Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Παρατυπίες στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εταιρία ΜΟΧΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥΚΑΛΗ

Σημαντικές παρατυπίες διαπιστώθηκαν σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρία «ΜΟΧΛΟΣ», η οποία κατασκευάζει τις σήραγγες της Ιόνιας Οδού στην περιοχή Μακύνεια της Αιτ/νίας. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο που έκαναν αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος υγιεινής και ασφάλειας της επιθεώρησης εργασίας και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής εντός της σήραγγας, καθώς από το χώμα που πέφτει από τη διάνοιξη και μεταφέρεται εκτός της σήραγγας με φορτηγά, δημιουργείται σκόνη, η οποία είναι κατά πολύ αυξημένη από τα επιτρεπτά όρια. Οι κανόνες υγιεινής που προβλέπουν τη ρίψη νερού δεν τηρούνται από την εν λόγω εταιρεία.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης εντός της σήραγγας γίνονταν από ανειδίκευτους εργαζόμενους με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του ιδίου αλλά και των υπολοίπων εργαζομένων. Μετά τις ανωτέρω διαπιστώσεις το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας-Δωρίδος, προτίθεται να ζητήσει από την Επιθεώρηση Εργασίας την υποβολή μήνυσης σε βάρος της εταιρείας.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την προάσπιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ»;

2) Προτίθεστε να προβείτε στη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία για να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων;


Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στην εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ». ΣΧΕΤ: Η με αρ. ττρωτ.799/9-11-2009 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 799/9-11-2009 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε τα με αρ. πρωτ. 10611/20-11-2009 και 33018/17-11-2009 Έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Σ.ΕΠ.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΘέμα: Εξέταση της υπ' αριθμ.πρωτ.799/09-11-00 ερώτησης στη Βουλή του βουλευτή κ. Ν.
Τσούκαλη.

Σχετικά: α. Το με αρ. πρωτ. 122/12.11.200Θ έγγραφο του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου
β. Τα με αρ. πρωτ. 1375/05.11.2009 και 1477/19-11-09 έγγραφα του Τμήματος
Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας

Για την απάντηση στην ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, η οποία αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην τεχνική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α. Ε., που έχει αναλάβει τη διάνοιξη σήραγγας στην περιοχή Μακύνειας, ως υπεργολάβος της DRAGADOS Α.Ε. κατασκευάστριας εταιρείας της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, σας γνωρίζουμε τα εξής, στα θέματα αρμοδιότητας της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π.Ε.
Από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., το Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας, διενεργήθηκε έλεγχος στο εν λόγω έργο στις 20-10-09 και δύο επανέλεγχοι στις 30-10-09 και 04-11-09. Ο τελευταίος έγινε παρουσία και του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ναυπάκτου.

Διαπιστώθηκε ότι η εισαγωγή καθαρού αέρα στις σήραγγες γίνεται με τεχνητό τρόπο και με τη χρήση ανεμιστήρων, σύμφωνα με τη μελέτη αερισμού του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. Διενεργούνται μετρήσεις οξυγόνου και των επικίνδυνων αερίων από εξατμίσεις των φορτηγών και των μηχανημάτων έργου που χρησιμοποιούνται εντός των σηράγγων (μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου).
Υποδείχθηκε η διενέργεια συστηματικών μετρήσεων των επικίνδυνων αερίων και μετά τις ανατινάξεις, για να καθοριστεί ο απαιτούμενος χρόνος εξαερισμού των σηράγγων και επίσης η αύξηση του χρόνου εντατικού εξαερισμού, ώστε να έχει καθαριστεί εντελώς η ατμόσφαιρα πριν την επανείσοδο των εργαζομένων στην σήραγγα.

Δόθηκαν επίσης συγκεκριμένες υποδείξεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, τεχνικών και οργανωτικών, συλλογικής και ατομικής προστασίας των εργαζομένων.
Για την απασχόληση εργαζομένων σε εργασίες συγκόλλησης, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια, υποβλήθηκε μήνυση κατά της εταιρείας στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Θα συνεχισθούν οι τακτικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με Ης διατάξεις της νομοθεσίας και τις υποδείξεις των Επιθεωρητών.


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ1 αριθμ. πρωτ. 788/0ΙΜ1-200Θ Ερώτηση του βουλευτή κ. Τσουκάλη Νικολάου


Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση του βουλευτή κ. Τσουκάλη Νικολάου αναφορικά με τις παρατυπίες στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εταιρία Μοχλός η οποία κατασκευάζει σήραγγες της Ιόνιας Οδού στη ττεριοχή Μακύνεια της Αιτωλοκαρνανίας, και όσον αφορά τις ενέργειες του Σ.Ε.Π.Ε, για τα θέματα αρμοδιότητας του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε έλεγχο στο εργοτάξιο σήραγγας Μακύνειας στις 13/11/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:40 π.μ.. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν να απασχολούνται οκτώ (θ) εργαζόμενοι της επιχείρησης. Διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις :δε βρέθηκε πρόγραμμα ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης για έναν εργαζόμενο και βρέθηκε άλλος ένας εργαζόμενος να απασχολείται σε διαφορετικό ωράριο από αυτό που αναφέρεται στο κατατεθειμένο στην Υπηρεσία πρόγραμμα ωρών. Ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας γραπτές εξηγήσεις για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, καθώς επίσης και η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων (Καταστάσεων προσωπικού, Μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ατομικών συμβάσεων εργασίας κ.ο.κ.) Η Υπηρεσία μας αναμένει την κατάθεση των ζητηθέντων γραπτών εξηγήσεων καθώς επίσης και των συμπληρωματικών στοιχείων . Για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις η Υπηρεσία μας θα επιβάλει τις νόμιμες ποινικές και διοικητικές κυρώσειςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΘΕΜΑ: Παρατυπία στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των Εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ» στο έργα της Ιονίας οδού

ΣΧΕΤ. Η Ερώτηση 799/9.11.2009 που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Νίκος Τσούκαλης

ΚΟΙΝ.: 1} Υπ, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - Γρ.Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση σας, σας επισυνάπτουμε την απάντηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μας (ΕΥΔΕ ΕΠΑ&ΙΟ)), σχετικά με τις ενέργειές μας, κατά την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του έργου της Ιονίας οδού, στο οποίο η εταιρεία «Μοχλός Α.Ε» είναι υπεργολάβος της Εταιρείας «DRAGADOS S.A.». Για τα ίδια ερωτήματα αρμόδιο για να απαντήσει είναι και το συνερωτώμενο Υπουργείο Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣίΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΙΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΙ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ


ΘΕΜΑ: "Παρατυπίες στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ"

Α. Το με αρ.πρωτ. 799/ 9-11-2009 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων
β. Το με αρ. πρωτ. 118/ 11-11-2009 έγγραφό σας
Σε απάντηση του (α) παραπάνω σχετικού, το οποίο απεστάλη με το (β) σχετικό σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, που υπογράφηκε στις 19-12-2006 μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου για την κατασκευή του έργου «Ιόνια Οδός» και κυρώθηκε με το Ν. 3555/07 "Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Εκμετάλλευση και Συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι -Χαλκίδα", αναφέρονται:

α. στο άρθρο 10.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ):

«...ο Παραχωρησιούχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφάλειας, και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων»
β. στο άρθρο 18.3 της Σύμβασης Παραχώρησης:

«...15.3.2 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα είναι υπεύθυνος κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα:
(ιχ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας»

2. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία: Ν. 1568/85, ΠΔ 395/94, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.305/96, που αναφέρεται στις ελάχιστες προδιαγραφές και στα μέτρα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, ο έλεγχος εφαρμογής της υπόψη νομοθεσίας "έχει ανατεθεί στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριμένα στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή στις Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα επιθεώρησης εργασίας".

3. Η «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», είναι η εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί υπεργολαβικά η κατασκευή της σήραγγας Μακύνειας, από την εταιρεία «DRAGADOS S.A.”.
Η εταιρεία DRAGADOS S.A. είναι ο γενικός υπεργολάβος της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «EUROIONIA JV» για την κατασκευή του τμήματος της Ιόνιας Οδού (Αντιρρίου - Μακύνεια) όπου ανήκει η υπόψη σήραγγα.
Η Κατασκευαστική Κοινοπραξία «EUROIONIA JV» είναι η Κατασκευάστρια Κοινοπραξία της Ιόνιας Οδού, με βάση τη σύμβαση Μελέτης Κατασκευής του έργου, μεταξύ του Παραχωρησιούχου και της Κοινοπραξίας Κατασκευής «EUROIONIA JV» ως συνεπεία της Σύμβασης Παραχώρησης.

4. Από τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι ελέγχους και επιθεωρήσεις και στο υπόψη έργο κατασκευής της σήραγγας Μακύνεια, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων διενεργούνται σε σταθερή βάση εκτός από τον υπεύθυνο ασφαλείας του κατασκευαστή, και από τους συντονιστές ασφαλείας της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας «EUROIONIA JV» και από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου.

Παράλληλα, διενεργήθηκε έλεγχος την 20η Σεπτεμβρίου 2009 (και επανέλεγχος την 4η Νοεμβρίου 2009) από το Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας του ,ΚΕΠΕΚ Δυτικής Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΕΠΕ).
Κατά τους προαναφερθέντες ελέγχους και επιθεωρήσεις, διαπιστώθηκαν παραλείψεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας.

Κατόπιν των παραπάνω η Κοινοπραξία «EUROIONIA JV» απαίτησε από την εταιρεία ' ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.' την άμεση συμμόρφωση προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις των επιθεωρήσεων και την πλήρη Εφαρμογή όλων των σχετικών διατάξεων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών της Κοινοπραξίας «EUROIONIA JV», Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», έχει συμμορφωθεί μερικώς μέχρι σήμερα, και πρόκειται εντός των προσεχών ημερών (βάσει υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος), να συμμορφωθεί πλήρως σε όλα τα εναπομείναντα θέματα ασφαλείας και υγείας της εργασίας και με όλες τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, και σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων, προκύπτει ότι ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας έχει ανατεθεί «στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριμένα στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή στις Διευθύνσεις Επ8ιθεώρησης εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα επιθεώρησης εργασίας», και το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, θα εξακολουθήσει (δια της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/΄Μ-Κ/ΕΠΑ & Ι0) να ασκεί τα καθήκοντα της εποπτείας της τήρησης των συμβατικών προβλέψεων της οικείας Σύμβασης Παραχώρησης.

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/Ε.Π.Α.& Ι.Ο.
Χρήστος Δουκάκης