Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από μη πιστοποιημένους φορείς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Με τη γνωμοδότηση αριθ. 344/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτό ομοφώνως ότι το Π.Δ 146/2007, το οποίο αντικατέστησε διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ 50/2001, όπως είχαν μέχρι τότε διαμορφωθεί, αποκλείει την έκδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από φορέα που δεν είναι πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτόν από την οικεία αρχή πιστοποίησης έστω και αν συνεργάζεται με φορέα που είναι πιστοποιημένος. Περαιτέρω έγινε δεκτό ότι ο μη πιστοποιημένος φορέας δεν μπορεί, κατά συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, να συνεκδίδει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, διότι το ανωτέρω Π.Δ. 146/2007 εισάγει αυστηρό καθεστώς δικαίου που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους συνεργασίες διότι αποθέτει την αξιοπιστία των παραπάνω πιστοποιητικών στην προέλευσή τους μόνο από πιστοποιημένο φορέα.

Λόγω του αυστηρού δικαίου που κατά βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εισάγει το ανωτέρω Π.Δ για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των χορηγουμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ως αποδεικτικών γνώσης της ξένης γλώσσας για διορισμό σε φορέα του Δημοσίου, το Π.Δ απαγορεύει τις συνεργασίες των μη πιστοποιημένων φορέων με πιστοποιημένους φορείς απολύτως, δηλαδή όχι μόνο υπό τυπική έννοια (ύπαρξη τυπικής έννομης σχέσης μεταξύ τους) αλλά και υπό ουσιαστική έννοια. Αυτό πρακτικώς σημαίνει ότι η ευθύνη για όλη τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (δημιουργία εργαλείου αξιολόγησης, οργάνωση παραγωγής και διάθεσης των εξετάσεων, σύνταξη θεμάτων εξετάσεων, διεξαγωγής εξετάσεων, αξιολόγηση – βαθμολόγηση γραπτών, εξαγωγή αποτελεσμάτων) ανήκει αποκλειστικώς de jure και de facto στον πιστοποιημένο φορέα και όλες οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω συναφείς εργασίες εκτελούνται από αυτόν με ίδια μέσα και φροντίδα, ώστε να ελέγχει ο ίδιος όλα τα στάδια της διαδικασίας, αποκλειομένης της συνεργασίας και σύμπραξης, ολικώς ή μερικώς, τυπικώς και ουσιαστικώς, με οποιονδήποτε άλλο μη πιστοποιημένο φορέα.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


  • Συμφωνούν με το περιεχόμενο του Π.Δ.146/2007 ότι ο πιστοποιημένος φορέας, ο οποίος διενεργεί εξετάσεις και χορηγεί πιστοιποιητικά γλωσσομάθειας στην Ελλάδα, επιτρέπεται να συνεργάζεται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ως προς το ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας (διαμόρφωση θεμάτων εξέτασης, αξιολόγησης υποψηφίων) με μη πιστοποιημένους φορείς; Εφαρμόζεται ορθά το ως άνω Π.Δ;
  • Καλύπτει το περιεχόμενο των εξετάσεων τις τέσσερις ενότητες-δεξιότητες του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικών «ευκαιρίας» που αφενός νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και αφετέρου δεν ανταποκρίνονται κατά το περιεχόμενό τους στο επίπεδο γνώσης το οποίο πιστοποιούν, προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος γενικώς και της Δημόσιας Διοίκησης ειδικότερα;Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός