Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009


ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Πλημμελής εφαρμογή των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006

Με την υπ.’ αριθμ.1707/ΕΥΣ 443/17.01.06 ΚΥΑ εγκρίθηκε η τρίτη προκήρυξη (ΦΕΚ 42 Β’/19.01.06 με θέμα «έγκριση της τρίτης προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α’). Οι επιδοτήσεις αφορούν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με την ίδια απόφαση προβλέπονταν συγκεκριμένες διαδικασίες για την επιδότηση των ενδιαφερομένων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων (τελικοί δικαιούχοι).
Βάση της πιο πάνω απόφασης πολλοί επιχειρηματίες συνήψαν συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα που προβλέπονται από την ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/20.04.05/ΦΕΚ 575/Β/28.04.05, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα όμως με καταγγελίες και παρά τη συμβατική υποχρέωσή τους, τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να προβούν ακόμα σε πληρωμές προς τους επιχειρηματίες με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην κυριολεξία σε απόγνωση.
Αξίζει να επισημανθεί ότι οι καταγγελίες αφορούν συμβάσεις από το 2007. Επειδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αντισυμβατική συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων και δεδομένου ότι η υλοποίηση του προγράμματος αφορά στον κρίσιμο για την οικονομία μας τομέα του τουρισμού, ο οποίος απαιτεί άμεσα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Πόσες επιχειρήσεις της Δυτ. Ελλάδας έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα; Για πιο λόγο τα πιστωτικά ιδρύματα- τελικοί δικαιούχοι δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις όσο αφορά την εκταμίευση των ποσών που έχουν δεσμευτεί;
- Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε τα πιο πάνω πιστωτικά ιδρύματα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης