Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενσωμάτωση και εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο εθνικό δίκαιο

Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υιοθετήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006 με την απόφαση 61/106 με στόχο την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους.

Η Σύμβαση, η οποία ορίζει με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε μια ευνομούμενη πολιτεία, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης, από την υγεία και τη δικαιοσύνη μέχρι την απασχόληση και τη συμμετοχή, θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν επικυρωθεί από τουλάχιστον 20 χώρες.

Η Ελλάδα, παρότι υπέγραψε τη Σύμβαση στις 30/3/2007, δεν προχώρησε στην κύρωσή της. Στις 26 Νοεμβρίου 2009 η Σύμβαση επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ. Επομένως, η εφαρμογή της αποκτά πλέον χαρακτήρα επιβεβλημένης υποχρέωσης.

Με δεδομένη την ανάγκη αναβάθμισης και αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,


ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες προσαρμογές της εθνικής νομοθεσίας θα προχωρήσει προκειμένου, αυτή να είναι συμβατή με το περιεχόμενο των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και με ποιο χρονοδιάγραμμα;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Εκμίσθωση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ναυπλίου από την ΕΤΑ στην εταιρία «Αργολικός Ήλιος»


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Στις 31-3-09 υπέβαλα την με αριθμό κατάθεσης 17004 ερώτηση σχετική με την εκμίσθωση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ναυπλίου και δεν έλαβα καμία απάντηση. Κατέθεσα εν νέου την ανωτέρω ερώτηση στις 24-8-09 (αριθμ. κατάθεσης 3369) και επίσης δεν έλαβα απάντηση.

Επανακαταθέτω για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ την ερώτηση και παρακαλώ για την άμεση εκ μέρους σας απάντηση.Την 21η Ιανουαρίου 2000 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.) και της εταιρίας «Αργολικός Ήλιος» για την εκμίσθωση τριών τουριστικών συγκροτημάτων στην πόλη του Ναυπλίου (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ΞΕΝΙΑ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) Η σύμβαση αυτή προέβλεπε την εκμίσθωση των συγκροτημάτων αυτών για τριάντα χρόνια (άρθρο 1ο της σύμβασης μίσθωσης) έναντι ετησίου μισθώματος τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (1.320.616 ΕΥΡΩ) που θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (άρθρο 7ο της σύμβασης μίσθωσης) Επίσης προέβλεπε ότι η μισθώτρια εταιρία ήταν υποχρεωμένη μέσα σε διάστημα 18 μηνών (άρθρο 9ο της σύμβασης μίσθωσης) να προβεί σε πολύ συγκεκριμένες και επακριβώς καθορισμένες εργασίες στα μίσθια ξενοδοχειακά συγκροτήματα (άρθρο 3ο της σύμβασης μίσθωσης). Τέλος η σύμβαση μίσθωσης (άρθρο 2 παραγ. 2 ) δεν παρείχε τη δυνατότητα στη μισθώτρια εταιρία να επεκτείνει τις ξενοδοχειακές μονάδες και να δημιουργήσει νέες κλίνες.

Η μισθώτρια ξενοδοχειακή εταιρεία σήμερα λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τα δύο από τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ –σήμερα NAFPLIA PALACE και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) ενώ το τρίτο ξενοδοχείο παραμένει ακόμα κλειστό εννέα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και χωρίς να έχουν γίνει οι εργασίες ανακαίνισης όπως προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης. Επίσης παρά τη σύμβαση μίσθωσης και παρότι η περιοχή της Ακροναυπλίας βρίσκεται σε αρχαιολογική ΖΩΝΗ Α (πράγμα που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης), όπου απαγορεύεται η οποιαδήποτε νέα δόμηση, η ξενοδοχειακή εταιρία έχει προβεί σε ανέγερση νέων κτηρίων στην Ακροναυπλία και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα NAFPLIA PALACE, δημιουργώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο νέους όρους και νέα δεδομένα στη μισθωτική σχέση, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού

Δεδομένου ότι:

Τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στον τουρισμό της πόλεως του Ναυπλίου και του Νομού Αργολίδας,
Η μισθώτρια εταιρία έχει παραβεί τους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασης μίσθωσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι από τους όρους της σύμβασης δεν έχουν υλοποιηθεί από τη μισθώτρια εταιρία και για ποιο λόγο;

2. Έχουν καταβληθεί από τη μισθώτρια εταιρία όλα τα οφειλόμενα μισθώματα από το 2000 μέχρι σήμερα;


Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1912/2 12.2009 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1912/2.12 2009 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νικόλαου Τσούκαλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μας ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΤΑ ΑΕ μισθώτρια εταιρία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» έχει επενδύσει συνολικά ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και έχει καταβάλει στην ΕΤΑ ως μισθώματα τα ποσό των 7.4374.000 ευρώ και η καταβολή των μισθωμάτων συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η μισθώτρια εταιρία έχει υλοποιήσει τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση οε σχέση με το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ, με εξαίρεση την ανακαίνιση του Ξ£ΝΙΑ Α' και ορισμένων bungalows του NAFPLIA PALACE. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την έγκριση της μελέτης ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ΞΕΝΙΑ Α' με την υπ" αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/97114/13π.ε./18.1.2005 απόφαση εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) για τον χαρακτηρισμό ή μη του ξενοδοχείου ως μνημείου σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002. Η εισήγηση επί του θέματος προς το ΚΣΝΜ από τη Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ έχει συνταχθεί ήδη από 21.6.2007 και παραπέμφθηκε σ' αυτό με το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/35237/1008Π0.9.2007 έγγραφο, πλην όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση, αφού το θέμα εξετάσθηκε σε κοινή συνεδρίαση του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ την 11-9-2009, χωρίς να εκδοθεί σχετική απόφαση. Το θέμα αυτό θα είναι από τα πρώτα που θα απασχολήσουν το ΚΣΝΜ στις συνεδριάσεις του υπό τη νέα σύνθεση στις αρχές του 2010.
Εξάλλου, σύμφωνα με το ίδια στοιχεία η καθυστέρηση του έργου που αφορά το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Οφειλόταν αφενός στο γεγονός ότι η πισίνα του, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ξενοδοχεία της κατηγορίας του, βρισκόταν σε χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου που με βάση παλαιό ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος και αφετέρου τε στατικά προβλήματα στα bungalows τα οποία ανακατασκευάσθηκαν αντί απλώς να ανακαινισθούν.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η νέα διοίκηση της ΕΤΑ ΑΕ θα επανεξετάσει κάθε καταγγελία ή ένσταση σχετικά με την εφαρμογή των όρων ή τη νομιμότητα συμβάσεων, εγγυόμενη την διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση της περιουσίας του έλληνα πολίτη που διαχειρίζεται το νομικό αυτό πρόσωπο.

Να αποδοθούν τα οφειλόμενα του υπουργείου πολιτισμού στους Δήμους Πατρέων και Καλαβρύτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Τις «οφειλές» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Δήμο Πατρέων για την αξιοποίηση του έλους της Αγυιάς και προς τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων, για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου, θέτει με ερωτήσεις του προς τον υπουργό κ. Γερουλάνο, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Παραθέτουμε τα κείμενα των δύο ερωτήσεων

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η


Προς τoν κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση του έλους της Αγυιάς»

Η αξιοποίηση του υγροτοπικού συστήματος του έλους της Αγυιάς στην Πάτρα και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο οικολογικό πάρκο, αποτέλεσε και αποτελεί επίμονο αίτημα των οικολογικών οργανώσεων και των κατοίκων αλλά και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου προκηρύχθηκε η εκπόνηση μελέτης ύψους 800.000 € και η χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και των έργων, εντάχθηκαν στα έργα της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι όσα έργα είχαν ενταχθεί στην πολιτιστική θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα χαθεί ούτε ένα €, δεν έχουν σταλεί χρήματα και ο δήμος αδυνατεί να εξωφλήσει τους μελετητές, ενώ δεν μπορεί να προχωρήσει στην προκήρυξη των έργων.

o Επειδή η Πάτρα στερείται χώρων άθλησης και αναψυχής και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου μαζί με το παρακείμενο κάμπινγκ του ΕΟΤ θα έδινε ανάσα ζωής στην πόλη,

o Επειδή στο χώρο του έλους παρατηρούνται τελευταία αποσπασματικές παρεμβάσεις για την αξιοποίησή του,

Ερωτάται κ. Υπουργός:

1. Ισχύουν οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για υλοποίηση του έργου από τις πιστώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας;

2. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην αποστολή των κονδυλίων;

3. Πότε θα σταλούν τα οφειλόμενα στην πόλη κονδύλια για την ολοκλήρωση των μελετών και την προκήρυξη των έργων;

O ερωτών Βουλευτής


Νίκος ΤσούκαληςΕρώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: Οφειλές του ΥΠΠΟ προς την Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ Καλαβρύτων


Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μου προς την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, σχετικά με τις οφειλές του προς την Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ Καλαβρύτων, δεν έλαβα καμία απάντηση. Επανακαταθέτω την ερώτησή μου και παρακαλώ να έχω την απάντησή σας.
Στις 19/05/1997 υπογράφτηκε δεκαετής Προγραμματική Σύμβαση, στα πλαίσια του Ε.Π.Δ.Π., μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Καλαβρύτων και Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου. Το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ιδρύθηκε το 1998 και μεταξύ της πλούσιας δράσης του δεσπόζει η διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Πνευστών Οργάνων (χάλκινα & ξύλινα πνευστά), που πραγματοποιείται για 11η συνεχή χρονιά.
Η Δημοτική Επιχείρηση, παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα με σωστή διαχείριση της χρηματοδότησης, κατάφερε να αντεπεξέλθει στους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης και να παρουσιάσει ένα αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην ιστορική και μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ. βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν 29.347,03 € (10.000.000 δρχ.) ετησίως και από το έτος 2003 αναπροσαρμόστηκαν στο ποσό των 44.020,00 €. Συνολικά, η μέχρι σήμερα οφειλή του ΥΠ.ΠΟ. προς το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ανέρχεται στο ποσό των 122.060,00 € (34.020,00 € από το έτος 2003, 44.020,00 € από το έτος 2004, και 44.020,00 € από το έτος 2006, ενώ για το έτος 2005 καταβλήθηκε στην Επιχείρηση το ποσό των 44.020,00 € της ετήσιας υποχρέωσης).
Λόγω της μη καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου σας, η Δημοτική Επιχείρηση αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος.
Επειδή η παράταση της οικονομικής εκκρεμότητας καθώς επίσης και η μη, μέχρι σήμερα παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός πότε προτίθεται:

α) να εξοφλήσει την πιο πάνω οφειλή προς την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων και
β) να ανανεώσει την Προγραμματική Σύμβαση για τα επόμενα δέκα έτη ούτως ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πλούσια δραστηριότητα του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Διπλασιασμός των αγοραίων αξιών ακινήτων από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Το θέμα του διπλασιασμού της αξίας των ακινήτων στη ΒΙΠΕ Πατρών από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ έφερε με ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο βουλευτής, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ με μια αναιτιολόγητη απόφαση αύξησε την τιμή των ακινήτων από 27 000 Ευρώ το στρέμμα σε 54 000 και μάλιστα αναδρομικά, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα σε μικρομεσαίες και υγιείς επιχειρήσεις που έχουν ήδη εκπονήσει επενδυτικά σχέδια.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την υπουργό οικονομίας εάν προτίθεται να αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πατρών και να παρέμβει ούτως ώστε να συμμορφωθεί η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τις συμβατικές αλλά και δεοντολογικές υποχρεώσεις της.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, ΜΜΕ, η αιφνίδια και αναιτιολόγητη απόφαση της ιδιωτικής πλέον, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. να διπλασιάσει τις αγοραίες αξίες των ακινήτων από 27.000 σε 54.000 ευρώ το στρέμμα και μάλιστα αναδρομικά!! για επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει πλήρεις φακέλους για αγορά και είχαν κληθεί για υπογραφή των συμβολαίων με τις προηγούμενες τιμές.
Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις είχαν υποβάλλει αίτηση αγοράς οικοπέδου από το καλοκαίρι του 2008 με συμφωνηθείσα τιμή 27.300 ευρώ ανά στρέμμα έχοντας την έγκριση από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. κι ενώ είχαν απευθυνθεί στη συμβολαιογράφο για την σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων αγοράς των οικοπέδων, εντελώς αιφνιδιαστικά πληροφορήθηκαν τυχαία ότι θα υπάρξει αύξηση της τιμής των οικοπέδων και ότι η συμβολαιογράφος είχε ρητή εντολή από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. να μην προβεί σε καμία συμβολαιογραφική πράξη.
Στις δικαιολογημένες αντιδράσεις των επιχειρήσεων απάντησε με εντελώς κυνικό τρόπο ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ Α.Ε κ. Κιτσίδης δηλώνοντας ότι «...εμείς είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας ο οποίος πουλάει ακίνητα σε βιομηχανικές περιοχές και κατά έναν περίεργο τρόπο κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε υποχρέωση να λογοδοτούμε για την τιμολογιακή μας πολιτική».

Η πιο πάνω κυνική δήλωση αναδεικνύει το απαράδεκτο καθεστώς διαχείρισης των περιοχών αυτών που θεσπίστηκε από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και που ανέθεσαν τη διαχείριση κρίσιμων αναπτυξιακών υποδομών όπως είναι οι ΒΙΠΕ, στην απόλυτη κερδοσκοπική εξουσία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Συγχρόνως αποκαλύπτουν τον κυνισμό του τραπεζιτικού συστήματος σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου το μεγάλο διακύβευμα είναι η διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Σας κάνουμε γνωστό ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που στεγάζονται στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών είναι μικρομεσαίες και υγιείς, που έχουν ήδη εκπονήσει επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα δημιουργήσουν επιπλέον θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία και τα οποία κινδυνεύουν λόγω της απαράδεκτης αντίληψης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
Επειδή το καθεστώς διαχείρισης και λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πατρών όπως αυτό καθορίζεται από τα κερδοσκοπικά – επιχειρηματικά συμφέροντα μιας ιδιωτικής εταιρείας (ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.) έχει προκαλέσει, εκτός των επιχειρηματικών και τεράστια οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα σε μια έτσι κι αλλιώς υποβαθμισμένη περιοχή της χώρας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Εάν προτίθεστε να αναθεωρήσετε το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πατρών, αφαιρώντας την από την ιδιωτική ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και αναδεικνύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της με τη διαμόρφωση αντίστοιχου φορέα διαχείρισης

2. Προτίθεστε να παρέμβετε ούτως ώστε να συμμορφωθεί η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. προς τις συμβατικές αλλά και δεοντολογικές υποχρεώσεις της έναντι των χρηστών της ΒΙΠΕ και συγκεκριμένα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι των τεσσάρων Μ.Μ επιχειρήσεων;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Σοβαρή ρύπανση από ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Το πρόβλημα της ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείων, θέτουν με ερώτησή τους στη βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Ευαγγελία Αμμανατίδου.
Οι δύο βουλευτές αναφέρουν χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις των ποταμών Κλαδέου της Ηλείας (ο οποίος διασχίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας) και του Πείρου της Αχαΐας οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά μαυρίσει από τα απόβλητα, επιβαρύνοντας τα επιφανειακά αλλά και τα υπόγεια νερά, με τελικό αποδέκτη το θαλάσσιο περιβάλλον.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου, καθώς περίπου το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου παράγεται από μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις των χωρών αυτών. Σύμφωνα με υπολογισμούς, ένα μεσαίου μεγέθους ελαιοτριβείο παράγει περίπου 1.000 τόνους απόβλητα ανά περίοδο συγκομιδής ελαιοκάρπου, με οργανικό φορτίο το οποίο ισοδυναμεί με τα ετήσια απόβλητα μιας πόλης 30.000 κατοίκων, διαταράσσοντας τα φυσικά οικοσυστήματα, κυρίως λόγω του πολύ υψηλού οργανικού φορτίου που φέρουν. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο από το γεγονός ότι η διοχέτευση των αποβλήτων αυτών γίνεται συσσωρευμένα σε μια περίοδο 4 μηνών από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι τον Φεβρουάριο.Οι νομοί Αχαΐας και Ηλείας είναι δυο σημαντικοί ελαιοπαραγωγικοί νομοί της χώρας. Η πλειονότητα των ελαιοτριβείων που βρίσκονται διάσπαρτα σ’ αυτούς, δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλητων, τα οποία και διοχετεύουν σε παρακείμενα ρέματα και ποτάμια, με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα. Τις τελευταίες μέρες το πρόβλημα έχει γίνει εξαιρετικά οξύ αφού σύμφωνα με χαρακτηριστικά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ποτάμια και ρέματα των δύο νομών όπως ο Κλαδέος που διασχίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, και ο Πείρος της Αχαΐας έχουν «μαυρίσει» από τα λύματα.
Επειδή η απόρριψη υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων με τον τρόπο που γίνεται επιβαρύνει τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και στην οικονομία των ανωτέρω περιοχών αλλά και στο σύνολο των ελαιοπαραγωγικών νομών,Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:1. Αν υπάρχουν στοιχεία για την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τα ελαιοτριβεία στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας και ποιος ο σχεδιασμός για την ασφαλή διάθεσή τους;
2. Θα επανεξεταστεί το καθεστώς λειτουργίας των ελαιοτριβείων και θα αυστηροποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι περιβαλλοντικοί όροι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας των κατά τόπους νομαρχιών;
3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρουν, ώστε να χρηματοδοτηθούν έρευνες με σκοπό την εξεύρεση της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείων, βιοτεχνολογικής ή άλλης αξιοποίησής τους και ασφαλής διάθεσης τους στο περιβάλλον σε όφελος της οικονομίας και του περιβάλλοντος της περιοχής;Οι ερωτώντες βουλευτέςΕυαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠαρότι το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ελαιοτριβείων δίνοντας έμφαση στη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων τους, τόσο η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας-Ολυμπίας όσο και η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών δεν έχουν ζητήσει ενίσχυση που να αφορά την εν λόγω δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Καρχιμάκη σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη και Ευαγγελίας Αμμανατίδου σχετική με τη ρύπανση του περιβάλλοντος στην Αχαΐα και την Ηλεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Κοντογιάννης, Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά το θέμα της επεξεργασίας αποβλήτων των ελαιοτριβείων τελεί υπό εξέταση η επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου η οποία θα αποδειχθεί απολύτως αποτελεσματική και αποδεκτή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται εξαιτίας της παλαιάς τεχνολογίας του εξοπλισμού, σε πολλά ελαιοτριβεία, της ευρείας χωροταξικής κατανομής τους και της μικρής δυναμικότητας τους.
Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύει στο πλαίσιο του «Μέτρου 123, του ΠΑΑ, 2007 – 2013» τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ελαιοτριβείων δίνοντας έμφαση στη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων τους.

Συγκεκριμένα, για την Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ και την ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ αναφέρεται ότι συμμετέχουν στα προγράμματα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, όπως αυτά ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 867/08. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης του προγράμματος των Ο.Ε.Φ. ανέρχεται σε 1.564.875 € και 510,628 € αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, αν και μεταξύ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του ως άνω Κανονισμού συμπεριλαμβάνεται η δραστηριότητα που αφορά τη βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, τόσο η ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ όσο και η ΠΑΝΑΙΠΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ δεν έχουν ζητήσει ενίσχυση που να αφορά την εν λόγω δραστηριότητα.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Θέμα: «Απόβλητα Ελαιοτριβείων».

Σχετ: Η με αρ.πρωτ. 1626/26-11-200 Ερώτηση.
Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ.1626/26-11

-2009 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου και Ν. Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε ότι:


Τα μέτρα για την προστασία των υδάτινων και χερσαίων αποδεκτών από τις απορρίψεις των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων της χώρας καθορίζονται στις αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και στις άδειες διάθεσης, που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση παραβάσεων των όρων που εγκρίνονται από τις πιο πάνω διοικητικές πράξεις επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α) όπως το τελευταίο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α).

Το υπάρχον θεσμικό και νομικό πλαίσιο αδειοδότησης των ελαιοτριβείων θεωρείται ότι είναι καταρχήν επαρκές. Ωστόσο οι περιβαλλοντικοί όροι, που τίθενται κατά περίπτωση, για να είναι πρακτικά εφαρμόσιμοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τους ιδιαίτερους παράγοντες που ισχύουν στην περίπτωση των ελαιοτριβείων, δηλαδή το μικρό μέγεθος και την συνήθως χαμηλή οικονομική επιφάνεια καθώς και την εποχικότητα των μονάδων.

Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία σήμερα δεν στερείται λύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και συνεχώς νέες προτάσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ως αποτέλεσμα της εντατικής έρευνας που διεξάγεται σε όλες σχεδόν τις χώρες, όπου ανθεί η ελιά και περισσότερο βέβαια στις τεχνολογικά πιο προηγμένες από αυτές.

Οι λόγοι ωστόσο, που το πρόβλημα της ασφαλούς διάθεσης ή και της αξιοποίησης των αποβλήτων δεν φαίνεται να έχει βρει ακόμη την τελική λύση του. τουλάχιστον στη χώρα μας, οφείλονται, κατά την άποψη μας, σε οργανωτικές αδυναμίας των ίδιων των μονάδων, στην εποχιακή λειτουργία τους, στο μικρό μέγεθος τους, στη γεωγραφική διασπορά τους και βεβαίως στο μεγάλο ρυπαντικό φορτίο.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και με την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου, έχει εντάξει στον προγραμματισμό της και διενεργεί ελέγχους, για τον έλεγχο της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Για τις περιπτώσεις που θα βεβαιωθούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η ΕΥΕΠ θα προβεί στην εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) και τη διαβίβαση των φακέλων προς τον οικείο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για περαιτέρω έλεγχο τυχόν αξιοποίνων πράξεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 που καθορίζει τη λειτουργία της ΕΥΕΠ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Εκβιασμός των εργαζομένων στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για τα προβλήματα μερίδας εργαζομένων οδηγών στο αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτηση του ο κ. Τσούκαλης αναφέρεται στον εκβιασμό που υφίστανται όσοι οδηγοί υποχρεώνονται εκβιαστικά να γίνουν μέτοχοι και να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων από τις εισφορές των εργαζομένων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει μερίδα εργαζομένων οδηγών στις Αστικές Συγκοινωνίες Πάτρας, λόγω του εκβιασμού που υφίστανται από την εταιρία «ΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε.» η οποία διαθέτει 60 λεωφορεία και είναι ενταγμένη στο αστικό ΚΤΕΛ.
Σύμφωνα με το ΠΔ 258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-2005) ο κάτοχος έστω και μιας μετοχής στην Α.Ε, θεωρείται ιδιοκτήτης και δεν υπάγεται στο ΙΚΑ αλλά στο ΟΑΕΕ. Όσοι λοιπόν εργαζόμενοι αναζητούν εργασία ως οδηγοί, υποχρεώνονται εκβιαστικά να αγοράζουν 5 μετοχές και να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.
Με τον τρόποι αυτό απαλλάχτηκαν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων από τις εισφορές των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι των 800 Ευρώ να πληρώνουν 240 Ευρώ για το ΤΣΑ και να μην δικαιούνται ούτε άδεια σε περίπτωση ασθένειας. Με την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση για να θεωρείται κάποιος ιδιοκτήτης έπρεπε να κατέχει το 25% του λεωφορείου για να ασφαλίζεσαι στο ΤΣΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σκοπεύετε να επανεξετάσετε την νομοθετική ρύθμιση (ΠΔ 258/05 ΦΕΚ 316/ 28-12-2005) που θεωρεί ως ιδιοκτήτη λεωφορείου τον κάτοχο έστω και μίας μετοχής;

2) Σκοπεύετε να ερευνήσετε τον καταγγελλόμενο εκβιασμό που υφίστανται οι εργαζόμενοι των Αστικών Συγκοινωνιών Πάτρας.

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση.
ΣΧΕΤ: ΄Εγγραφό σας 1627/26.11.2009


Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 1627/26-11-09, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Νικ. Τσούκαλη. θέτουμε υπόψη σας ότι :


1. Το ΚΤΕΛ Αστικής Περιοχής Πατρών συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Κεφ. Δ' του ν. 588/1977 (Α 148/1-6-1977) και λειτούργησε έκτοτε με το στόλο του να αποτελείται από λεωφορεία, αφενός, ιδιοκτησίας της "Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Λεωφορείων ΚΤΕΛ Αστικής Περιοχής Πατρών" και αφετέρου από λεωφορεία μεμονωμένων μετόχων (φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες).
Σήμερα, το εν λόγω ΚΤΕΛ έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε.» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α'268), η λειτουργία της οποίας διέπεται τόσο από τις διατάξεις του νόμου αυτού (παρ. 7 αρθρ. 3), όσο και από τις περί Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι μετοχές είναι ονομαστικές.


2. Η μεταβίβαση των μετοχών, των μεριδίων και μερίδων στηνπροαναφερόμενη Α.Ε. πραγματοποιήθηκε είτε σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 588/1977 (άρθρο 29), είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001(άρθρο 3) χωρίς να υφίσταται σ' αυτές προσδιορισμός ως προς τον αριθμότων μετοχών ή τα ποσοστά που μπορεί να αγοράσει ή να κατέχει κάθε φυσικόπρόσωπο.


3. Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι εταιριών εκμετάλλευσης Δημόσιας ΧρήσηςΑυτοκινήτων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.ΙΑ, σύμφωνα μετις διατάξεις του π. δ/τος 669/81 (Α 169).
Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα του Υπουργείου μας εξαντλείται στον έλεγχο τήρησης του κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τη διεκπεραίωση πράξεων επί οχημάτων δημόσιας χρήσης. Η αρμοδιότητα για την ασφάλιση των προσώπων που κατέχουν μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση μεταφορών με δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, εντάσσεται στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προς το οποίο διαβιβάζουμε την εν λόγω Ερώτηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ .

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στο ΚΤΕΛ Πάτρας ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. πρωτ. 1627/26-11-2009 ΕΡΩΤΗΣΗ.

2.Το με αρ. πρωτ. Β-1996/17-12-2009 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1627/26-11-2009 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. ν. Τσούκαλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. Φ. 10035/30814/1493/5-1-2009 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το με αρ. πρωτ. 33312/11-1-2010 Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΕΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση 1627/26-11-2009 του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας.»

ΣΧΕΤ: Το Α.Π. 361/28-12-2009 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο με Α.Π. 361 /28-12-2009 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση με αριθμό 1627/26-Ι Ι-2009 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με, το άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του Π.Δ/τος 258/2005 (ΦΕΚ 316, Α΄)
"Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
Τροποποίηση της παραπάνω διάταξης και άλλων ασφαλιστικού περιεχομένου διατάξεων ενδέχεται να συζητηθούν στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Αθήνα 11.01.2010 Αριθ. πρωτ: 33312

Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
10 110 ΑθήναFAX: 210 3748750
Πληροφορίες: Δ. Σουλιώτης Τηλέφωνο: 210 3748759
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης Δ/νση Προσωπικού
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης
Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1627/26-11-2009 Ερώτηση του βουλευτή Τσούκαλη.
Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 361/28-12-2009 έγγραφό σας.
Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση του βουλευτή Τσούκαλη σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α. Ε. έχει ενταγμένα στην δύναμη του (μισθωμένα) 102 λεωφορείο τα οποία ανήκουν σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες και στην Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Λεωφορείων. Στο Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. απασχολούνται 220 άτομα από τα οποίο όσοι είναι μέτοχοι της εταιρείας υπάγονται σύμφωνα με τον νόμο στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και οι μη μέτοχοι στην Ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα εκβιασμού αγοράς μετοχών.
Το 2009 το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας πραγματοποίησε 11 ελέγχους στην εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» Σε έναν από αυτούς δεν βρέθηκε κατάσταση ημερών εργασίας και ανάπαυσης για τον οδηγό ενός λεωφορείου. Για την συγκεκριμένη περίπτωση ζητήθηκαν γραπτές εξηγήσεις οι οποίες και κρίθηκαν ικανοποιητικές.
Το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους και όπου διαπιστώνει παραβιάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας θα προβεί στην επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1, Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
2. Σ3