Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΡΑΞΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2014 ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήλωση  του Νίκου Τσούκαλη

Με μια απίστευτης μεθόδευσης ψευδεπίγραφη αιτιολογία ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Παπακωνσταντίνου παρατείνει τη λειτουργία της λατομικής ζώνης Αράξου μέχρι τις 31-12-2014. Ακολουθώντας τη νομοθετική οδό και με πρόσχημα την αποκατάσταση του Περιβάλλοντος των «Μαύρων Βουνών», κατέθεσε τροπολογία στο ν/σ για την έκδοση οικοδομικών αδειών, επιδιώκοντας να καταστήσει τους βουλευτές συμμέτοχους σε μια παράνομη ενέργεια.

Επειδή γνωρίζει ότι αδυνατούσε να εκδώσει, όπως είχε δικαίωμα, μία ΚΥΑ παράτασης λειτουργίας , αφού αυτή θα συναντούσε την αντίθεση του ΚΑΣ, κατέθεσε τροπολογία χωρίς να τηρούνται καν τα «φιλοπεριβαλλοντικά προσχήματα» αφού τα λατομεία μπορούν να αρχίσουν άμεσα τη λειτουργία τους, χωρίς να εγκριθεί η απαιτούμενη ΜΠΕ για το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης.

Η επιχειρηματολογία του υπουργείου περί «άμεσης ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και αναδάσωσης, ώστε να μην αποκτήσουν μόνιμο και μη αναστρέψιμο χαρακτήρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή» θα μπορούσε να θεωρηθεί ειλικρινής εάν ανέμενε την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εργασίες αποκατάστασης.

Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, αφού μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα «με βάση τους πλέον πρόσφατους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία»

Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε από τον υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου η παρακάτω τροπολογία με την οποία παρατείνεται μέχρι 31-12-2014 η λειτουργία των λατομείων Αράξου στα «Μαύρα Βουνά»

ΑΡΘΡΟ 7

Οι εκμεταλλευτές των λατομείων αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, οφείλουν να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύψου και αποκατάστασης -αναδάσωσης των λατομικών χώρων με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, μέχρι 31.12.2014. Για το σκοπό αυτό εντός δυο μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαμόρφωση του ανάγλυφου και την αποκατάσταση - αναδάσωση των λατομικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στη ΜΠΕ αυτή περιλαμβάνεται εκτός των άλλων αναλυτική φυτοτεχνική μελέτη και αναλυτικό πρόγραμμα αναδάσωσης. Μέχρι την έγκριση της προαναφερθείσας μελέτης για τις εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου και αποκατάστασης-αναδάσωσης των λατομικών χώρων, εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία, κατά το μέρος τους που αφορά στη διαμόρφωση του ανάγλυφου και στην αποκατάσταση - αναδάσωση των λατομικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.

Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά κατά τις ως άνω εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις εργασίας αποκατάστασης- αναδάσωσης οι δε πλεονάζουσες ποσότητες αυτών διατίθενται ελεύθερα, μετά από επεξεργασία τους στις υφιστάμενες εντός των λατομικών χώρων ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, η άδεια λειτουργίας των οποίων παρατείνεται αντίστοιχα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το έβδομο άρθρο θεσπίζονται οι αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να καταργηθεί η λατομική περιοχή στη θέση «Μαύρα Βουνά» του Δ.Δ. Αράξου Ν. Αχαΐας και να ενταχθεί από 1/1/2015, όπως ήδη προβλέπεται, στην περιοχή Α της ΚΥΑ 12365/09. Ειδικότερα η κατάσταση των περιοχών που δραστηριοποιούνταν τα 3 λατομεία δεν ικανοποιεί τις παραμέτρους περιβαλλοντικής προστασίας. Λόγω δε του χαρακτηρισμού της περιοχής ως περιβαλλοντικά ευαίσθητης, καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και αναδάσωσης, ώστε να μην αποκτήσουν μόνιμο και μη αναστρέψιμο χαρακτήρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Η σημερινή κατάσταση των εκτάσεων, εξαιτίας της ξαφνικής παύσης των εργασιών εκμετάλλευσης - αποκατάστασης, είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης ή συντήρησης των ήδη υλοποιημένων και αναδάσωσης, αν πρώτα δεν ολοκληρωθούν κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου. Τα υλικά που θα εξορυχτούν κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης του ανάγλυφου θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διατεθούν για τις εργασίες αποκατάστασης και αναδάσωσης και η τυχόν περίσσεια αυτών (και λόγιο της εμπορικής αξίας τους) μπορεί να διατίθεται ελεύθερα στην αγορά κατόπιν επεξεργασίας τους στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Θραύση, κοσκίνιση, κλπ) που λειτουργούσαν εντός των λατομείων.
Προκείμενου να επιτευχθεί το μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος και να υλοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης -αναδάσωσης με τον βέλτιστο τρόπο και επιπρόσθετα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής από τις εργασίες διαμόρφωσης, αποκατάστασης- αναδάσωσης, επιβάλλεται για το σύνολο των εργασιών αυτών να υποβληθεί για αξιολόγηση και έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο των παραπάνω εργασιών.

Επειδή όμως επείγει η έναρξη των παραπάνω εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθούν έως 31.12.2014 και έως ότου εγκριθεί η παραπάνω μελέτη, οι εργασίες αυτές μπορούν να λαμβάνουν χώρα με βάση τους πλέον πρόσφατους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία.