Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίου για τη μετάταξη δημοτικών αστυνομικών σε άλλο κλάδο.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ.4 του Ν.3801/09, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 4/09/2009, το ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, το οποίο έχει προσληφθεί πριν από την ισχύ του ΠΔ 23/2002, μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από αίτησή του να μεταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης στην οποία απαιτεί μετάταξη.
Η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών του 2009 οδήγησαν σε διακοπή έκδοσης πράξεων που αναφέρονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης κάθε κατηγορίας προσωπικού (εφαρμογή του άρθρου 28,παρ.1 και 2 του Ν.2190/1994 (Α΄28)).

Οι ενδιαφερόμενοι,με έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ημερομηνία 30/10/2009, κλήθηκαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για μετάταξη από 08/10/2009 έως και 08/12/2009. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος σχετική με τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής της εν λόγω μετάταξης.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί η ανωτέρω εγκύκλιος,

Ερωτάται ο κ.υπουργός,


Για ποιό λόγο καθυστερεί η σχετική εγκύκλιος και πότε πρόκειται να εκδοθεί, προκειμένου να να προχωρήσει η μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των ενδιαφερόμενων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτιος Κουβέλης

Νικόλαος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Έκδοση εγκυκλίου για τη μετάταξη δημοτικών αστυνομικών σε άλλο κλάδο ΣΧΕΤ: ΕΡΩΤ.: 7198/9-3-2010

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Φωτίου Κουβέλη και Νικολάου Τσούκαλη, αναφορικά το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί σχετική με το ερώτημα απάντηση στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής της μετάταξης του οδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχει προσληφθεί πριν την ισχύ του π.δ. 23/2002 (19 Α') σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42, παρ. 4 του ν. 3801/2009.

Επισημαίνεται, ότι με το αριθμ. 76268/22-12-2009 έγγραφό μας ενημερώσαμε τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της χώρας ότι στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί ενότητες που αφορούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στα πεδία αυτά αναρτώνται αποφάσεις και εγκύκλιοι σχετικές με το θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ αυτών, αναρτώνται και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται από υπηρεσίες σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι αυτές οι απαντήσεις είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα που τίθενται κοινώς από τους; πρωτοβάθμιους και τους δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ