Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009


Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, στην πρόσφατη έκθεσή της (4η Περιοδική Έκθεση, 15.09.09) αναγνωρίζει μεν κάποια θετικά βήματα από την προηγούμενη έκθεση της (3η Περιοδική Έκθεση) στον τομέα καταπολέμησης του ρατσισμού αλλά παράλληλα εφιστά την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων, καταθέτοντας συγκεκριμένες συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, συνιστά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3304/2005 στις διακρίσεις που βασίζονται στο χρώμα, τη γλώσσα και την ιθαγένεια. Επιπλέον συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν μια πιο δυναμική εφαρμογή του νόμου αυτού σε περιπτώσεις φυλετικών διακρίσεων τροποποιώντας τον, μεταξύ άλλων, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίων, ακόμη και εάν δεν επικαλούνται συγκεκριμένο θύμα.

Παράλληλα προτείνεται η βελτίωση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε να δύναται να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε θύματα, περιλαμβανομένης και νομικής συνδρομής. Το δε χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα άτομα μπορούν να κάνουν καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού μάθουν για κάποια παράνομη πράξη της διοίκησης ή αδυναμία δράσης της, να επεκταθεί σε ένα έτος τουλάχιστον.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη και να υλοποιήσει τις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίως ως προς την τροποποίηση του Ν.3304/2005 και του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Ερώτηση:406/29-10-2009

Σε απάντηση της αριθμ. 406/29-10-2009 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Φ, Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον Ν. 3304/2005 ( ΦΕΚ Λ' 16) θεσπίστηκε το γενικό πλαίσιο ρύθμισης για την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς και για την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ: του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στη συνέχεια, με το άρθρο έβδομο του Ν. 3625/2007, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου και έτσι καθίσταται σαφέστερος ο ορισμός της έννοιας της παρενόχλησης για λύγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικής προστασίας, όσον αφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς απαλείφεται, ως κριτήριο εξειδίκευσης της, η ρήτρα των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Με τις ρυθμίσεις του νόμου καλύπτονται συγκεκριμένες και ειδικότερες πτυχές του θέματος, εισάγονται νομικά μέσα προστασίας, προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις, ούτως ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση. Ταυτόχρονα διαρθρώνεται ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Από την έναρξη δε της ισχύος
του νόμου αυτού καταργείται, σύμφωνα μ£ το άρθρο 26, κάθε αντίθετη νομοθετική και κανονιστική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα νόμο, αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Συγκεκριμένα, για διακρίσεις ένεκα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλα χα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.΄Οσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης και όσον αφορά την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, τις κοινωνικές παροχές, την εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης. Εξάλλου, προκειμένου για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικά τομέα, αλλά μόνο όσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.

Στις 2 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση οδηγίας με στόχο την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εκτός της αγοράς εργασίας και οίους τομείς που αφορούν την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και την παροχή αυτών. Με πρόταση οδηγίας συζητείται στην Ομάδα Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου και προς το παρόν δεν έχει τύχει της αποδοχής από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς ορισμένα σημεία της. Σε περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης αυτής καθώς και σε περίπτωση περαιτέρω επέκτασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι των διακρίσεων, η ελληνική νομοθεσία (Ν. 3304/2005) θα προσαρμοστεί προς τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Εξάλλου, το δικαίωμα της ισονομίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους συνιστά καθολικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τα μείζονα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεσμεύουν και την Ελλάδα και κυρίως από την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η απαγόρευση των διακρίσεων προβλέπεται και στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κείμενο το οποίο αποτελεί τμήμα της νέας Συνθήκης της Ε.Ε., της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Επίσης, οι διακρίσεις απαγορεύονται από σειρά διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 2, 5 παρ. 1 και 2, 13 παρ- 1, 21 παρ. 6 και 22 παρ. 1 εδ. β), η απαγόρευση 5ε αυτή ισχύει τόσο στις δημόσιες, όσο και στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Με βάση τα προαναφερόμενα, διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα ισότητας και μη διάκρισης σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Περαιτέρω, με γνώμονα την εξάντληση κάθε δυνατότητας παροχής έννομης προστασίας, προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 3 του ως Ν. 3304/2005 και η εκπροσώπηση του βλαπτόμενου, τόσο ενώπιον δικαστηρίων, όσο και ενώπιον διοικητικών αρχών, εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεση του, από νομικά πρόσωπα των οποίων ο σκοπός, κατά το καταστατικό τους, επικεντρώνεται στην προάσπιση τις αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 παρ.2 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και το άρθρο 9 παρ. 2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, με τις οποίες επιτρέπεται στις ενώσεις, οργανώσεις ή
άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας, να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων των Οδηγιών, να κινήσουν κάθε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία, μι: την έγκριση του ενάγοντος/αιτούντος είτε ες ονόματος του είτε προς υπεράσπιση του. Τα ανωτέρω δε νομικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν την παροχή δικαστικής προστασίας εφόσον έχουν άμεσο έννομο συμφέρον συμφωνά με τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας.

Με το άρθρο 19 του Ν. 3304/2005, ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διάκριση, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όταν η αρχή αυτή παραβιάζεται από Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στην πρόσφατη έκθεση (4η περιοδική έκθεση) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕCRΙ) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 34 (σελ. 20), η Επιτροπή, επικαλούμενη την υπ' αριθμό 2 σύσταση γενικής πολιτικής της, για τα ειδικευμένα όργανα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο, συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξουσιοδοτηθεί για να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στα θύματα, περιλαμβανομένης και νομικής βοήθειας. Συνιστά ακόμη το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα άτομα μπορούν να κάνουν καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού μάθουν για κάποια παράνομη πράξη της διοίκησης ή αδυναμία δράσης, να επεκταθεί σε ένα τουλάχιστον έτος. Οι ανωτέρω συστάσεις και κυρίως η πρώτη, απαιτούν ενδελεχή μελέτη, η πρωτοβουλία δε για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τονίζουμε ότι με τον Ν. 322-5/2004 (ΦΕΚ. Α' 24), οργανώθηκε από την πολιτεία ένα πλήρες σύστημα νομικής βοήθειας προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Ο θεσμός της νομικής βοήθειας είναι κρίσιμος για το κοινωνικό κράτος δικαίου, αφού η οικονομική κατάσταση του πολίτη συνιστά την κεφαλαιώδη παράμετρο, ευνοώντας έτσι έμμεσα ευπαθείς ομάδες (ρομά, μετανάστες κ.λπ.). Η νομική βοήθεια παρέχεται σι; ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νόμο.

Σημειώνουμε, ότι οι προτάσεις - συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕCRI), που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση της και αφορούν το Υπουργείο μας, θα τύχουν ενδελεχούς μελέτης από ης αρμόδιες Υπηρεσίες μας.
Τέλος, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης, προκειμένου να σας ενημερώσει για την -πιθανή τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη.

ο υπουργος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΘΕΜΑ: «Επικύρωση 12ου Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης για
την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
Ελευθεριών».


Σχετ: Η υπ' αριθ. 405/29-10-2009 ερώτηση Βουλής

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Πρώτον, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των μεταναστών εργατών και των μελών των οικογενειών τους.

Επιπλέον, αναφορικά με τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και αφορούν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας σας ενημερώνουμε ότι: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε με την Απόφαση 2007/435/ΕΚ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (Ε.Τ.Ε. 2007-2013) ως ειδικό μέσο προς υποβοήθηση των κρατών-μελών να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές ένταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3613/07, η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών ορίσθηκε ως Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και εφαρμογή του Πολυετούς Προγράμματος 2007-2013 και των ετήσιων Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Ε. κατά 75% και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Στόχος του Ε.Τ.Ε. είναι η προαγωγή των έντεκα (11) Κοινών Βασικών Αρχών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το 2004 στο Groningen της Ολλανδίας.

Κατά τη τρέχουσα χρονική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, αφού υλοποίησε έως τα τέλη του 2009 δράσεις του Ετησίου Προγράμματος (Ε.Π.) 2007, συνολικού προϋπολογισμού €1.991.191,04, βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των δράσεων του Ε.Π. 2008 συνολικού προϋπολογισμού € 2.693.284,27, ενώ εντός του επομένου μηνός θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις δράσεις του Ε.Π. 2009 συνολικού προϋπολογισμού €3.465.442,60. Επιπλέον υποβλήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2009 και αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ε.Π. 2010.

Στο πλαίσιο των Ε.Π. 2007 & 2008, πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής αλλά και την καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και γενικότερα κάθε μορφής διακρίσεων και πιο συγκεκριμένα:

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής μέσωεκστρατείας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) καιδιοργάνωση ημερίδας, με στόχο την εξάλειψη τυχόν αναχρονιστικώνστερεοτύπων, φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, την προβολή τηςποικιλομορφίας και της αξίας της διαπολιτισμικότητας στην ελληνικήκοινωνία και την ανοχή στη διαφορετικότητα (€784.905,74).
2. Διοργάνωση εργαστηρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση τωνδημοσιογράφων για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού καιξενοφοβίας (€80.000,00).
Στο πλαίσιο του Ε.Π. 2009 αναμένεται να υλοποιηθούν έως τον 6° / 2011 οι εξής δράσεις κατά των διακρίσεων:

1. Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης, καθώς και την πληροφόρηση των γυναικών, υπηκόων τρίτων
χωρών αναφορικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων trafficking,
ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης (€726.000,00).

2. Δημοσκόπηση με θέμα «Ρατσισμός και Διάκριση στον τομέα της
στέγασης» (€77.432,98).

Επισημαίνεται ότι στα παραπάνω Ετήσια Προγράμματα εντάσσονται και άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην προώθηση της αξίας της διαπολιτισμικότητας και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως:
• Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλωνπου συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών.
• Προγράμματα εκπαίδευσης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.
• Πολιτιστική εκδήλωση για την «Ημέρα Μετανάστη - (18.12)».
• Αθλητικές και άλλες πολιτιστικές διοργανώσεις με συμμετοχή Ελλήνωνκαι αλλοδαπών.

Σημειώνεται άτι τελικοί δικαιούχοι για τις ανωτέρω δράσεις είναι όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και Σωματεία Μεταναστών, Διεθνείς Οργανισμοί κ.α.).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΘΕΜΑ: «Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του
ρατσισμού».
Σχετ: Η υπ' αριθ. 406/29.10.2009 ερώτηση Βουλής

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα:
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εμπλέκεται στις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης των οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων μόνον επικουρικά, στο βαθμό που είναι γενικά αρμόδιο για τη νομοθετική διευθέτηση των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη και για κάθε τροποποίηση του ν. 3094/2003 ή συναφή προσθήκη. Για τον λόγο αυτόν προσυπέγραψε το νομοσχέδιο με το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη ορίσθηκε ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτά, και εφ' όσον τεθούν υπ' όψη του σχετικές προθέσεις των καθ' ύλην αρμοδίων Υπουργείων, μεριμνά για τη διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας και φυσιογνωμίας της Αρχής, καθώς και για το ενδεχόμενο λειτουργικής της ενίσχυσης προκειμένου να αντεπεξέλθει σε τυχόν νέες αρμοδιότητες.
Κατόπιν των ανωτέρω, η εκτίμηση περί της σκοπιμότητας των νομοθετικών μεταβολών που προτείνουν οι κ.κ. βουλευτές, καθ' όσον εκείνες περιορίζονται στην ιδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης των εν λόγω οδηγιών και δεν επεκτείνονται στο σύνολο του έργου της Αρχής, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ασφαλώς δε σε κάθε περίπτωση, ο όποιος νομοθετικός σχεδιασμός κριθεί αναγκαίος θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον Συνήγορο του Πολίτη, όπως επιβάλλει η θεσμική του θέση και ανεξαρτησία.

ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη

Επικύρωση 12ου Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, δημοσιεύθηκε η Τέταρτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας σχετικά με την Ελλάδα. Η Επιτροπή αναγνώρισε κάποιες θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών αλλά επέστησε την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων, καταθέτοντας και συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ελληνική κυβέρνηση, με κυριότερη την επίσπευση της επικύρωσης του 12ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο έχει υπογραφεί από το Νοέμβριο του 2000.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Προτίθεται να εκπληρώσει άμεσα η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα να επικυρώσει το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους των Ηνωμένων Εθνών;
• Ποια προγράμματα εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατά των διακρίσεων, ποιές οι σχετικές δαπάνες και πώς κατανέμονται οι πόροι;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤHΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Επικύρωση 12ου Πρω­τοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 405/ 29-10-2009 και 406/ 29-10-2009.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι ο απόλυτος σεβασμός και η εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και η καταπολέμηση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή της πολιτικής του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται δε ότι στην Ελληνική Αστυνομία έχει ανατεθεί η ευθύνη της διαφύλαξης και προστασίας των πολυτιμότερων εννόμων αγαθών, η δε αρμοδιότητα της και η αποστολή της έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια από το Σύνταγμα και τους Οργανικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της. Σύμφωνα με το πλέγμα των διατάξεων αυτών, έργο της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, είναι και η προστασία των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων κ.λπ

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (C.Ρ.Τ.), την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συνήγορο του Πολίτη, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, με Μ.Κ.Ο κ.ο.κ., για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των αστυνομικών σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την παροχή υποστήριξης σε πρόσφυγες, μετανάστες, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κρατούμενους.

Παράλληλα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σχετικές διαταγές προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες, έχει τονίσει προς τους αστυνομικούς το θέμα της συμπεριφοράς τους προς όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, την ανάγκη του απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας και των ατομικών τους δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης χωρίς φυλετικές, εθνοτικές ή άλλες διακρίσεις, όπως άλλωστε επιτάσσουν το άρθρο 4 του Συντάγματος, ο ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανα­τολισμού», η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Κώδικας Συμπεριφοράς Αστυνομικών του Ο.Η.Ε., η Διακήρυξη Κανόνων Δεοντολογίας για την Αστυνομία του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.λπ.

Πέραν αυτών, για το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμπερι­φορά των αστυνομικών κατά την αστυνομική δράση, έχει εκδοθεί σειρά εγκυκλίων διαταγών και εγχειριδίων που απεστάλησαν σε όλες τις Υπηρεσίες και κοινοποιήθηκαν στους αστυνομικούς, για ευαισθητοποίηση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Η υπ' αριθ. 8 Σύστασης της ΕCRI, με θέμα «Αντιμετωπίζουμε το ρατσισμό ενώ μαχόμεθα κατά της τρομοκρατίας», με στόχο τη μελέτη και εναρμόνιση των δράσεων σε θέματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.
• Η υπ’ αριθ. 9 Σύστασης της ΕCRΙ με θέμα «Καταπολεμώντας τον αντισημιτισμό» για τον ίδιο σκοπό.
• Η υπ' αριθ. 11 Σύστασης της ΕCRΙ με θέμα «Καταπολέμηση του Ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόμευση» για μελέτη και προσαρμογή των δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της.

Σχετικά με την αναφερόμενη Έκθεση της Επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι οι απόψεις, οι εισηγήσεις και διαπιστώσεις, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις-συστάσεις που περιλαμβάνονται και αφορούν το Υπουργείο μας θα αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, ενδελεχούς μελέτης και διερεύνησης εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών μας και θα ληφθούν τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα.

Τέλος, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ερωτήσεων, προκειμένου να σας ενημερώσει για θέματα αρμοδιότητας του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ερώτηση:405/29-10-2009
Σε απάντηση της αριθμ. 405/29-10-2009 ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α) Το 12° Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΙΔΑ) διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της ΕΣΛΑ, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις, μόνο όμως σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της Σύμβασης. Πράγματι, η διάταξη του άρθρου 1 παρ.Ι αναφέρεται στην απαγόρευση διακρίσεων σε ότι αφορά την απόλαυση δικαιωμάτων που προστατεύονται από το νόμο. Ειδικότερα, στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι: « Η απόλαυση κάθε δικαιώματος που ορίζει ο νόμος είναι εξασφαλισμένη χωρίς καμία διάκριση για οποιονδήποτε λόγο που έχει σχέση, για παράδειγμα, μι: το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εθνική ή κοινωνική προέλευση, σύνδεση με εθνική μειονότητα, περιουσία, γέννηση ή άλλη κατάσταση». Επίσης, η διάταξη του άρθρου 1 στη δεύτερη παράγραφο
της, κώνοι ειδική μνεία στην απαγόρευση των διακρίσεων από τις δημόσιες αρχές της χώρας.
Ενόψει αυτών, το Πρωτόκολλο εισάγει μια ενισχυμένη διάταξη για την απαγόρευση των διακρίσεων κατά το μέτρο που θέτει νέες έννομες σχέσεις υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
Αντίστοιχη διάταξη, άλλωστε, προβλέπεται και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του Χάρτη ίων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κείμενο το οποίο αποτελεί τμήμα της νέας Συνθήκης της Ε.Ε., της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
Το ανωτέρω Πρωτόκολλο «(άνοιξε» προς υπογραφή στις 4 Νοεμβρίου 2000. Από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει κυρωθεί από τα 17 (μεταξύ των οποίων 6 κράτη-μάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και έχει υπογραφεί από άλλα 20, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2005.Το ΕΔΔΑ δεν έχει ακόμη αναπτύξει σχετική νομολογία ως προς την ερμηνεία και ε:φαρμογή του Πρωτοκόλλου.
Εξάλλου, το δικαίωμα της ισονομίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους, συνιστά καθολικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τα μείζονα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεσμεύουν και την Ελλάδα και κυρίως από την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
Σημειώνουμε ότι η επικύρωση του ως άνω συμβατικού κειμένου είναι πράξη πολιτική και το Κράτος έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στην ενέργεια αυτή όποτε και εφόσον την κρίνα πολιτικά σκόπιμη. Η πρωτοβουλία δε για την προώθηση του κυρωτικού νόμου του Πρωτοκόλλου ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Σημειώνουμε επίσης, ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των μεταναστών εργατών και των μελών των οικογενειών τους.
Β) Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δη τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Τα προγράμματα κατά των διακρίσεων λόγω φύλου τα οποία εφαρμόζει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αυτήν την περίοδο εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (2007-2013), είναι προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ και έχουν ως βασικούς άξονες προτεραιοτήτων: α) τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικό τη τας των πολιτικών ισότητας και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων και β) την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα.
Ενδεικτικά εκπονούνται προγράμματα με στόχο:
α) Την καταπολέμηση της βίας των γυναικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και Ξενώνων Κακοποιημένων Γυναικών και Θυμάτων σε συνεργασία με τους ΟΤΑ στις Πρωτεύουσες Περιφερειών. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η λειτουργία γραμμής SOS πανελλαδικής εμβέλειας.
β) Την προαγωγή της ένταξης του στόχου της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου (gender mainstreaming) σε όλες τις δημόσιες πολιτικές καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το κύρος της δημόσιας δράσης.
γ} Την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στους
κοινωνικούς εταίρους και τα κέντρα πολιτικών αποφάσεων, όπως επίσης και την ενίσχυση
των δράσεων των γυναικείων οργανώσεων.
Για τα υπόλοιπα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατά των διακρίσεων, για τις σχετικές δαπάνες και για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που υλοποιούν τέτοια προγράμματα και στα οποία διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης προκειμένου να 'σας απαντήσουν σχετικά.
Τέλος, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τα θέματα αρμοδιότητας του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 405 από 29/10/2009 Ερώτηση των Βουλευτών κ.Φώτη Κουβέλη και κ. Νίκου Τσούκαλη».

Η χώρα μας έχει υπογράψει το 12° Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 01.04.2005. Όσον αφορά στην κύρωση του, αυτή είναι εκ φύσεως πολύπλοκη, δεδομένου ότι το Πρωτόκολλο έχει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής και θα αφορά στην ελληνική έννομη τάξη στο σύνολο της. Για τη σχετική πρωτοβουλία, υφίσταται συναρμοδιότητα μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, το εν λόγω κείμενο έχει κυρωθεί από 17 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλ. το ένα τρίτο των συνολικά 47 μελών.

Επί της ουσίας, η χώρα μας είναι συμβαλλόμενοι μέρος σε όλες τις σημαντικότερες οικουμενικές και περιφερειακές συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν την απαγόρευση διακρίσεων τόσο γενικώς, όσο και σε ειδικότερες εκφάνσεις της. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων νια την απαγόρευση των διακρίσεων, τις οποίες η χώρα μας λαμβάνει δεόντως υπ' όψιν της.

Όσον αφορά στην Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστών Εργατών και Μελών των Οικογενειών τους, παρατηρούμε ότι, μέχρι στιγμής, η εν λόγω Σύμβαση έχει κυρωθεί από 42 Κ-Μ των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγεται κανένα Κ-Μ της ΕΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΤρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Απαράδεκτη καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του Διακονιάρη στην οδό Πατρών-Κλάους

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Μια απίστευτη ταλαιπωρία υφίστανται εδώ και 14 μήνες οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της οδού Πατρών Κλάους στο σημείο που η οδός συναντά το έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει δημιουργηθεί παράκαμψη της οδού προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επικάλυψης του χειμάρρου και η ανάδοχος εταιρία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» είχε διαβεβαιώσει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το πολύ σε 60 μέρες.

Έχουν περάσει ήδη 14 μήνες!!! από τη δημιουργία της παράκαμψης και οι επιχειρηματίες της περιοχής κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή οι δε κάτοικοι είναι σε αποκλεισμό στα σπίτια τους. Να σημειωθεί ότι στο σημείο η σήμανση είναι ελλιπέστατη και έχουν γίνει δεκάδες τροχαία ατυχήματα, ενώ σε μία από τις ελάχιστες ημέρες που εργάστηκαν στο σημείο αυτό υπήρξε σοβαρότατο εργατικό ατύχημα (εργάτης καταπλακώθηκε από χώματα) λόγω των ανύπαρκτων μέτρων προστασίας.

Αυτό όμως που έχει κυριολεκτικά εξοργίσει τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, είναι ο υπερβάλλον ζήλος της εταιρίας να δημιουργήσει ειδική παράκαμψη για εξυπηρέτηση πολυεθνικού πολυκαταστήματος που δημιουργείται στην περιοχή δουλεύοντας νυχθημερόν, ενώ έχουν εγκαταλείψει εντελώς το υπόλοιπο έργο.
Επειδή η αγανάκτηση των πολιτών, που εδώ και 14 μήνες περιμένουν να ολοκληρωθεί ένα έργο το μήκος του οποίου δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα (όσο το πλάτος του δρόμου) έχει ξεχειλίσει,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Που οφείλεται η 14μηνη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης του Διακονιάρη στο συγκεκριμένο σημείο;

2. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να υποχρεωθεί η ανάδοχος εταιρία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο όπως έχει υποχρέωση και όπως είχε δεσμευτεί;


Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 182 Αθήνα 20.11.2009
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 012 Αρ. Πρωτ: 37
Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΘΕΜΑ: Πρόοδος εργασιών του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 289/26 10.2009 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ Νίκο Τσούκαλη
Σε απάντηση της σχετικής, με το έργο του θέματος, Ερώτησης, σας επισυνάπτουμε έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, στο οποίο αναφέρεται στα μέχρι σήμερα δεδομένα του προβλήματος που εντοπίζετε στην Ερώτηση σας. Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης θα φροντίσουμε το συντομότερο δυνατόν για την ολοκλήρωση των έργων που αναφέρονται στο πιο πάνω έγγραφο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Συνημμένα
Το με αρ.πρ,3047/ΦΘ25/3Ί1.09 έγνραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ


Εσωτ. Διανομή
Γρ Κοιν.Ελέγχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3.11.2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟΜΩΝ, Αριθ.Πρωτ. 3047/ΓΘ 25
ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Εποπτείας

Ταχ.Δ/νση:Παράσχου 100 Π Ρ Ο Σ
Ταχ.Κωδ.: 114 75 Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πληροφορίες: Ε.Καρανίκα ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε.
Τηλέφωνο: 210 6455540 Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX: 210 6454368-6400311 Τηλ.210 6467912-6455731
E-MAIL:medegr@tee.gr –mede@tee.gr fax: 210 6442940ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη.

ΣΧΕΤ. Η 289/26.10.2009 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας κοινοποιήθηκε με το 37/29-10-2009 έγγραφό σας, με θέμα την καθυστέρηση στο έργο της κάλυψης του Διακονιάρη στην οδό Πατρών-Κλάους, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το έργο «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη έχει δημοπρατηθεί με τον προηγούμενο Νόμο στις 04-08-2003. Η υπογραφή της σύμβασης καθυστέρησε λόγω δικαστικών Εμπλοκών περίπου δύο (2) χρόνια.
Η κατασκευή του έργου λόγω των εκτεταμένων κακοτεχνιών που εντοπίστηκαν, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα Η Υπηρεσία μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το Νόμο για την επίλυση των προβλημάτων.
Οι εργασίες στον κόμβο του Κλάους ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν με αντικείμενο εκτέλεσης :
α) το πέρασμα κάτω από την οδό Πατρών - Κλάους του κιβωτοειδούς οχετού του χειμάρρου Διακονιάρη διαστάσεων 6X4,
β) την σύνδεση του συλλεκτήρα Σ6,
γ) την μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ ΑΠ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και
δ) την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ύψους 3-4 μέτρων για την προστασία των όμορων ιδιοκτησιών.
Εκτός του κεντρικού κιβωτοειδούς οχετού, όλα τα άλλα έργα έπρεπε να αντιμετωπισθούν

κατά τη φάση κατασκευής με μελέτες που έπρεπε να συνταχθούν σε αυτή τη φάση, προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες και να τύχουν και της εγκρίσεως των φορέων Ο.Κ.Ω., διαδικασίες χρονοβόρες που εκμεταλλεύονταν ο ανάδοχος προκειμένου να δικαιολογήσει τους αργούς ρυθμούς εκτέλεσης που γενικά εφαρμόζει σε όλη την κατασκευή και προβάλλοντας συνεχώς προφάσεις πρόσθετων δυσκολιών.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει το 90% των παραπάνω έργων και το υπολειπόμενο αντικείμενο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Η Υπηρεσία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή και να αποδοθεί αυτό για χρήση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ
α.α.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009


Απαράδεκτη συμπεριφορά του Ελεγκτή Ιατρού του ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ Ν. Αχαΐας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στη βουλή φέρνει το θέμα της απαράδεκτης συμπεριφοράς του ελεγκτή ιατρού του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ του ν. Αχαΐας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης επισημαίνει την προσβλητική, απειλητική, απαξιωτική, καταχρηστική και πέρα από κάθε έννοια Ιατρικής Δεοντολογίας συμπεριφορά του Ελεγκτή Ιατρού και ερωτά την Υπουργό Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου ποια μέτρα προτίθεται να λάβει έτσι ώστε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που αφορά στην προσβλητική αντιμετώπιση ασφαλισμένων, συναλλασσομένων και υπαλλήλων να σταματήσει με βάση και τη δέσμευση της κυβέρνησης «ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Εντός των προσεχών ήμερων οι εργαζόμενοι στο Δήμο της Πάτρας και όχι μόνο, προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις με κύριο αίτημα την άμεση απομάκρυνση του Ελεγκτή Ιατρού του ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ Ν. Αχαΐας. Επί μία τριετία ασφαλισμένοι, συναλλασσόμενοι γιατροί, φαρμακοποιοί και υπάλληλοι του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ Ν. Αχαΐας βιώνουν μια προσβλητική, απειλητική, απαξιωτική, καταχρηστική και πέρα από κάθε έννοια Ιατρικής Δεοντολογίας συμπεριφορά του Ελεγκτή Ιατρού.
Τις συμπεριφορές αυτές, όσο και τις ενέργειες του εν λόγω ιατρού έχουν καταγγείλει εγγράφως πολλές φορές διαχρονικά τόσο στη προηγούμενη Διοίκηση του ΤΥΔΚΥ, όσο και στη σημερινή του ΟΠΑΔ συνδικαλιστικές ενώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων στους Δήμους του Ν. Αχαΐας, γιατροί, φαρμακευτικοί σύλλογοι Πάτρας, Αιγίου, ασφαλισμένοι και υπάλληλοι του ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ Ν. Αχαΐας.
Μέχρι τις πρόσφατες εκλογές οι Διοικήσεις του ΤΥΔΚΥ και του ΟΠΑΔ δεν έλαβαν θέση επί των καταγγελιών αυτών με αποτέλεσμα ο εν λόγω ιατρός να έχει αποθρασυνθεί σε σημείο που η υπηρεσία να μη μπορεί να λειτουργήσει. Μόλις προχθές σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή σταθμού της Πάτρας, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, αιρετός Δήμαρχος της περιοχής, η Πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο της Πάτρας και εργαζόμενοι σκιαγράφησαν με τα μελανότερα χρώματα τη συμπεριφορά και τις ενέργειες του συγκεκριμένου ελεγκτή .Ελεγκτή. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μετεκλογικά ο «υπηρεσιακός» Πρόεδρος του ΟΠΑΔ για να «κουκουλώσει» την υπόθεση και για να συγκαλύψει τις ευθύνες των προηγουμένων Διοικήσεων απεφάσισε να κάνει ΕΔΕ «μαϊμού».
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1) Γιατί μέχρι σήμερα οι Διοικήσεις ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ δεν έχουν λάβει θέση επί των καταγγελιών που αφορούν στη συμπεριφορά και στις ενέργειες του Ελεγκτή Ιατρού;

2) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε άμεσα, έτσι ώστε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που αφορά στη προσβλητική αντιμετώπιση ασφαλισμένων, συναλλασσομένων και υπαλλήλων να σταματήσει με βάση δε και τη δέσμευση σας «ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης