Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Καθυστερήσεις στο έργο της Ιόνιας Οδού


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα έργα κατασκευής της Ιόνιας οδού, τόσο λόγω των προβλημάτων που οφείλονται στις απαλλοτριώσεις και στην οριστικοποίηση των μελετών, όσο και στους αργούς ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών. Όπως επισημαίνει ο Νομάρχης Αιτ/νίας παρά την πανθομολογούμενη και πολυδιάστατη αναπτυξιακή αξία του έργου, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές δυσχέρειες στην υλοποίησή του.

Ειδικότερα τα προβλήματα που παρατηρούνται στην πορεία εξέλιξης του έργου είναι μεγάλες καθυστερήσεις:

α) Στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Οι διαδικασίες εμπλέκουν μεγάλο αριθμό υπουργείων και περιφερειακών βαθμίδων αλλά και ιδιωτικών συμφερόντων με συνέπεια τη χαρακτηριστική αναβλητικότητα στην πραγματοποίηση των απαλλοτριώσεων.
β) Στην οριστικοποίηση των μελετών, και στην έγκριση κάθε είδους αδειοδοτήσεων (λατομεία, εργοτάξια κ.λ.π.).
γ) Στην διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τροποποίησης μελετών (εναλλακτική χάραξη σε συγκεκριμένες θέσεις). Επισημαίνεται η αναγκαιότητα για τροποποίηση της σχετικής μελέτης για την κατασκευή σήραγγας στη θέση «Κλόκοβα» για λόγους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς.
Και τέλος σημαντική βραδύτητα εκ μέρους του παραχωρησιούχου στην ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών.

Δεδομένης της αυτονόητης και επιτακτικής ανάγκης για ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Που οφείλονται οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου;
2) Τι προτίθεστε να πράξετε για την επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης του έργου;
3) Προτίθεστε να τροποποιήσετε τη σχετική μελέτη προκειμένου να κατασκευαστεί σήραγγα στην Κλόκοβα όπως επίμονα αιτούνται οι φορείς της Τ.Α. του νομού;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή με τα ακόλουθο:

Το έργο της Ιόνιας Οδού κατασκευάζεται με Σύμβαση Παραχώρησης από 18-12-07
και σύμφωνα με το προβλεπόμενο, από τη Σύμβαση Παραχώρησης, Χρονοδιάγραμμα Είναι γεγονός όμως ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις απαλλοτριώσεις, στις μετατοπίσεις των ΟΚΩ. στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που αφορούν το Δημόσιο αλλά και προβλήματα στην εκπόνηση και υποβολή μελετών που αφορούν τον Παραχωρησιούχο.
Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί ως προς τη δυνατότητα κατασκευής του
τμήματος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο, για το οποίο έχουν κατατεθεί προσφυγές στο ΣΤΕ
για ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων.

Εναλλακτικά προτείνεται η κατασκευή σήραγγας στην περιοχή «Κλόκοβα», η οποία
είχε απορριφθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό των έργων λόγω γεωλογικών προβλημάτων.
Η Κυβέρνηση, στα πλαίσια των προγραμματικών της δεσμεύσεων και έχοντας στόχο
την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, που συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της
Δυτικής Ελλάδας, θα φροντίσει για την επιτάχυνση του διαδικασιών επίλυσης των
προβλημάτων που σχετίζονται με Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς {απαλλοτριώσεις,
ΟΚΩ, κ.λ.π.) εξασφαλίζοντας και τις απαιτούμενες πιστώσεις.

Παράλληλα θα απαιτήσει από τον Παραχωρησιούχο την επιτάχυνση των έργων και
των μελετών στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης. Όσον αφορά το ενδεχόμενο
τροποποίησης της χάραξης στο τμήμα Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο,περιμένοντας και τις
αποφάσεις των Δικαστηρίων προωθούμε τις απαιτούμενες γεωλογικές έρευνες και
μελέτες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατασκευή της προτεινόμενης σήραγγας στην «Κλόκοβα» θα είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά συμφέρουσα για το Δημόσιο.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ