Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Κίνηση απορριμματοφόρων του Δήμου Καλαμάτας από μη αρμόδιους με την άδεια του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Από τις 4 Φεβρουαρίου 2010 πολίτες της Καλαμάτας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στη χωματερή του Δήμου Καλαμάτας (περιοχή Μαραθόλακκα Ταϋγέτου). Στις 12 Φεβρουαρίου 2010 στο εν λόγω χώρο δύο Αντιδήμαρχοι εμφανίστηκαν να οδηγούν απορριμματοφόρα του Δήμου Καλαμάτας.


Οι αντιδήμαρχοι επέδειξαν απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ημερομηνία 12-2-2010 και αρ. πρωτ.: 4680/2477, σχετ.: 4509/2372, η οποία αναφέρει ότι: «Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση οδήγηση για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους και με τις επιφυλάξεις του Ν. 2503/97 άρθρο 19 παρ. 4, του ΚΗΗ 2821, ΚΗΙ 2992, ΚΗΙ 2993, ΚΗΙ 2984, ΚΗΙ 2975, ΚΗΗ 2820, ΚΗΥ 2697, ΚΗΗ 2819, ΚΗΙ 2999, ΚΗΙ 2968, ΚΗΗ 2804, ΚΗΗ 2805, ΚΗΗ 2806, ΚΗΥ2614, ΚΗΥ 2689, ΚΗΥ 2617, ΚΗΥ 2607, ΚΗΙ 4206, ΚΗΙ 4202, ΚΗΙ 4203, ΚΗΙ 4204, αυτοκινήτων του Δήμου Καλαμάτας, από τους Αντιδημάρχους κ. Καμβυσίδη Ιωάννη του Παναγιώτη και Αθανασόπουλο Κων/νο του Αλεξάνδρου, οι οποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με αριθμό αδείας 000606623, 000733999 και θα είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά. Η απόφαση ισχύει από 12.02.2010 μέχρι 11.02.2011 με την προϋπόθεση ότι αν στο συγκεκριμένο διάστημα, λήξει η άδεια οδήγησης χωρίς να ανανεωθεί , δεν ισχύει η απόφασή μας».


Η συγκεκριμένη απόφαση του Γ.Γ., είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη, δεδομένου ότι:

α) Αντιστρατεύεται την απόφαση του Σωματείου των εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας να μην οδηγούνται τα απορριμματοφόρα στη Μαραθόλακκα.

β) Συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους εργαζόμενους, αφού οι συγκεκριμένοι αντιδήμαρχοι προφανώς δεν έχουν άδεια οδήγησης απορριμματοφόρων.

γ) Εγκρίνεται η διενέργεια παράνομης πράξης εκ μέρους των αιρετών.

δ) Αποτελεί ευθεία υπέρβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας.

ε) Επιτρέπεται η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από άτομα που πιθανώς να μην είναι αιρετοί μετά τις επόμενες τοπικές εκλογές, με δεδομένο ότι οι άδειες που χορηγήθηκαν έχουν ισχύ μέχρι 11-2-2011, δηλαδή και μετά την 31-12-2010, οπότε λήγει η θητεία της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής.Είναι προφανές ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Πελοποννήσου δημιουργείται η βάση ενός απεργοσπαστικού μηχανισμού διάρκειας ενός χρόνου.Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Υπήρξε συνεννόηση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Υπουργείο πριν εκδοθεί η εν λόγω απόφαση και σταλεί στο Δήμο Καλαμάτας; Αν ναι, με ποιο σκεπτικό; Αν όχι, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να αποδοθούν ευθύνες στους υπαιτίους αυτής της πρωτοφανούς, απεργοσπαστικής απόφασης;


Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την οδήγηση απορριμματοφόρων, για τα οποία χρειάζονται ειδικές άδειες και ειδική εκπαίδευση;

17.2.2010Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουβέλης Φώτης

Τσούκαλης Νίκος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. Ερώτηση 6204/17/2/2010

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση των βουλευτών κ. κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκο Τσούκαλη, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σος διαβιβάζουμε το υη' αριθμ. 6998/3644/4-3-2010 απαντητικό έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΠΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 6204/17-2-2010 ΠΑΒ (9761/23-2-2010 έγγραφό σας)

Σε απάντηση της αναφερόμενη ερώτησης των κ. κ. βουλευτών σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η απόφαση μας 4680/247717-2-2010/σχετ.4509/2372/12-2-2010 είναι νόμιμη και αιτιολογημένη γιατί:

α) Σύμφωνα με το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-97) «Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων δημοσίων υπηρεσιών , Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Α. και ΟΤΑ σε ειδικές περιπτώσεις από μονίμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους, έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, μετά από έγκριση η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε Ν.Α. και ΟΤΑ από νομάρχες και μέλη νομαρχιακών συμβουλίων, δημάρχους, προέδρους κοινοτήτων, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιοσδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

β) Με το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 1Α παρ. 15 «Η έγκριση για κατ’ «εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν (άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α') ανήκει στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας

γ) Με την αριθμ. 17310/18-10-2007 (ΦΕΚ 2118/ΤΒ/31-10-2007) απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και άσκηση αυτών κατ' εντολή του» ανέθεσε στο Δ/ντή Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου να υπογράφει αποφάσεις εγκρίσεως άδειας οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων που προαναφέραμε ανωτέρω.

δ)Ο Δήμος Καλαμάτας με τα 35/8-2-2010 και 40/12-2-2010 έγγραφά του ζήτησε την έγκριση οδήγηση κατ’ εξαίρεση αυτοκινήτων του από τους δύο Αντιδημάρχους στέλνοντας φωτοαντίγραφα των αδειών οδήγησής τους απ' όπου προκύπτει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος είναι κάτοχος της αριθμ. 00733999 άδειας οδήγησης κατηγορίας Β,Γ και Δ με ημερομηνία λήξης 23/5/2011.

Ο κος Ιωάννης Καμβύσης είναι κάτοχος άδειας οδήγησης 00606623 κατηγορίας Β,Γ, και Δ με ημερομηνία λήξης 28/3/2013.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι κάτοχοι άδειας κατηγορίας τουλάχιστον Γ δικαιούνται να οδηγούν απορριμματοφόρα οχήματα και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση απλά η γνώση χειρισμού του απορριμματοφόρου δίνει δυνατότητα σε κάποιον να το οδηγήσει.

ε) Σημειωτέον ότι η Περιφέρειά μας οε αντίστοιχα αιτήματα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορούν κατ’ εξαίρεση για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους και με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παρ. 4 Ν.2503/97 χορηγεί τέτοιου είδους άδειες με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Δήμων και Κοινοτήτων έχοντας σαν απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικό σύνολο).

Σε καμία περίπτωση οι συγκεκριμένες άδειες δεν είχαν σκοπό να αντιστρατευθούν αποφάσεις Σωματείου Εργαζομένων -καθότι καμία τέτοια απόφαση ή διαμαρτυρία δεν μας κοινοποιήθηκε- και πολύ περισσότερο να λειτουργήσουν οι αποφάσεις μας ως απεργοσπαστικός μηχανισμός.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σοφές ότι η υπηρεσία μας κινήθηκε στη νομιμότητα και φυσικά αφού έχει την αρμοδιότητα έκδοσης τέτοιας απόφασης δεν χρειάσθηκε κάποια συνεννόηση του Γενικού Γραμματέα με το Υπουργείο Εσωτερικών κάτι που αναφέρουν οι επερωτώντες βουλευτές.

Τέλος σας στέλνουμε και το 53/2-3-2010 έγγραφο Δήμου Καλαμάτας όπου διατυπώνονται απόψεις του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα.


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου


Φώτιος Χατζημιχάλης