Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Χρηματοδότηση των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Από τη σύσταση των Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας, το αντικείμενο του ελέγχου συντήρησης έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου είχε μεταφερθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε) που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια.

Η χρηματοδότηση των δέκα Δ.Ε.Σ.Ε των Περιφερειών της χώρας, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες στη νησιωτική Ελλάδα δεν έχουν εκτεταμένο οδικό δίκτυο, γινόταν μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά με πόρους της ΤΕΟ ΑΕ και αφορούσε τόσο τη στοιχειώδη όσο και την τακτική συντήρηση.
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης τμημάτων του εθνικού δικτύου σε ιδιώτες και με την υπ. αριθ. Δ17α/82/10ΦΝ433/7-7-2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία αποδέχεται την 145/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία «η ευθύνη συντήρησης περιλαμβάνει και την υποχρέωση των υπεύθυνων φορέων να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων», καταργήθηκε ουσιαστικά η πάγια τακτική της χρηματοδότησης των εργασιών συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι διαθέσιμες πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ συνεπώς μηδενίστηκαν χωρίς να είναι δυνατόν να αναπληρωθούν από άλλες. Σχετική προσπάθεια να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό των Περιφερειών τουλάχιστον οι δαπάνες της στοιχειώδους συντήρησης για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, δεν είχε αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αυτές θεωρούνται «επενδυτικής φύσεως και καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό».

Αντιθέτως, οι υποχρεώσεις των Δ.Ε.Σ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ162 Α’), που τροποποιεί τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και Μελετών, έγιναν πλέον αυστηρές αφού προβλέπεται ότι «η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας» και «η μη τήρηση των υποχρεώσεων με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα». Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι ανωτέρω υπηρεσίες οδηγούνται σταδιακά σε πλήρη αδράνεια, ως συνέπεια της αδυναμίας τους, ελλείψει πιστώσεων, να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Δεδομένου ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο 2,5% του κόστους δαπάνης κατασκευής των οδικών έργων (ή στα 30.000 ευρώ ανά χλμ βάσει της μέσης δαπάνης κατασκευής) και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το εναπομένον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, πλην παραχωρήσεων που συντηρούν οι Δ.Ε.Σ.Ε, είναι 8.000 χλμ και επομένως απαιτούνται πιστώσεις της τάξεως των 240 εκατ. ευρώ ετησίως,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με ποιους τρόπους θα διασφαλίσει την ροή των ως άνω απαιτούμενων πιστώσεων μέσω ενός σταθερού συστήματος χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετησίως;
Με ποιους τρόπους χρηματοδοτούνται σήμερα οι Δ.Ε.Σ.Ε και ποια σχετικά κονδύλια προβλέπει ο προϋπολογισμός;

Θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό των Περιφερειών τουλάχιστον οι δαπάνες της στοιχειώδους συντήρησης για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση που αφορά στη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας από τις Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. βουλευτές τα εξής:
1. Σύμφωνα με το με αρ. Δ17α/82/10/ΦΝ433/7-7-2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (σχετικό β), με το οποίο έγινε αποδεικτή η με αριθμό 145/2008 Ατομική Γνωμοδότηση Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προβλέπεται ότι:

(α) Οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας φορείς καθορίζονται πλέον από το ν. 3481/06 και τις εκδοθείσες προς εκτέλεσή του αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των οικείων Γ. Γ. Περιφέρειας και δεν ισχύει κατά τούτο ο ν. 3155/55.

(β) Η ευθύνη συντήρησης περιλαμβάνει και την υποχρέωση των υπευθύνων φορέων να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων.
Επομένως το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ δεν έχει αρμοδιότητα για τη χρηματοδότηση των ΔΕΣΕ των Περιφερειών, οι οποίες θα πρέπει να μεριμνούν για την εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειάς τους.

Τα παραπάνω έχουν γίνει αποδεκτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφό του προς όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Επισημαίνεται ότι η μέχρι πρότινος χρηματοδότηση από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., οι οποίοι μετάτην ενεργοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί με νόμο στη Βουλή το2007, έχουν περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό, είχε επικουρικό χαρακτήρα και δεν είναι σήμεραδυνατή η συνέχιση της.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ