Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Το άρθρο 22 της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στις 9/12/2009 είχαμε καταθέσει ερώτηση με την οποία ζητούσαμε να τροποποιηθεί το άρθρο 22 της αναθεωρημένης ΚΥΑ, διότι δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς και για την ανασύσταση των καλλιεργειών και για την απώλεια της παραγωγής.

Επειδή η απάντηση που πήραμε δεν απαντάει στα ουσιώδη ερωτήματα που είχαμε θέσει, είμαστε υποχρεωμένοι να επανακαταθέσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα την ερώτηση της 9ης Δεκεμβρίου 2009.

Στο άρθρο 22 η αποζημίωση που δίνεται:

α) για την ανασύσταση των καλλιεργειών καλύπτει για τη φυτική παραγωγή μέχρι το 80% των απαιτουμένων και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου.

Ομοίως για το ζωικό κεφάλαιο, ενώ για το πάγιο αναφέρεται ότι «δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς, μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα του κεφαλαίου».

β) για την απώλεια της παραγωγής η αποζημίωση που δίνεται δεν καλύπτει ούτε το 40% της απώλειας παραγωγής.

Διότι π.χ. για τα ελαιόδενδρα στα οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή:

i) για αυτά που θα εκριζωθούν και θα επαναφυτευτούν καλύπτει μέχρι 40 €, δηλαδή μέχρι 15 kg λάδι. Άρα απώλεια παραγωγής 3 ετών όταν είναι γνωστό ότι το νέο δέντρο για να δώσει παραγωγή χρειάζονται 8-10 έτη. Συνεπώς καλύπτει στη κατηγορία αυτή μόνο το 30% της απώλειας παραγωγής.

ii) για όσα κοπούν στη βάση του κορμού αποζημιώνονται μέχρι 30 €, δηλαδή για 11 kg λάδι, δηλαδή 2 έτη απώλεια παραγωγής, όταν θα χρειαστούν 6 έτη για να δώσουν παραγωγή. Άρα αποζημιώνεται και στην κατηγορία αυτή μόνο το 30% της απώλειας παραγωγής.

iii) για όσα κοπούν στους πρωτογενείς κλάδους, αποζημιώνει μέχρι 21 €, δηλαδή 7,5 kg λάδι, δηλαδή 1,5 χρόνο απώλεια όταν θα χρειαστούν 4 χρόνια να ξαναδώσουν παραγωγή. Άρα αποζημιώνει το 40% περίπου της απώλειας παραγωγής.
Αλλά και τις καταστροφές στα λοιπά οπορωφόρα δέντρα (καστανιές, καρυδιές, κερασιές κ.λπ.) με ψίχουλα αποζημιώνει η κυβέρνηση τους πυρόπληκτους παραγωγούς.

Επίσης δεν αποζημιώνονται για την απώλεια παραγωγής όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, αλλά μόνο ενισχύονται για τα έξοδα ανασύστασης. Επειδή όπως είναι γνωστό, κυρίως τα ελαιοτεμάχια τα συντηρούν και πολλοί μη αγρότες (υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες), η μη αποζημίωση για την απώλεια της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μη ανασύσταση των ελαιώνων άρα και σε περιβαλλοντική καταστροφή της υπαίθρου.
Το μέτρο αυτό είναι άδικο διότι δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες των κτημάτων για την καταστροφή της περιουσίας τους, αλλά η πολιτεία με τις ανεπάρκειες της. Προτείνουμε να απαλειφθεί η διάταξη για το εισόδημα των 15.000 € και να ισχύσουν ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανασύσταση. Δηλαδή να δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια παραγωγής όσων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς του έτους ζημιάς, εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

Σας ερωτούμε λοιπόν πάλι, θα τροποποιήσετε το άρθρο 22 της συγκεκριμένης ΚΥΑ, ώστε να αποζημιωθούν και για την ανασύσταση των καλλιεργειών και για την απώλεια της παραγωγής όλοι παραγωγοί για το 100% της ζημιάς που υπέστησαν;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Τσούκαλης Νίκος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πυρόπληκτων παραγωγών»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4964/21-1-2010

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Π. Λαφαζάνης, Ν. Τσούκαλης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


Οι Κρατικές Ενισχύσεις (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) χορηγούνται για αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 - 2013 (2006/C 319/ΕΚ).
Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή προγραμμάτων στην Ε.Ε. προς έγκριση, τα οποία, στη συνέχεια, υλοποιούνται βάσει αντίστοιχης ΚΥΑ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ε.Ε. προκειμένου ένας παραγωγός να κριθεί επιλέξιμος ενίσχυσης (δικαιούχος) για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007, καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 258379/9.04.2008(ΦΕΚ 646/Β') του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) προγράμματος, η οποία βασίσθηκε στις νέες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/Ο 319/ΕΚ) και στον απαλλακτικό Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής.

Ωστόσο, επειδή ο ι συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007 ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας, η Κυβέρνηση τροποποίησε την εν λόγω ΚΥΑ με την αριθμ. 304186/30-5-08, ομοία, έτσι ώστε να κριθούν δικαιούχοι όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί. Και αυτό έγινε «κοτ' εξαίρεση» και μόνο για τις πυρκαγιές του 2007. Οι δε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2008, προέκυψαν μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των πυρόπληκτων Νομών της Χώρας.

Σύμφωνα με το σημείο 125.β των ΚΚΓ, όπως αυτό μεταφέρθηκε στο άρθρο 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού ΕΛ.Γ.Α., το ελάχιστο ποσοστό ζημιάς κατ’ είδος, προκειμένου να κριθεί η επιλεξιμότητα του είδους, είναι 15%.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 126 των ΚΚΓ και το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτό έχει μεταφερθεί στο άρθρο 25 του Κανονισμού, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι ίση με το 100% της ζημιάς.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημεία 113 και 125.5 των ΚΚΓ, προβλέπεται η συνεισφορά του παραγωγού στις ζημιές, ώστε να αμβλύνεται ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να υπάρχει κίνητρο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, τα σημεία αυτά μεταφέρθηκαν στο άρθρο 22 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, όπου σε όλες τις περιπτώσεις πον κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, ποσοστό 15% κατ' είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει τον παραγωγό (απαλλαγή).
Εξάλλου, όχι μόνο στις ενισχύσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις ζημιών, παρόλο που ο παραγωγός πληρώνει ασφάλιστρα, προβλέπεται ότι ένα μέρος της αποζημίωσης βαρύνει πάντα τον ασφαλισμένο. Η απαλλαγή αποτελεί, κυρίως, κίνητρο για τον ασφαλισμένο ώστε να προστατεύει το ασφαλιζόμενο είδος τόσο πριν όσο και μετά τη ζημιά.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, εκτός άλλων, ισχύουν και τα κάτωθι:
α) το κατώτατο όριο ζημιών ορίσθηκε στο 15% επί των δηλωθέντων ομοειδών ειδών, αντί του 30%,
β) έχει καταργηθεί η απαλλαγή του 20%,
γ) οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη φυτική και ζωική παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ’ είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι, το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής,
δ) οι παραγωγοί, των οποίων τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα ή οι ζωοτροφές τους καταστράφηκαν σε ποσοστό κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών εξ’ αγοράς αντίστοιχα,
ε) οι παραγωγοί, των οποίων ο γεωργικός εξοπλισμός (εγκατεστημένος ή μετακινούμενος) καταστράφηκε σε ποσοστό κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς,
ζ) οι τιμές ενίσχυσης για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 20-25 %.
Τα προαναφερόμενα είναι, σαφέστατα, υπέρ των παραγωγών και εφαρμόζονται, κατ' εξαίρεση, για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007, επειδή ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας.


Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων δεν αφορούν αποζημιώσεις, αλλά ενισχύσεις που προέρχονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται ρητά στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013.


Ειδικότερα, όσον αφορά το ύψος Γης ενίσχυσης για τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο για κάθε καλλιέργεια και για κάθε κατηγορία ζημιάς, αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με την τροποποιηθείσα αριθ. 304186/30-5-08 ΚΥΑ για τις πυρκαγιές του 2007 και είναι για τα ελαιόδεντρα, για εκρίζωση και επαναφύτευση μέχρι 22 € ανά δένδρο, για κοπή στη βάση του κορμού μέχρι 15 € ανά δένδρο και για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων μέχρι 8,5 € ανά δένδρο, ποσά τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ.
Επιπλέον, καταβάλλεται και συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια της μέλλουσας παραγωγής των πολυετών ειδών που υπέστησαν ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.
Για τα ελαιόδεντρα, αυτό το ποσό ορίζεται για εκρίζωση και επαναφύτευση μέχρι 40 € ανά δένδρο, για κοπή στη βάση του κορμού μέχρι 30 € ανά δένδρο και για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων μέχρι 21 € ανά δένδρο. Η συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις, όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση, σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και σε δύο (2) ετήσιες δόσεις για κοπή των πρωτογενών κλάδων.


Επομένως, για. εκρίζωση, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει ενίσχυση (ανασύσταση και συμπληρωματική ενίσχυση) ύψους 22+40=62 €, για κοπή κορμού 15+30=45 € και για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων 8,5+21=29,5 €.

Σημειώνεται ότι για την καταβολή των ενισχύσεων ΠΣΕΑ, λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το είδος της καλλιέργειας, ενώ στα έξοδα για ανασύσταση περιλαμβάνονται τα κόστη όλων των απαιτούμενων εργασιών για ανασύσταση και το κόστος της αγοράς των δενδρυλλίων (με Φ.Π.Α.).


Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος.
Όσον αφορά το ύψος των ενισχύσεων για την απώλεια φυτικής παραγωγής, σημειώνεται ότι οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ' είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής και η οποία καταβάλλεται εφάπαξ. Η Απολεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς (προηγούμενη τριετία) επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου αυτής, μείον την πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το έτος αυτό.
Οι μέσες τιμές και οι μέσες αποδόσεις προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,


Επίσημος φορέας έκδοσης στατιστικών δεδομένων των αποδόσεων και τιμών της αγροτικής παραγωγής, είναι η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία συγκεντρώνει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις Δ/νσεις Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Τα στοιχεία αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Χώρας και χρησιμοποιούνται σε πλήθος συναφών προγραμμάτων, δεδομένου ότι η Ε.Ε. θεωρεί ότι μία μόνο μπορεί να είναι η επίσημη πηγή αυτών των δεδομένων και αυτή είναι το αρμόδιο Υπουργείο του Κράτους-Μέλους.


Σχετικά με το εξωγεωργικό εισόδημα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 129 των ΚΚΓ, οι ενισχύσεις επιτρέπεται να καταβάλλονται μόνο σε γεωργούς. Ωστόσο, στην τροποποιημένη ΚΥΑ, ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου "γεωργός", διευρύνθηκε, προκειμένου να περιλαμβάνει και μη κατά κύρια απασχόληση γεωργούς, μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, συνταξιούχους οποιουδήποτε ταμείου, περιστασιακούς εργάτες και μερικής απασχόλησης μισθωτούς.
Έτσι. στο πλαίσιο της Κ.ΥΑ του προγράμματος, δικαιούχοι ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, των οποίων το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) είναι μέχρι το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (15.000 € αντί του 11.500 €), δηλαδή μέχρι 60.000 €, αντί των 45.000 € που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, εκτός, φυσικά, των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού, οπότε, οε κάθε περίπτωση κρίνονται δικαιούχοι ενίσχυσης.


Από το σύνολο των 49 περιορισμών και εξαιρέσεων που θέτει η τροποποιηθείσα ΚΥΑ, οι 37 προέρχονται από την Κοινοτική Νομοθεσία, οι 8 από την Εθνική Νομοθεσία και οι 4 εξαιρέσεις τέθηκαν, κυρίως, γιατί οι ζημιές αυτές ασφαλίζονται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (θέματα ανταγωνισμού) ή γιατί οι ζημιές αυτές δεν αποδεικνύονται (ζημιές σε αυτοφυείς καλλιέργειες). Το ΥΠ.Α.Α.Τ. κατανοεί, πλήρως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων που αποτελούν μέρος της Κοινοτικής νομοθεσίας, για την τήρηση της οποίας ελέγχεται επαπειλή σοβαρών κυρώσεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ