Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Αδιαφορία και αδράνεια των αρχών για τον κίνδυνο από τοξικά φυτοφάρμακα


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Είναι πολλές οι καταγγελίες για απόρριψη επικίνδυνων (απαγορευμένων ή ληγμένων) φυτοφαρμάκων σε χώρους μέσα σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε σχολεία ή και σε ποτάμια τα οποία μετατρέπονται σε χωματερές αποβλήτων.
Πρόσφατο κρούσμα προκλητικής αδιαφορίας και προσβλητικής αδράνειας των αρχών στην αντιμετώπιση του τοξικού κινδύνου που προκύπτει από ληγμένα φυτοφάρμακα αποτελεί ο σκουπιδότοπος σε ποτάμι της Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, στο ποτάμι Ράχιανη, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά, οι πυροσβέστες αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν την πυρόσβεση λόγω των δηλητηριωδών αερίων που προέρχονταν από απορριφθέντα φυτοφάρμακα, τα οποία κάηκαν μαζί με άλλα υλικά.
Αυτό σημαίνει ότι μετά από βροχή και έκπλυση του εδάφους, το νερό του ποταμού μεταφέρει τις τοξικές ουσίες στον Κορινθιακό Κόλπο με άμεσο κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Η περίπτωση του ποταμού Ράχιανη δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, καθότι είναι γνωστό ότι και άλλα ποτάμια της Κορινθίας χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα ως σκουπιδότοποι και ότι είναι άμεση ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα.
Είναι γνωστό ότι οι Διευθύνσεις Γεωργίας της Νομαρχίας έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση φυτοφαρμάκων προς απόρριψη κι ακόμη ότι λειτουργούν ήδη εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, πιστοποιημένες και εξοπλισμένες με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, καθώς και στην εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφάλειας.

Είναι υποχρέωση, λοιπόν, των αρχών για την ενημέρωση ως προς τις υποχρεώσεις ιδιωτών αλλά και συνεταιρισμών για τους όρους απόρριψης ληγμένων ή απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, καθώς και τη διαχείριση των συσκευασιών τους.

Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Με ποιες πρωτοβουλίες και άμεσα μέτρα θα αντιμετωπίσουν το συχνό και ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης τοξικών φυτοφαρμάκων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου

Νικόλαος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θέμα: «Φυτοφάρμακα»

Σχετ: Οι με αρ.πρωτ. 472/2.11.2009 και 526/2.11.2009 Ερωτήσεις
Απαντώντας στις Ερωτήσεις με αρ. πρωτ. 472/2.11.2009 και 526/2.11.2009 που κατατέθηκαν από τους Βουλευτές κ.κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου- Πασχαλίδου και Νικόλαο Τσούκαλη, και σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση σας τα: α) 15851/6-11-2009, β) 126985/5334/9.11.2009 και γ)34461/18063/10.11.2009 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας και της Αρμόδιας Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι 115 23-Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή.

Το με α.π.:(72/β/2511/3-11-09 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 15851/04-11-2009).
Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 526/02-11-2009 Ερώτησης των Βουλευτών κας Ε. Αμμανατίδου Πασχαλίδου και κ.Ν.Τσούκαλη που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει πραγματοποιήσει (και συνεχίζει να διενεργεί) ελέγχους που αφορούν στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, στα οποία εντάσσονται και τα ληγμένα ή απαγορευμένα φυτοφάρμακα.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2947/2008, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, η ΕΥΕΠ εισηγείται αρμοδίως την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ αντίγραφα των φακέλων των υποθέσεων αποστέλλονται στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Η ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
Γ.ΚΟΤΙΝΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση στη Βουλή με θέμα «Αδιαφορία και αδράνεια των αρχών για τον κίνδυνο από τοξικά φυτοφάρμακα»

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. 526/02-11-09 Ερώτηση στη βουλή των Ελλήνων (αρ. πρ. Γρ. Κοιν. Ελέγχου 72/Β/2511/03-11-09, ΔΠΣ 126985/5334/4-11-09)

Σε απάντηση της με αρ, 526/02-11-09 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κκ Ε Αμανατίδου-Πασχαλίδου, και Ν. Τσούκαλης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα φυτοφάρμακα, βιοκτώνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των οποίων έχει λήξει ο ωφέλιμος χρόνος ζωής, όπως και οι άδειες συσκευασίες, είναι απόβλητα, τα οποία ο κάτοχος τους υποχρεούται να τα απορρίψει. Τα απόβλητα αυτά εμφανίζουν μια ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες, περιλαμβανομένης της τοξικότητας, κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και υπόκεινται στις ρυθμίσεις περί επικινδύνων αποβλήτων. Κάθε κάτοχος επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται; α) είτε να παραδίδει τα απόβλητα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεση τους, β) είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση ή διάθεση τους, εφόσον έχει εφοδιαστεί με τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό άδειες. Τα ληγμένα φυτοφάρμακα, βιοκτώνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα διατίθενται συνήθως με αποτέφρωση. Η μεταφορά τους σε χώρες μέλη της ΕΕ, όπου υπάρχουν κατάλληλες μονάδες αποτέφρωσης, πραγματοποιείται από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1013/2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Στ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε ερώτημα Βουλευτών κ.κ. Ευαγγελίας Αμανατίδου-Πασχαλίδου
και Νικολάου Τσούκαλη»
Σχετ: Η αριθμ. 526/2-11-2θθ9 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, όπου παρουσιάζεται με ερώτημα το ενδιαφέρον των Βουλευτών κ.κ. Ευαγγελίας Αμανατίδου - Πασχαλίδσυ και Νικολάου Τσούκαλη, αναφορικά με την αδιαφορώ} και αδράνεια των αρχών για τον κίνδυνο που προκαλείται από την απόρριψη επικίνδυνων τοξικών φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές του νομού μας, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι, μετά της συν/νης αλληλογραφίας με την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας:
Σύμφωνα λοιπόν με το αριθμ. 14950/6-11-
2009 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, προκύπτει ότι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία καταγγελία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το θέμα αυτό, προκειμένου να κινηθούν διαδικασίες δέσμευσης και καταστροφής απαγορευμένων ή ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 31 τφ Ν. 2538/1997.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι υπάρχουν συνεχείς υπενθυμίσεις με ανακοινώσεις -έγγραφα της ανωτέρω Δ/νσης, τόσο στις Ενώσει; Αγροτικών Συνεταιρισμών όσο και στα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων του νομού, ώστε να επισημαίνονται στα μέλη τους οι όροι απόρριψης επικίνδυνων φυτοφαρμάκων καθώς η διαχείριση των συσκευασιών τους.
Τέλος, στα πλαίσια των επιτόπιων ελέγχων των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης θα επέρχεται αποκλεισμός από τη χορήγηση της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη ευθύνης στην εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων της Κοινοτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στον τομέα των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Με Ε. Ν.
Η ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Μόλυνση υδάτων λόγω απόρριψης τοξικών φυτοφαρμάκων»
ΣΧΕΤ: νΉ Ερώτηση 472/2-11-2009 Η Ερώτηση 526/2-11-2009

Απαντώντας σας παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής :
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως αρμόδιο για τη χορήγηση των εγκρίσεων κυκλοφορίας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα, (φ.π), χορηγεί τις αντίστοιχες εγκρίσεις μόνο όταν από τη σωστή χρήση τους, δεν αναμένεται ρύπανση των υδάτων.

Στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή αποθήκευση και χρήση του, διασφαλίζοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν/72 λ/1977 (ΦΕΚ 298/Α') «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», αρμόδιες Υπηρεσίες για την ενημέρωση των παραγωγών και τον έλεγχο της αποθήκευσης και χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Για την ορθή χρήση και φύλαξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους αγρότες, παρότι σε κάθε συσκευασία, όπως προαναφέρθηκε, αναγράφονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες και προφυλάξεις, αφενός γίνονται συνεχείς ενημερώσεις, κυρίως μέσω των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, αφετέρου διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι., επιτόπιοι ή εργαστηριακοί. Επίσης, η συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφο 1ια του Π.Δ/γματος 115/1997 (ΦΕΚ ,104/Α1 περί «Έγκρισης, διάθεσης στην αγορά και ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» πρέπει να φέρει την ημερομηνία λήξεως υπό κανονικές συνθήκες, εάν το προϊόν συντηρείται λιγότερο από δύο (2) έτη. Τονίζεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των εγκεκριμένων και διακινούμενων στη χώρα μας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συντηρείται τουλάχιστον δύο (2) έτη, συνεπώς δεν επιβάλλεται να αναγράφουν ημερομηνία λήξεως.
Σε περιπτώσεις όπου αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, τα ληγμένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα θεωρούνται επικίνδυνα
απόβλητα (κωδικός 02 01 08 του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. με αριθ. ΗΠ 135881725/2006). Για τη διαχείριση τους εφαρμόζεται η παρακάτω νομοθεσία:
(α) Η Κ.Υ.Α. με αριθ. ΗΠ 135881725/2006 (ΦΕΚ 383/Β') «Μέτρα
όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91 /689/ΕΟΚ....})
(β) Η Κ.Υ.Α. με αριθ. ΗΠ 2494411159/2006 (ΦΕΚ 791/Β') «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄αριθμ. 135881725 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
(γ) Η Κ.Υ.Α. με αριθ. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
υπ' αρ. 135881725 ΚΥΑ...» (ΦΕΚ 287 Β').

Σύμφωνα με τα άρθρα 31 & 32 του Ν.721/1977, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α), προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων της περί φυτοπροστατευτικών προϊόντων νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και η μη ορθή διαχείριση των ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της περί φυτοφαρμάκων νομοθεσίας, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.
Επίσης, στις συσκευασίες των φυτό προστατευτικών προϊόντων προβλέπεται ότι μετά την εξάντληση του περιεχομένου τους, ο χρήστης οφείλει να προβεί σε τριπλό ξέπλυμα της συσκευασίας, αδειάζοντας τα απόνερα του πλυσίματος στο ψεκαστικό δοχείο. Με την πρόβλεψη αυτή μειώνεται στο ελάχιστο το περιεχόμενο υπόλειμμα φυτοπροστατευτικού προϊόντος και, συνεπώς, η επικινδυνότητα του απόβλητου.

Οι προδιαγραφές για τη διαχείριση κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909) περί «Μέτρων και Όρων για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
Τυχόν απόρριψη του κενού συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τρόπο που να επιφέρει βλάβη του οικοσυστήματος, συνιστά παράβαση νομοθεσίας που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 12 & το άρθρο 32, παρ. 10 του Ν.721/1977, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α').

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, με βάση τον Καν. (ΕΚ) 1732/03, όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (Ε.Κ.) 73/09, οι παραγωγοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις καλούνται να συμμορφωθούν με ένα σύνολο δεσμεύσεων που ονομάζεται Πολλαπλή Συμμόρφωση (ΠΣ). Μη τήρηση των δεσμεύσεων αυτών, συνεπάγεται και ανάλογη μείωση του ποσού της ενίσχυσης που αναλογεί στον εκάστοτε παραγωγό. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΠΣ που αφορούν τον τομέα του περιβάλλοντος, οι παραγωγοί καλούνται να συμμορφωθούν με απαιτήσεις και πρότυπα αναφορικά και με τη φυτοπροστασία. Οι απαιτήσεις και τα πρότυπα αυτά προβλέπουν την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες των σκευασμάτων με βάση τις υποδείξεις του παρασκευαστή και τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. Απαγορεύεται, επίσης, η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους παραγωγούς πολύ κοντά σης όχθες υδάτινων όγκων (ποταμών, λιμνών, διωρύγων άρδευσης ή στράγγισης).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ