσμού του διαμεσολαβητή.
Η διατύπωση των σχετικών άρθρων στο σύνολό τους δίνει την εντύπωση ότι ο θεσμός δημιουργήθηκε για να προστατεύει το δράστη των βίαιων πράξεων. Έτσι, ο αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας κρίνει αν θα ασκηθεί αυτή, φροντίζει δηλαδή να αποτρέψει τη δίωξη και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, εφόσον ο δράστης του εγκλήματος δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να δώσει το λόγο της τιμής του ότι δεν θα επαναλάβει στο μέλλον τις πράξεις βίας!

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί έγκλημα κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή βίας κατά των γυναικών. Πιστεύουμε ότι η απουσία του αυτοτελούς όρου «βία κατά των γυναικών» στον Ποινικό Κώδικα δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δίνει την εντύπωση πρόχειρου και ευκαιριακού νομοθετικού προσχήματος για την αποφυγή ουσιαστικής αντιμετώπισης του επαίσχυντου και απαράδεκτου αυτού φαινόμενου. Γι’ αυτό προτείνουμε και διεκδικούμε τη θεσμική αναδόμηση και την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

O ΣΥΡΙΖΑ ζητεί: α) τη θέσπιση ενιαίου νόμου για τη βία κατά των γυναικών, β) την απόσυρση του θεσμού της δικαστικής διαμεσολάβησης και γ) τη δημιουργία του θεσμού οικογενειακού δικαστηρίου.
Επώνυμο γυναικών μετά την τροποποίηση του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα με το νόμο 3719/2008


Με το άρθρο 28 του νόμου 3719/2008 τροποποιήθηκε το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα, με την προσθήκη εδαφίου το οποίο άλλαξε ένα σημαντικό άρθρο του νόμου 1329/1983 για το οικογενειακό δίκαιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του νόμου 3719/2008, που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ και το ΛΑΟΣ, οι σύζυγοι δύνανται να μην διατηρούν αναγκαστικά το οικογενειακό τους επίθετο, όπως προέβλεπε ο μέχρι τότε ισχύων νόμος, αλλά δύνανται να παίρνουν αυτό του συζύγου, εφόσον υπάρχει συναίνεση και των δύο.

Η διάταξη αυτή αποτελεί οπισθοδρόμηση ως προς την ελληνική έννομη τάξη και κοινωνία και ως προς την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και της αυτοτέλειας και συνέχειας της προσωπικότητας της γυναίκας. Σήμερα η κατάργηση της εν λόγω διάταξης αποτελεί πάγιο αίτημα και σταθερή διεκδίκηση.

Με βάση όλα τα παραπάνω,

Επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει την πολιτική απόφαση και τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη της άδικης περικοπής των αμοιβών των εργαζόμενων γυναικών λόγω φύλου και μόνο, καθώς και για την κατάργηση μορφών εργασιακών σχέσεων (ενοικίαση εργαζομένων κ.ά.), που καταδυναστεύουν κυρίως τις εργαζόμενες γυναίκες;
2) Προτίθεται να διαμορφώσει κοινά αποδεκτές αρχές για τα συστήματα αξιολόγησης αμοιβών, επιχειρησιακά ή εξατομικευμένα, απαλλαγμένες από τη διάκριση λόγω φύλου;
3) Θα παρέμβει άμεσα για να εμποδίσει με εξονυχιστικούς ελέγχους τις αθρόες απολύσεις εγκύων εργαζομένων γυναικών;
4) Θα υπάρξει παρέμβαση αρμόδιων φορέων στις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην αρνούνται την πρόσληψη εγκύων γυναικών, να μην απολύουν έγκυες εργαζόμενες και να εξασφαλίζουν την επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξή τους όταν επιστρέφουν στην εργασία τους μετά την άδεια μητρότητας;
5) Σε τι βάθος χρόνου θα υλοποιηθεί το εξαγγελθέν στις 25 Νοεμβρίου 2009 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βία κατά των γυναικών και ποιο είναι το ποσό της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ;
6) Προτίθεται η κυβέρνηση να καταργήσει τις διατάξεις που αφορούν το θεσμό της δικαστικής διαμεσολάβησης;
7) Είναι στις προθέσεις της να καταρτίσει ενιαίο νόμο για τη βία κατά των γυναικών, που θα συμπεριλαμβάνει και το θεσμό του οικογενειακού δικαστηρίου;
8) Είναι στις προθέσεις της να καταργήσει το άρθρο 28 του νόμου 3719/2008, προκειμένου να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση, σύμφωνα άλλωστε και με τη θέση που είχε υιοθετήσει, ως αξιωματική αντιπολίτευση, κατά την περίοδο της ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου;

Οι επερωτώντες βουλευτές:

Αλέξης Τσίπρας
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Ηρώ Διώτη
Θοδωρής Δρίτσας
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Φώτης Κουβέλης
Αναστάσιος Κουράκης
Παναγιώτης Λαφαζάνης
Αθανάσιος Λεβέντης
Βασίλειος Μουλόπουλος
Δημήτριος Παπαδημούλης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός


Χημικά κατά πολιτών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η χρήση των αερίων CS και CN, βασικότερων συστατικών των σύγχρονων «δακρυγόνων», από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ ανάγκασε τον ΟΗΕ να καταλήξει στην Απόφαση 2603/16-12-1969, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, «καλούνται τα κράτη-μέλη να κάνουν σαφή δήλωση, ότι η απαγόρευση, που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο της Γενεύης να έχει εφαρμογή στην πολεμική χρήση όλων των χημικών, βακτηριολογικών και βιολογικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των δακρυγόνων και άλλων βλαπτικών ουσιών), όσων υφίστανται σήμερα και όσων μπορεί να αναπτυχθούν στο μέλλον».

Επιπρόσθετα βάσει της Σύμβασης του Παρισιού (1993), η οποία έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα, η παραγωγή των χημικών ουσιών για στρατιωτικούς σκοπούς έχει απαγορευθεί.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αντιμετωπίζονται οι πολίτες μονίμως από την ΕΛ.ΑΣ και τους πολιτικούς της προϊσταμένους ως εχθροί και να χρησιμοποιείται εναντίον τους το ίδιο χημικό όπλο, που απαγορεύεται μεταξύ εμπολέμων κρατών; Πως είναι δυνατόν να υπάρχει χημικός πόλεμος ενάντια σε διαδηλωτές εργαζόμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, μαθητές;

Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ., εκτός των χειροβομβίδων που εκτ
οξεύονται με τη μορφή σκόνης και νέφους, χρησιμοποιεί τη γνωστή πλέον μέθοδο της «φυσούνας», δηλαδή το σχεδόν εξ επαφής «ψεκασμό» των διαδηλωτών που εφαρμόζεται χωρίς καμιά προειδοποίηση, ως μέσο διάλυσης των διαδηλώσεων με κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τη ζωή των διαδηλωτών.

Στη χώρα μας δυο από τα θύματα του Πολυτεχνείου το 1973, ο δικηγόρος Σπύρος Κοντομνάρης και ο ιδιωτικός υπάλληλος Δημήτριος Παπαϊωάννου, αναφέρονται στο πόρισμα Τσεβά ως θανόντες από εισπνοή υπερβολικής ποσότητας δακρυγόνων. Εξίσου επικίνδυνη αποδεικνύεται, και η χρήση των "ψεκαστηριών". Η εκτεταμένη χρήση του pepper spray στις ΗΠΑ σχετίζεται με 60 τουλάχιστον θανάτους συλληφθέντων από το 1992 μέχρι σήμερα. Οσο για το CS, ο πρώτος νεκρός από "φυσούνα" σημειώθηκε στη Βρετανία το Μάρτιο του 1996. Λεγόταν Ιμπραήμ Σέι και ήταν 29 χρονών. Οι αστυνομικοί που τον "ψέκασαν" δε γνώριζαν πως έπασχε από υπέρταση, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα.

Το αποκορύφωμα των τελευταίων ημερών ήταν η μετατροπή της διαμαρτυρίας, για τα μέτρα της Κυβέρνησης, στην Πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή 5/03 σε πεδίο μάχης από την ΕΛ.ΑΣ και η εξοργιστική επίθεση κατά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη περισσότερο κατά του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος επιβίωσε τόσων δεκαετιών και αγώνων, για να κινδυνεύσει από την ανιστόρητη ασχετοσύνη κάποιων πρωτοπαλίκαρων των ΜΑΤ.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Θα σταματήσουν επιτέλους οι αστυνομικές δυνάμεις να λειτουργούν παράνομα, επιτιθέμενες με χημικά όπλα σε πολίτες;
2. Στις 8-12-2009 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε ανακοινώσει ότι θα απαγορευτεί η χρήση χημικών και δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών στις πορείες. Για ποιο λόγο δεν έχετε πραγματώσει ακόμα τις εξαγγελίες σας και πότε σκοπεύετε να το κάνετε;
3. Έχετε σκοπό να συμμορφωθείτε με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συστάσεις, και γιατί δε λαμβάνετε υπόψη τις σχετικές εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη;
4. Θα αποδοκιμάσετε τις ενέργειες των αστυνομικών της Βουλής που βιαιοπράγησαν χωρίς να έχουν εντολή, απ’ ότι μας ελέχθη, εναντίον των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να αφαιρέσουν το πανό;
5. Θα αναζητηθούν ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό επίθεσης με χημικά ενάντια στο Μανώλη Γλέζο;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Αλέξης Τσίπρας
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Ηρώ Διώτη
Θοδωρής Δρίτσας
Φώτης Κουβέλης
Τάσος Κουράκης
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Παναγιώτης Λαφαζάνης
Θανάσης Λεβέντης
Βασίλης Μουλόπουλος
Δημήτρης Παπαδημούλης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης ΨαριανόςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Ερώτηση: 7160/8-3-2ΟΙΟ

Σε απάντηση της αριθμ. 7160/8-3-2010 ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. κ Α. Τσίπρας, Ε. Αμανατίδου-Πασχαλίδου και λοιποί και κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το από 16-3-2010 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σχετικά με την επίθεση εναντίον του Μανώλη Γλέζου, διενεργείται Ε.Δ.Ε. από την ΕΛ.ΑΣ. μετά το πέρας της οποίας το σχετικό πόρισμα θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αστυνομική προανάκριση κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΘΕΜΑ : Χρήση δακρυγόνων από αστυνομικούς.

ΣΧΕΤ : ΕΡΩΤΗΣΗ 7160/08-03-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ, Α. ΤΣΙΠΡΑΣ, Ε. ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Μ. ΔΙΩΤΗ, Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Τ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ, Μ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, θ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Β. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ, Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ και Γ. ΨΑΡΙΑΝΟΣ. σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, για το αντικείμενο αυτής, ενημερώσαμε την Εθνική Αντιπροσωπεία την 15-03-2010 κατά τη συζήτηση της 580/ 09-03-2010 επίκαιρες ερώτησης, που κατέθεσε ο εκ των ερωτώντων Βουλευτών κ. Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ.
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο των πρακτικών της ανωτέρω συζήτησης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ


Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίου για τη μετάταξη δημοτικών αστυνομικών σε άλλο κλάδο.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ.4 του Ν.3801/09, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 4/09/2009, το ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, το οποίο έχει προσληφθεί πριν από την ισχύ του ΠΔ 23/2002, μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από αίτησή του να μεταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης στην οποία απαιτεί μετάταξη.
Η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών του 2009 οδήγησαν σε διακοπή έκδοσης πράξεων που αναφέρονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης κάθε κατηγορίας προσωπικού (εφαρμογή του άρθρου 28,παρ.1 και 2 του Ν.2190/1994 (Α΄28)).

Οι ενδιαφερόμενοι,με έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ημερομηνία 30/10/2009, κλήθηκαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για μετάταξη από 08/10/2009 έως και 08/12/2009. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος σχετική με τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής της εν λόγω μετάταξης.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί η ανωτέρω εγκύκλιος,

Ερωτάται ο κ.υπουργός,


Για ποιό λόγο καθυστερεί η σχετική εγκύκλιος και πότε πρόκειται να εκδοθεί, προκειμένου να να προχωρήσει η μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των ενδιαφερόμενων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτιος Κουβέλης

Νικόλαος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Έκδοση εγκυκλίου για τη μετάταξη δημοτικών αστυνομικών σε άλλο κλάδο ΣΧΕΤ: ΕΡΩΤ.: 7198/9-3-2010

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Φωτίου Κουβέλη και Νικολάου Τσούκαλη, αναφορικά το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί σχετική με το ερώτημα απάντηση στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής της μετάταξης του οδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχει προσληφθεί πριν την ισχύ του π.δ. 23/2002 (19 Α') σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42, παρ. 4 του ν. 3801/2009.

Επισημαίνεται, ότι με το αριθμ. 76268/22-12-2009 έγγραφό μας ενημερώσαμε τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της χώρας ότι στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί ενότητες που αφορούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στα πεδία αυτά αναρτώνται αποφάσεις και εγκύκλιοι σχετικές με το θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ αυτών, αναρτώνται και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται από υπηρεσίες σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι αυτές οι απαντήσεις είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα που τίθενται κοινώς από τους; πρωτοβάθμιους και τους δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Απαράδεκτη καθυστέρηση καταβολής επιδόματος στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών των Α΄ θμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/05 (παρ. 6.α. του άρθρου 92, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν 3536/07), ποσοστό 30% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα αδειών διαμονής κλ.π υπηκόων τρίτων χωρών, μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών διαμονής υπέρ ΟΤΑ α’ Βαθμού». Το προϊόν του λογαριασμού κατανέμεται στους ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από το ποσό κάθε έτους, ποσοστό έως το 1/3 προορίζεται για τους υπαλλήλους, (μόνιμους υπαλλήλους, υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλους αποσπασμένους) που εργάστηκαν κατά το έτος εκείνο στις οικείες υπηρεσίες των ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών


Παρά τα προβλεπόμενα από τις εν λόγω διατάξεις, το επίδομα δεν έχει καταβληθεί ακόμα στους συγκεκριμένους εργαζόμενους για τα έτη 2007, 2008 και 2009, κι αυτό επειδή δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών), που θα ορίζει το ύψος για κάθε κατηγορία υπαλλήλου.

Επειδή τα προβλεπόμενα χρήματα είναι εκταμιευμένα, αλλά δεν μπορούν να δοθούν εάν δε βγει η ανά έτος ΚΥΑ.

Επειδή, είναι απαράδεκτο να μην έχει ακόμη καταβληθεί το σχετικό, θεσμικά προβλεπόμενο, επίδομα στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ιδιαίτερα σε συνθήκες γενικευμένης μισθολογικής λιτότητας

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Για ποιο λόγο δεν έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα οι απαραίτητες ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος των ετών 2007, 2008 και 2009 στους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση αλλοδαπών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού;
· Σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσουν και με ποιο άμεσο χρονοδιάγραμμα για τη συνυπογραφή των απαραίτητων ΚΥΑ, ώστε να αποδεσμευθούν τα σχετικά ποσά και να καταβληθούν άμεσα, αναδρομικά, τα συγκεκριμένα επιδόματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Δημήτρης Παπαδημούλης

Νίκος Τσούκαλης


Απλήρωτοι οι συμβασιούχοι των κοινωνικών δομών των ΟΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σε απελπιστική κατάθεση βρίσκονται οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και ΚΔΑΠ ΑμεΑ των Δήμων όλης της χώρας, καθώς χρονίζουν τα προβλήματά τους, με κυριότερα την ανασφάλεια για το μέλλον τους αλλά και την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους.


Ενδεικτικά, στο δήμο Πολυδάμαντα ν. Λάρισας οι εργαζόμενοι στο βρεφονηπιακό σταθμό βρίσκονται πλέον σε επίσχεση εργασίας καθώς έχουν να πληρωθούν εδώ και 18 μήνες, ενώ οι συνάδελφοί τους του Δήμου Τυρνάβου είναι κι αυτοί έτοιμοι να κάνουν χρήση του ίδιου δικαιώματος, καθώς δεν τους έχουν καταβληθεί οι μισθοί τους από το Μάιο του 2009. Στον Τύρναβο οι εργαζόμενοι είχαν κάνει ξανά κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο, όμως σταμάτησαν, σεβόμενοι καταρχήν τους γονείς των νηπίων και έχοντας δέσμευση από την κεντρική εξουσία ότι θα εξοφληθούν.
Επειδή η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των δομών αυτών από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας ήταν ατυχής, αφού ο ΟΕΕ ήταν αποδείχτηκε ανέτοιμος να διαχειριστεί τον όγκο δουλειάς και το οικονομικό βάρος.

Επειδή πολλές Αναπτυξιακές Εταιρίες Δήμων, όπου ανήκουν διαχειριστικά αυτές οι δομές -μολονότι διοικητικά και επιστημονικά στηρίζονται στους Κοινωνικούς Οργανισμούς των ΟΤΑ-, αναμένεται να καταργηθούν με τον Καλλικράτη.
Επειδή βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία, παρά το γεγονός ότι (α) οι εν λόγω συμβασιούχοι έχουν συμπληρώσει 7ετία με ετήσιες συμβάσεις εργασίας, ανανεούμενες χωρίς διακοπή, (β) έχουν όλοι προσληφθεί με διαδικασίες που καθορίσθηκαν και εποπτεύθηκαν από το ΑΣΕΠ και η επιλογή τους έγινε με κριτήρια του Ν.2190/94.

Λόγω του πρόσφατου νόμου 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» αλλά και ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης,

ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

· Γιατί έχει καθυστερήσει η πληρωμή και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων σε βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ των ΟΤΑ;
· Σκοπεύουν να εγγυηθούν τη συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών των ΟΤΑ; Κι αν ναι, με ποιο τρόπο θα τα χρηματοδοτήσουν;
· Υπάρχει βούληση για υπαγωγή των κοινωνικών αυτών δομών και των εργαζομένων τους, στους Κοινωνικούς Οργανισμούς των ΟΤΑ;
· Έχουν την πολιτική βούληση για λύση του εργασιακού προβλήματος που προκύπτει για τους εργαζομένους που επιλέχθηκαν με κριτήρια του Ν.2190/94;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Φώτης Κουβέλης

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Βασίλης Μουλόπουλος

Νίκος Τσούκαλης


Άρνηση νοσοκομειακής περίθαλψης σε άτομα με βιβλιάριο απορίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στις 23 Φεβρουαρίου, είχε οριστεί ραντεβού στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για την περίθαλψη δύο ατόμων με νευρολογικά και κινητικά προβλήματα, οι οποίοι θα μετέβαιναν στην Αθήνα από τη Μυτιλήνη. Μερικές μέρες πριν, υπάλληλος του νοσοκομείου ακύρωσε το εν λόγω ραντεβού με την αιτιολογία ότι το νοσοκομείο ως πανεπιστημιακό δεν δέχεται περιστατικά με βιβλιάρια πρόνοιας, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όταν εφημερεύει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω νοσοκομείο επιλέχθηκε από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου Μυτιλήνης λόγω της εξειδίκευσης του στις συγκεκριμένες παθήσεις. Στη συνέχεια και αφού κλείστηκε ραντεβού στον Ευαγγελισμό, και οι δύο ασθενείς μετέβηκαν στην Αθήνα, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν σε άλλο εξειδικευμένο νοσοκομείο (Παίδων) το οποίο δήλωσε διαθεσιμότητα σε τέσσερεις μήνες.


Σύμφωνα όμως με την ΥΑ 139491 ΦΕΚ Β 1747 2006 και την ΥΑ Π2α//2009 (ΥΑ Π2α/ΓΠΟΙΚ 81851 ΦΕΚ Β 1370 2009, προκειμένου για την παροχή νοσηλείας σε άτομα με βιβλιάριο απορίας προβλέπεται η μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο (παρ. Δ.3). Επιπλέον, η ιατρική περίθαλψη αυτών παρέχεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/1953, η δε φαρμακευτική από το Φαρμακείο των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/1953 μετά από σχετική συνταγή ιατρού του Νοσοκομείου. Η νοσοκομειακή περίθαλψη, παρέχεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/1953 και τα συμβεβλημένα με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκομεία σε θέση Ββ.

Δεδομένου ότι στο Ν. 2592/1963 (παρ. 7) περί νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπάγονται μεταξύ άλλων τα κρατικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ότι η πρόσβαση σε νοσηλεία αποτελεί αδιαμφισβήτητο θεμελιώδες δικαίωμα,

ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Γιατί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αιγινήτειο αρνήθηκε την παροχή περίθαλψης σε άτομα με βιβλιάριο απορίας, παρόλο που προβλέπεται από τη νομοθεσία;
- Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης


Παραχώρηση χειρουργικών τραπεζιών στην αγγειοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗ ΛΕΒΕΝΤΗ

Την ανάγκη παραχώρησης χειρουργικών τραπεζιών στην αγγειοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών, επισημαίνουν με ερώτησή του προς την υπουργό υγείας οι βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Θανάσης Λεβέντης.

Οι δύο βουλευτές αναφέρουν ότι η αγγειοχειρουργική κλινική έχει μόνο ένα (1) χειρουργικό τραπέζι ανά εβδομάδα, για την εξυπηρέτηση όλων των περιστατικών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο οι ασθενείς να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Αθήνας αν δεν δοθούν επιπλέον χειρουργικά τραπέζια.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η αγγειοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών η οποία καλύπτει την 6η ΔΥΠΕ, τη μεγαλύτερη υγειονομική περιφέρεια στην Ελλάδα και απασχολεί τέσσερις (4) ειδικευμένους ιατρούς, έχει μόνο ένα (1) χειρουργικό τραπέζι ανά εβδομάδα για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών της. Η πίεση που δέχεται είναι μεγάλη από σοβαρά περιστατικά, όπως ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από την ευρύτερη περιοχή και όπως είναι επόμενο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σ’ αυτές τις ανάγκες.

Η κατανομή των χειρουργικών αιθουσών είχε γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες όταν λειτούργησε το νοσοκομείο το 1990 και έκτοτε δεν έγινε καμία μεταβολή, ενώ προστέθηκαν κλινικές στο νοσοκομείο και αυξήθηκαν οι ανάγκες άλλων περιστατικών. Έτσι σήμερα η αγγειοχειρουργική κλινική, η οποία καλύπτει επείγοντα και έκτακτα σοβαρά περιστατικά και είναι η 3η σε συχνότητα και σε όγκο δουλειάς μετά την ορθοπεδική και τη γενική χειρουργική, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με το ένα (1) και μοναδικό χειρουργικό τραπέζι την εβδομάδα.

Έγινε πρόταση στο χειρουργικό τομέα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και στην 6η ΔΥΠΕ, κλινικές όπως η ουρολογική η νευροχειρουργική και η ΩΡΛ που έχουν 7 χειρουργικά τραπέζια την εβδομάδα με πολύ μικρό αριθμό έκτακτων περιστατικών να παραχωρήσουν όλες μαζί 1 ή 2 χειρουργικά τραπέζια την εβδομάδα για την εξυπηρέτηση της αγγειοχειρουργικής κλινικής.

Επειδή η μη αποδοχή της παραπάνω πρότασης θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά των ασθενών σε νοσοκομεία της Αθήνας,

Ερωτάσθε κα Υπουργέ:


Προτίθεστε να παρέμβετε προκειμένου να παραχωρηθούν το συντομότερο δυνατόν επιπλέον χειρουργικά τραπέζια στην αγγειοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Π. Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 18.05.2010)

Θα συζητηθεί τώρα η υπ’ αριθμ. 7617/17-3-2010 ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την παραχώρηση χειρουργικού χρόνου στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η ερώτηση του κ. Τσούκαλη έχει ως εξής:

«Η αγγειοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν Πατρών η οποία καλύπτει την 6η ΔΥΠΕ, τη μεγαλύτερη υγειονομική περιφέρεια στην Ελλάδα και απασχολεί 4 ειδικευμένους γιατρούς, έχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι ανά εβδομάδα για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών της. Η κατανομή των χειρουργικών αιθουσών είχε γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες, όταν λειτούργησε το νοσοκομείο το 1990 και έκτοτε δεν έγινε καμία μεταβολή, ενώ προστέθηκαν κλινικές στο νοσοκομείο και αυξήθηκαν οι ανάγκες άλλων περιστατικών. Έτσι σήμερα η αγγειοχειρουργική κλινική η οποία καλύπτει επείγοντα και έκτακτα σοβαρά περιστατικά και είναι η τρίτη σε συχνότητα και σε όγκο δουλειάς μετά την ορθοπεδική και τη γενική χειρουργική, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με το ένα και μοναδικό χειρουργικό τραπέζι την εβδομάδα. Έγινε πρόταση στο χειρουργικό τομέα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και στην 6η ΔΥΠΕ, κλινικές όπως η ουρολογική, η νευροχειρουργική και η ΩΡΛ, που έχουν χειρουργικά τραπέζια την εβδομάδα με πολύ μικρό αριθμό έκτακτων περιστατικών, να παραχωρήσουν όλες μαζί 1 ή 2 χειρουργικά τραπέζια την εβδομάδα για την εξυπηρέτηση της αγγειοχειρουργικής κλινικής.Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ: Προτίθεστε να παρέμβετε προκειμένου να παραχωρηθούν το συντομότερο δυνατόν επιπλέον χειρουργικά τραπέζια στην αγγειοχειρουργική κλινική του Π.Γ.Ν. Πατρών, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες;»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Στον ερωτώντα Βουλευτή, κ. Τσούκαλη, θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο.

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.Όπως ξέρει ο αγαπητός συνάδελφος το Σάββατο είχα την ευκαιρία να μείνω όλη μέρα στην Πάτρα, να έχουμε μία πολύ δημιουργική -νομίζω- σύσκεψη όλων των φορέων της Αχαΐας, γύρω από τα πολλά και σημαντικά ζητήματα, που απασχολούν το χώρο την Υγείας. Και φυσικά είχα μετά την ευκαιρία να επισκεφτώ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο και να έχω και μία ενημέρωση από πρώτο χέρι για τα αυξημένα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και τις προοπτικές που έχει το νοσοκομείο, ιδιαίτερα τώρα που μπορέσαμε και ανακοινώσαμε ένα εγγυημένο χρονοδιάγραμμα με εγγυημένη χρηματοδότηση για την πλήρη αποπεράτωση του ταλαιπωρημένου -είναι αλήθεια- Νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα.Στο συγκεκριμένο θέμα που θέτετε η απάντηση είναι ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νέες ανάγκες. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι αυξημένες οι ανάγκες και οι εξελίξεις. Από την ενημέρωση που έχουμε από τις υπηρεσίες έχει υπάρξει το αίτημα για ένα επιπλέον χειρουργικό τραπέζι στην αγγειοχειρουργική, στο οποίο αίτημα η προηγούμενη διοίκηση δεν ήταν αρνητική, απλώς το είχε παραπέμψει για όταν διαμορφωθούν οι αντίστοιχες συνθήκες. Και έχω σημείωμα του νέου διοικητή του νοσοκομείου, κ. Αγγουρά, ο οποίος ενημερώνει ότι στις 27 Μαΐου έχει συγκαλέσει μία σύσκεψη στο νοσοκομείο, ακριβώς με θέμα όλες αυτές τις νέες ανάγκες ως προς τη λειτουργία των χειρουργικών τραπεζιών. Άρα, εκεί, αγαπητέ συνάδελφε, θα τεθεί και το ζήτημα της υλοποίησης αυτής της καταρχήν δέσμευσης για ένα επιπλέον χειρουργικό τραπέζι.Εδώ, θα ήθελα να πω ότι πέραν αυτού του αιτήματος, που είναι σε καλό δρόμο, όπως ξέρετε είχαμε την ευκαιρία το Σάββατο να ανακοινώσουμε ότι υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη προκηρύξεις για την πρόσληψη 16 νέων γιατρών, επιμελητών Β’, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπως, επίσης και για το νοσοκομειακό και λοιπό προσωπικό. Σίγουρα, λοιπόν, είναι πρώτης προτεραιότητας να μπορέσει συνολικά το νοσοκομείο, αλλά φυσικά και τα χειρουργικά τμήματα, να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες και τις αυξημένες απαιτήσεις.Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ.Κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο για να υποστηρίξετε την ερώτησή σας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ:

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.Είναι ευκόλως αντιληπτό, κυρία Υπουργέ, από την απάντηση που δώσατε ότι δεν χρειαζόταν να προσέλθετε ενώπιών μου στην Αίθουσα αυτή, προκειμένου να μου απαντήσετε. Με μια γραπτή απάντηση θα μπορούσατε να μου είχατε πει αυτά και να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς.Βεβαίως, εμείς χαιρόμαστε να σας βλέπουμε εδώ, αλλά όμως θα πρέπει να σας πω -και να το ελέγξετε- ότι όσον αφορά τις γραπτές απαντήσεις στο Υπουργείο σας, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι ερωτήσεις που θα μπορούσαν να έχουν απαντηθεί με δύο γραμμές και να μας ικανοποιούν πλήρως. Σας απασχολούν και εσάς, μας απασχολούν κι εμάς και γενικότερα, αφορούν τη λειτουργία του ελεγκτικού ρόλου αποστολής της Βουλής.Βεβαίως, σας δόθηκε η ευκαιρία να πείτε κάποια πράγματα για την πρόσφατη επίσκεψή σας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι δεσμεύσεις σας, αυτά που εξαγγείλατε, με καλοπιστία έγιναν δεκτά από την τοπική κοινωνία και από τους φορείς. Όμως, γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά, ότι επειδή η τοπική κοινωνία και οι φορείς έχουν πραγματικά νιώσει στο πετσί τους την ασυνέπεια της διοίκησης της προηγούμενης Κυβέρνησης, κρατούν μικρό καλάθι.


Θα παρακολουθήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία έχετε θέσει και βεβαίως, θα απονείμουμε και τον έπαινο και το «ευχαριστούμε» θα σας το πούμε με καλή διάθεση. Όσον αφορά την απάντηση, πραγματικά είναι ελπιδοφόρο αυτό το οποίο είπατε, γιατί πραγματικά είναι κρίμα -και σας το είπα και στη σύσκεψη που έγινε στην Πάτρα- τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει και ιδεολογικά και οργανωτικά με τη ραγδαία αύξηση του ιδιωτικού τομέα, επαρκείς επιστήμονες αλλά και ασθενείς, να προσφεύγουν και να τροφοδοτούν οικονομικά τις ιδιωτικές μονάδες, οι οποίες ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια γύρω από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε Τσούκαλη.Καλείται η κυρία Υπουργός να απαντήσει στον κ. Τσούκαλη.

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):

Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.Καταρχάς για το διαδικαστικό θέμα που θέσατε, θα κοιτάξω να δω αν όντως υπήρχε καθυστέρηση με αυτή την ερώτηση και με κάποιες άλλες ερωτήσεις. Όσον αφορά το γενικότερο θέμα που θέσατε, απλώς επαναλαμβάνω ότι όσα είπαμε το Σάββατο σαφώς και ισχύουν και για το χρονοδιάγραμμα και για τις προσλήψεις και για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Επιτρέψτε μου να πω, όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα, ότι θεωρώ -και είχα τη χαρά που τους συνάντησα και από κοντά- ότι η νέα διοίκηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, έχει αναλάβει με πάρα πολύ κέφι, με όραμα για το νοσοκομείο. Ήδη πιστεύω ότι θα φανεί από τη σύσκεψη αυτή που έχει συγκληθεί για να δει το θέμα των χειρουργικών τραπεζιών, αλλά και τα ευρύτερα πολύ κρίσιμα και καυτά θέματα που θέσατε. Εγώ θέλω άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι για εμάς δεν είναι τυχαίο ότι από αυτό το έδρανο ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, σε μια τόσο δύσκολη δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία, ο ίδιος έχει πάρει σαφή θέση. Και αποδεικνύεται καθημερινά με την πολιτική μας ότι συνεχίζουμε στο χώρο της υγείας, λόγω των τεράστιων αναγκών και της κρισιμότητας που έχει, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κρίσης, που ξέρουμε ότι και η προσέλευση είναι αυξημένη στα δημόσια νοσοκομεία και το αναγκαίο πρόγραμμα προσλήψεων και φυσικά και μία αυξημένη χρηματοδότηση όσον αφορά το ΕΣΠΑ, γιατί βλέπω εδώ συναδέλφους που έχουν θέσει ερωτήματα για τις δικές τους περιοχές. Δεν είναι τυχαίο και είναι μια ευκαιρία να το ανακοινώσω κιόλας στο Σώμα ότι σε συμφωνία με την Υπουργό Οικονομίας, υπάρχει μία σημαντική αύξηση των πιστώσεων για τα περιφερειακά έργα των ΠΕΠ για το χώρο της υγείας. Κοιτώ την κυρία Παπανδρέου και την κυρία Περλεπέ, που έχουν επανειλημμένα θέσει το περίφημο θέμα του νοσοκομείου της Χαλκίδας. Όπως εξασφαλίσαμε τις πιστώσεις για τον Άγιο Ανδρέα, έτσι θα κάνουμε και για τα υπόλοιπα αυτά κρίσιμα θέματα. Άρα λοιπόν, και οι προσλήψεις συνεχίζονται και έχουμε αύξηση, που φτάνει πλέον του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για τα έργα του ΕΣΠΑ στο χώρο της υγείας, για να μπορέσουμε ακριβώς να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις αυξημένες ανάγκες της περιφέρειας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης των νομών Αχαΐας και Ηλείας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Συζητείται αύριο στη βουλή η επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης των νομών Αχαΐας και Ηλείας.


Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας, εάν εξακολουθεί να συνιστά δέσμευση της κυβέρνησης η ανάγκη για πρόβλεψη και υλοποίηση του ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης των δύο νομών που επλήγησαν καίρια από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και το σεισμό του Ιουνίου 2008. Η συζήτηση θα μεταδοθεί από το κανάλι της βουλής μετά τις 9.30.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Kατά την πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Δυτ. Ελλάδος, δυσαρέσκεια προκάλεσε η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς εκ μέρους του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος σχετικά με το πάγιο αίτημα για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης των δύο Νομών. Το αίτημα, και τοπικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ αφορούσε ένα ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανεξάρτητο από τα ΠΕΠ των πλαισίων στήριξης με διακριτό φορέα διαχείρισης και με συγκεκριμένες δράσεις και στόχους.

Το αίτημα το οποίο είχαν θέσει και είχε γίνει αποδεκτό στις 16-6-08 από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί ομόφωνη «απαίτηση» των φορέων. Όπως πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα ολοκληρωθεί στις 5/3/10 με άμεσο κίνδυνο απουσίας πρόβλεψης για το εν λόγω πρόγραμμα και τις ειδικές χρηματοδοτήσεις του. Επειδή το ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης Αχαϊας και Ηλείας συνιστά κατηγορηματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και δεδομένου ότι θεωρείται συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη των δύο χειμαζόμενων περιοχών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


Εξακολουθεί να συνιστά δέσμευση της κυβέρνησης η ανάγκη για πρόβλεψη και υλοποίηση του ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης των Νομών Αχαΐας και Ηλείας που επλήγησαν καίρια από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και το σεισμό του Ιουνίου 2008; Αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής του και από πού προβλέπεται η χρηματοδότησή του;

Ο ερωτών βουλευτήςΝίκος Τσούκαλης

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Αναπροσαρμογή των διοδίων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου


ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Την αναπροσαρμογή (προς τα κάτω) των διοδίων στη γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου, ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει ότι, η μέχρι σήμερα τιμολογιακή πολιτική της ΓΕΦΥΡΑΣ έχει προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων, ενώ απ’ ότι προκύπτει τα σημερινά κυκλοφορικά δεδομένα έχουν υπερβεί κατά πολύ αυτά που έχουν προϋπολογιστεί με τη σύμβαση παραχώρησης.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον κ. Ρέπα, εάν βάσει των νέων κυκλοφοριακών στοιχείων προβλέπεται πρόωρη λήξη της σύμβασης καθώς και εάν εξετάζετε ως ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστεί το ύψος των διοδίων της γέφυρας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με το Ν. 2395/1996 κυρώθηκαν από την ελληνική βουλή οι συμβάσεις με τις οποίες το Δημόσιο ανέθεσε στην παραχωρησιούχο εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, παρέχοντάς του το δικαίωμα να εισπράττει διόδια για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Η μέγιστη περίοδος λειτουργίας ανέρχεται σε 35 χρόνια (Αύγουστος 2039), οπότε και η Γέφυρα θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά προβλέπεται από τη σύμβαση η πρόωρη λήξη σε περίπτωση επίτευξης της συμφωνηθείσας απόδοσης στους μετόχους.

Το 2003, η κίνηση μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου με τις πορθμειακές γραμμές ήταν κατά μέσο όρο 7.000 οχήματα την ημέρα. Το 2004 με την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας, η κίνηση αυξήθηκε σημαντικά, σε περίπου 10.000 οχήματα ημερησίως, σύμφωνα δε με πληροφορίες σήμερα η κίνηση έχει υπερβεί κατά πολύ την προϋπολογιζόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης. Η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει το μέγιστο ποσό διοδίων ανά έτος που μπορεί να εισπράττει ο παραχωρησιούχος, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής του πολιτικής, εντός των ορίων της Σύμβασης.

Επειδή η μέχρι σήμερα τιμολογιακή πολιτική του παραχωρησιούχου έχει προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων ενώ απ’ ότι προκύπτει τα σημερινά κυκλοφορικά δεδομένα έχουν υπερβεί κατά πολύ αυτά που έχουν προϋπολογιστεί με τη σύμβαση παραχώρησης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1) Ποια κυκλοφοριακά στοιχεία είχαν προϋπολογιστεί και ποια τελικά πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη από 2004 έως και σήμερα και αν βάσει αυτών προβλέπεται πρόωρη λήξη της σύμβασης.

2) Εάν προβλέπεται μηχανισμός ενσωμάτωσης των νέων αυτών δεδομένων ( πρόωρης λήξης της σύμβασης) στην τιμολογιακή πολιτική της γέφυρας και ποια είναι αυτή.

3) Εάν, κατόπιν των προαναφερόμενων, εξετάζετε ως ενδεχόμενο να αναπροσαρμόσετε – προς τα κάτω προφανώς – το ύψος των διοδίων της γέφυρας.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

1. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και συντήρηση των έργων παραχώρησης(ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) δεν διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία για το έτος 2004.
2. Οι καταγραφείσες μεταβολές κυκλοφορίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με έτοςβάσης το πρώτο «πλήρες έτος» 2005 :

Έτος
ΕΙΧ
Φορτηγά
Λεωφορεία

2005
3.741,714
334.961
96.873

2006
3,872.111
346 863
97.790
2007
4.142.897
374.405
100.555

2008
4.085.114
408.501
97,025
2009
4.224.773
335.433
102.886
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας από το έτος 2005 έως του 2009.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη στο Υπουργείο από την παραχωρησιούχο εταιρεία, παρατηρείται συστηματικά υστέρηση των πραγματικών εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:

• Το κυκλοφοριακό μοντέλο βασίζεται στην παραδοχή ότι εξαντλούνται κάθε φορά ταανώτερα επιτρεπόμενα όρια διοδίων, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στηνπραγματικότητα (ειδικά, αν ληφθούν υπόψη οι ειδικές εκπτωτικές τιμολογήσεις).

• Επίσης βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή σύνθεσης κυκλοφορίας : μοτοσυκλέτες4,50% - Ε.Ι.Χ. 73% - φορτηγά 19% - λεωφορεία 3.50 %, έναντι της καταγραφείσαςκατανομής (προσεγγιστικά κατά μέσον όρο για τα έτη 2004 - 2009), αντίστοιχα : 4,5% -86,0 % - 7,5 % - 2% , Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι ο πραγματικός φόρτος των φορτηγών(που καταβάλλουν και τα υψηλότερα διόδια) φθίνει μόλις στο 40% περίπου τουπροβλεπόμενου.

4: Ως συνέπεια των προαναφερομένων το σύνολο των μέχρι το τέλος του 2009 πραγματοποιηθέντων εσόδων, ανέρχεται σε 233,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι προβλεπομένων εσόδων 247,5 εκατ. ευρώ περίπου,(ήτοι μειωμένα σε ποσοστό 5,5%).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ

Το θέμα της αναστολής των προγραμματισμένων δράσεων, των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, καθώς και το θέμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Τάσος Κουράκης.

Όπως σημειώνουν οι δύο βουλευτές, σε μια εποχή που μιλάμε κατά κόρον για «πράσινη ανάπτυξη», απαιτείται η ουσιαστική στήριξη του θεσμού της ΠΕ και της λειτουργίας των ΚΠΕ και όχι η απαξίωση και η εγκατάλειψή τους. Η απόφαση του υπουργείου αναμένεται να πλήξει και το ΚΠΕ Κλειτορίας, αφού θα πάψει να δέχεται τμήματα σχολείων για πολυήμερες επισκέψεις.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η πρόσφατη (με αριθμ. πρωτ 22927 /Γ7 - 26-2-2010) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, για αναστολή των προγραμματισμένων δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, (πλην των ημερησίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) έχει προκαλέσει αναστάτωση και απογοήτευση σε χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και στις τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύσσουν τις δράσεις τους τα Κ.Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια τα ΚΠΕ με τις δράσεις τους και τις παρεμβάσεις τους αποτελούσαν μοχλό ανάπτυξης και προώθησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η μη επαρκής χρηματοδότησή τους στη μέση της σχολικής χρονιάς επιφέρει καίριο πλήγμα στο θεσμό της Π.Ε.

Συνέπεια της παραπάνω απόφασης είναι η ακύρωση όλων των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, των πολυήμερων επισκέψεων τμημάτων σχολείων σε αυτά, το πάγωμα της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού καθώς όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων των ΚΠΕ προς τις τοπικές κοινωνίες.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στη χρόνια υποχρηματοδότηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται με το αστρονομικό ποσό των είκοσι (20) ευρώ (!) ανά πρόγραμμα που δεν φτάνει ούτε για κάλυψη εισιτηρίων για τις διδακτικές επισκέψεις του σχολείου, αλλά ούτε και για τα μικροέξοδα.

Σε μια εποχή που μιλάμε κατά κόρον για «πράσινη ανάπτυξη», απαιτείται η ουσιαστική στήριξη του θεσμού της ΠΕ και της λειτουργίας των ΚΠΕ και όχι η απαξίωση και η εγκατάλειψή τους.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται η κ. υπουργός:


1. Προτίθεστε να διαμορφώσετε χρηματοδοτικά προγράμματα των σχολείων Ά/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ κατά την διάρκεια της 4ης χρηματοδοτικής περιόδου;

2. Προτίθεστε να προβείτε σε άμεση προκήρυξη για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργου των ΚΠΕ με επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου των δράσεων τους μέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ (2007-2013).

3. Είναι στις προθέσεις σας η ένταξη των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνων ΚΠΕ και Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ στα στελέχη της εκπαίδευσης;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Νίκος Τσούκαλης