Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Παράνομη δόμηση ξενοδοχειακής μονάδας στο οικοσύστημα του Καϊάφα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της παράνομης δόμησης ξενοδοχειακής μονάδας στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του προστατευόμενου οικοσυστήματος του Καϊάφα, φέρνει με ερώτησή του προς την υπουργό περιβάλλοντος, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Σύμφωνα με έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο δήμαρχος της Ζαχάρως κατασκεύασε ξενοδοχειακή μονάδα με παράνομες άδειες, οι οποίες ζητείται να ανακληθούν από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Ηλείας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Παράνομη δόμηση ξενοδοχειακής μονάδας στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του προστατευόμενου από τη Natura 2000 οικοσυστήματος του Καϊάφα, αποκαλύπτει η 1124/Α/2009 Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από πολύμηνη έρευνα, την οποία διενήργησε με αφορμή τις σχετικές καταγγελίες της αντιπολίτευσης του Δήμου Ζαχάρως και σχετικά δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7-10-2008)

Όπως αναφέρεται στη σχετική πολυσέλιδη έκθεση, οι υπ. αριθμ. 40/2000 και 41/2000 οικοδομικές άδειες που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος της Ζαχάρως, για να νομιμοποιήσει και να οικοδομήσει την ξενοδοχειακή του μονάδα στον Καϊάφα, είναι παράνομες και γι' αυτό ζητείται η ανάκλησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ηλείας.

Οι συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες με βάση την Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης χαρακτηρίζονται ως μη σύννομες, διότι δεν συνοδεύονταν από: τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού, εγκρίσεις υπηρεσιών, τίτλο ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο, έγκριση Δασαρχείου, κ.λπ.
Επίσης αναφέρεται ότι σε αυτές, δεν προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης δραστηριότητας «ενοικιαζόμενα δωμάτια», χωροθέτησής της και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 69269/5387/24.10.1990 ΚΥΑ. Ακόμη, ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών δεν διενεργήθηκε από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, αλλά από άλλο πρόσωπο.


Επειδή η εν λόγω οικοδομική δραστηριότητα δεν έχει διευκρινιστεί εάν βρίσκεται στη Β2 ΖΟΕ απόλυτης προστασίας της περιοχής του Καϊάφα, όπως αποφάνθηκε με αυτοψία το 2006 η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) ή αυτή βρίσκεται στη Ζώνη Γ ΖΟΕ, που λέει η Πολεοδομία της Ζαχάρως,

Ερωτάται η κ. υπουργός:

Τι προτίθεστε να κάνετε για την διακρίβωση των καταγγελλομένων στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την επιβολή της νομιμότητας στην περιοχή;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση».
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5116/26-1-2010 Ερώτηση.


Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 5116/26-1-2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκο Τσούκαλη, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Η περιοχή Καϊάφα ανήκει στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κοκόβατος» με κωδικό (3Ρ: 2330005, του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Νatura 2000 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 33318/3028/28.12.98 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και καθορίζεται το πλαίσιο διατήρησης των ζωνών αυτών. Για τη συγκεκριμένη περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ), συνοδευόμενη από Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι υπό επεξεργασία οπό το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας. Για την εν λόγω περιοχή ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 20-9-93 (ΦΕΚ 1161Δ/93) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων και κοινοτήτων Ν. Ηλείος» και οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 24208 (ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», για την οποία προωθείται διαδικασία αναθεώρησης - εξειδίκευσης.

ο Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας (αρ. 2 Ν.3010/ ΦΕΚ Α' 91/25.4.2002).
ο Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του αρ. 1 του Ν. 3010 εάν ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/02) και η αδειοδοτούσα αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεων του στο περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) κατηγορία, διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να κριθεί αν για το συγκεκριμένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο αυτόν για την πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) κατηγορία. Σε καταφατική περίπτωση το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται προσωρινά στην κατηγορία πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του αιτήματος στο Υπουργείο. Γιο το έργο ή τη δραστηριότητα αυτή, το αρμόδιο όργανο δεν εκδίδει την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πριν συμπληρωθεί η κανονιστική απόφαση του πρώτου εδαφίου για την κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας.


Επισημαίνουμε άτι η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, ο έλεγχος και η έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών, ανήκουν στις αρμοδιότητες των πολεοδομικών υπηρεσιών, οι οποίες, σύμφωνα με τον Μ. 2218/94, υπάγονται οργανικά και διοικητικά στις οικείες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Α' και Β' βαθμού.
Για πληρέστερη ενημέρωση σος επί των ενεργειών των προαναφερθέντων υπηρεσιών, διαβιβάζουμε το υπ' αρ. πρωτ. 578/11-2-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το συνημμένα του έγγραφα.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου μας, προκειμένου να ενεργήσουν σχετικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ