Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Να σταματήσουν τώρα οι εργασίες στο Έλος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τις καταστροφικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο έλος της Αγυιάς, τις οποίες θεωρούμε ιδιαίτερα ανησυχητικές για τη διαχείριση και προστασία του έλους. Εργασίες που στόχο έχουν την διευκόλυνση της εγκατάστασης σκηνών μοτοσικλετιστών της Harley-Davidson στο πλαίσιο συνάντησής τους το Μάιο. Συνάντηση που σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα θα συγκεντρώσει περίπου 10.000 άτομα σε ένα υγρότοπο που βρίσκεται ουσιαστικά εντός της πόλης μας, που χρήζει προσεκτικής διαχείρισης και προστασίας σύμφωνα με τις μελέτες διαχείρισης και ανάδειξης που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί.

Η άποψη των οικολογικών οργανώσεων και η δική μας είναι ότι αυτό το οικοσύστημα προσφέρεται για αναψυχή, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρησή του αποτελεί δείγμα του πολιτισμού μας. Αντί για αυτό με ευθύνη των Δημοτικών Αρχών και της Κεντρικής Εξουσίας υποβαθμίζεται συστηματικά και συνεχώς με την απόρριψη μπαζών - σκουπιδιών, τη διάνοιξη νέων δρόμων και τη συρρίκνωσή του από τις καταπατήσεις.

Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι εργασίες και να εφαρμοστούν επιτέλους άμεσα τα διαχειριστικά μέτρα που προβλέπουν οι μελέτες για την προστασία και ανάδειξη αυτού του πολύτιμου οικοσυστήματος.

Η Γραμματεία της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΝΓια το θέμα των παρεμβάσεων του Δήμου στο έλος της Αγυιάς ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης θα καταθέσει αμέσως μετά το Πάσχα Επίκαιρη Ερώτηση προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Χωρίς χρηματοδότηση οι Δ.Ε.Σ.Ε. για τη συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

Η παραχώρηση τμημάτων του εθνικού δικτύου σε ιδιώτες, είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει ουσιαστικά, η πάγια τακτική χρηματοδότηση των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) των Περιφερειών της χώρας. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι ανωτέρω υπηρεσίες να οδηγούνται σταδιακά σε πλήρη αδράνεια, σαν συνέπεια της αδυναμίας τους, να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Το παραπάνω θέμα φέρνουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Φώτης Κουβέλης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Από τη σύσταση των Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας, το αντικείμενο του ελέγχου συντήρησης έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου είχε μεταφερθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε) που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια.

Η χρηματοδότηση των δέκα Δ.Ε.Σ.Ε των Περιφερειών της χώρας, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες στη νησιωτική Ελλάδα δεν έχουν εκτεταμένο οδικό δίκτυο, γινόταν μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά με πόρους της ΤΕΟ ΑΕ και αφορούσε τόσο τη στοιχειώδη όσο και την τακτική συντήρηση.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης τμημάτων του εθνικού δικτύου σε ιδιώτες και με την υπ. αριθ. Δ17α/82/10ΦΝ433/7-7-2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία αποδέχεται την 145/2008 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία «η ευθύνη συντήρησης περιλαμβάνει και την υποχρέωση των υπεύθυνων φορέων να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων», καταργήθηκε ουσιαστικά η πάγια τακτική της χρηματοδότησης των εργασιών συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι διαθέσιμες πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ συνεπώς μηδενίστηκαν χωρίς να είναι δυνατόν να αναπληρωθούν από άλλες. Σχετική προσπάθεια να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό των Περιφερειών τουλάχιστον οι δαπάνες της στοιχειώδους συντήρησης για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, δεν είχε αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αυτές θεωρούνται «επενδυτικής φύσεως και καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό».

Αντιθέτως, οι υποχρεώσεις των Δ.Ε.Σ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ162 Α’), που τροποποιεί τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και Μελετών, έγιναν πλέον αυστηρές αφού προβλέπεται ότι «η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας» και «η μη τήρηση των υποχρεώσεων με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα». Υπ’ αυτές τις συνθήκες οι ανωτέρω υπηρεσίες οδηγούνται σταδιακά σε πλήρη αδράνεια, ως συνέπεια της αδυναμίας τους, ελλείψει πιστώσεων, να ανταποκριθούν ακόμη και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Δεδομένου ότι το ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο 2,5% του κόστους δαπάνης κατασκευής των οδικών έργων (ή στα 30.000 ευρώ ανά χλμ βάσει της μέσης δαπάνης κατασκευής) και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το εναπομένον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, πλην παραχωρήσεων που συντηρούν οι Δ.Ε.Σ.Ε, είναι 8.000 χλμ και επομένως απαιτούνται πιστώσεις της τάξεως των 240 εκατ. ευρώ ετησίως,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με ποιους τρόπους θα διασφαλίσει την ροή των ως άνω απαιτούμενων πιστώσεων μέσω ενός σταθερού συστήματος χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετησίως;


Με ποιους τρόπους χρηματοδοτούνται σήμερα οι Δ.Ε.Σ.Ε και ποια σχετικά κονδύλια προβλέπει ο προϋπολογισμός;

Θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό των Περιφερειών τουλάχιστον οι δαπάνες της στοιχειώδους συντήρησης για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης