Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. υπουργούς:


Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Απλήρωτοι για πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι στα κοινωνικά προγράμματα των δήμων

Σε στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην «Αναπτυξιακή Επιχείρηση και Τεχνικών Έργων» του Δήμου Ζεφυρίου (παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική μέριμνα») ζητώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, καθώς μένουν απλήρωτοι για 3-5 μήνες.
Από την πλευρά του, ο Δήμος Ζεφυρίου ισχυρίζεται υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές φέρει το κράτος, που δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στην υποχρέωση που έχει αναλάβει να χρηματοδοτεί αυτές τις δομές.
Επειδή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους.
Επειδή πολλοί εργαζόμενοι –σημειωτέον ότι μεγάλος αριθμός τους αμείβεται ακόμη και με λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα– έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση και έχουν υποχρεωθεί να καταφύγουν σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες για να τα βγάλουν πέρα
Επειδή αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και σε πολλούς δήμους της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
1) Σε πόσους δήμους της χώρας υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών συμβασιούχων υπαλλήλων κάθε είδους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της καθαριότητας, και πόσο μεγάλες είναι αυτές; Παρακαλούμε να μας δοθούν τα σχετικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία, είδος προγράμματος και χρόνο καθυστέρησης καταβολής μισθού.
2) Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;
3) Θα ενισχύσουν τους δήμους με τα ανάλογα κονδύλια για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους;
4) Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να πληρώνονται εφεξής οι εν λόγω εργαζόμενοι στην ώρα τους; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην καταβολή των μισθών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Θανάσης Λεβέντης

Τάσος ΚουράκηςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2227/83/08-12-2009 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Νίκο Τσούκαλη, Θανάση Λεβέντη, Τάσο Κουράκη.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 2227/83/08-12-2009 Ερώτησης, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης, Τάσος Κουράκης, αναφορικά με τηλειτουργία των κοινωνικών δομών, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά στα προγράμματα πουσυγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) καιειδικότερα ως προς το ζήτημα χρηματοδότησης αυτών και καταβολής των δεδουλευμένωνστους εργαζομένους, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Αναφορικά με το ζήτημα της συνέχισης της χρηματοδότησης κοινωνικών δομών στους ΟΤΑ, σας ενημερώνουμε κατά λόγο αρμοδιότητας μας, ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Α.II.), αποτελούν θεσμοθετημένους πόρους των ΟΤΑ πρώτου βαθμού που προέρχονται από δυναμικούς φόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος των οποίων ορίζεται ρητά από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ότι η κατανομή αυτών κάθε χρόνο, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

Για το έτος 2009 προβλέφθηκε η απόδοση ποσού ύψους 80.000.000,00 € στους ΟΤΑ α' βαθμού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των κατατασσόμενων, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων Σχολικών Φυλάκων, εργαζομένων στα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζομένων ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά προβλέφθηκε η επιχορήγηση τους από τους ΚΑΠ., με την απόδοση στους δικαιούχους ΟΤΑ, να γίνεται μαζί με την τακτική επιχορήγηση κάθε μήνα.

Προς τούτο, για τον υπολογισμό των δικαιούχων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, κατά το τρέχον έτος, λήφθηκαν υπ' όψη τα στοιχεία που απεστάλησαν από τους ίδιους τους οργανισμούς αναφορικά με τον αριθμό των ανωτέρω κατατασσόμενων εργαζομένων και την ημερομηνία κατάταξης αυτών και για τα οποία είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας μέχρι και τις 30-4-09. ημερομηνία σύνταξης της απόφασης της πρώτης ενιαίας τακτικής κατανομής μετά την υπογραφή της υπ' αριθ. 20959/7-4-2009 Κ.Υ.Α. Το δε ύψος της ετήσιας επιχορήγησης ανά κατατασσόμενο άτομο προσδιορίστηκε τελικώς σε 23.863,95 €. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ζεφυρίου για το έτος 2009 δεν έχει επιχορηγηθεί για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων, καθόσον δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία στο Υπουργείο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι για το έτος 2009 και κατόπιν νεότερης νομοθετικής ρύθμισης και ειδικότερα των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.1 .α του νόμου 3756/09 (ΦΕΚ 53 Α'), εξαιρετικά για το 2009, ρυθμίστηκε η απόδοση επιπλέον πόρων σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας από τους πόρους του προγράμματος "Θησέας" για διάφορες λειτουργικές δαπάνες τους, με το Δήμο Ζεφυρίου να έχει λάβει ποσό ύψους 130.285,60 €.

Τέλος, φέτος ξεκίνησε και η απόδοση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού που απέρρεαν από τις κείμενες διατάξεις των Κ.Α.Π,, όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 27 του ν.3756/09, με το Δήμο Ζεφυρίου να επιχορηγείται με το ποσό των 153.705,70 Ευρώ.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων.


ΣΧΕΤ: 1) Η με αρ. πρωτ. 2227/83/8-12-2009 ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΚΕ.


2) Το με αρ. πρωτ. Οικ. 77469/30-12-2009 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2227/83/8-12-2009 Ερώτησης/ΑΚΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη και Τ. Κουράκη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ, πρωτ 0.151/3.29/12-1 -2010 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΠΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤΘέμα : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών


Σχετ.: Η με Α.Π, 2227/83/8.12.2009 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη και Τ. Κουράκη στη Βουλή των Ελλήνων.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, ως Ειδική Υπηρεσία που συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις ταυ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:


Κατά την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του έτους 2005, για τα Προγράμματα των Κοινωνικών Δομών και Μονάδων (οι. δομές φύλαξης παιδιών, β. δομές φροντίδας ηλικιωμένων) στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ - τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - εγκρίθηκε η παράταση της συγχρηματοδότησής τους μέχρι την 30.06.2007. Η εξέλιξη αυτή, ήταν αποτέλεσμα σχετικής διαπραγμάτευσης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Ενόψει της λήξεως της συγχρημοτοδότησης όλων των δομών την 30/06/2007, οι Ελληνικές Αρχές, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε, πέτυχαν την παράταση της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων έως την 31/08/2008.
Όσον αφορά την εξέλιξη των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων («Βοήθεια στο Σπίτι», Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων;, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (31/08/2008), η κατάσταση έχει ως εξής:

Για τα εν λόγω Προγράμματα έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρ. 60292/2158/27.8.08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27.8.08) που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Όλες οι Περιφέρειες (ΠΕΠ) έχουν ενεργοποιήσει τη δράση αυτή με την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (δισα) και την ένταξη των έργων. Στην παρούσα στιγμή, οι ΔΙΣΑ όλων των Περιφερειών έχουν προκηρύξει τα έργα προς τους δυνητικούς Αναδόχους (Δομές), η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει εκπνεύσει και οι διαγωνισμοί είναι σε φάση αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση με την υπογραφή συμβάσεων και την καταβολή των εγκεκριμένων ποσών (α' δόση).


Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσια ταυ ΕΣΠΑ, οφείλονται στις σχετικά χρονοβόρες ενέργειες που προβλέπονται, για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί), σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδεικτικά: διάρκεια υποβολής προσφορών, στάδια αξιολόγησης, εξέταση ενστάσεων, έκδοση αποτελεσμάτων, προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ).
Για την αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρωμή των δεδουλευμένων του προσωπικού των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων, έχει πραγματοποιηθεί έκτακτη χρηματοδότηση οπό εθνικούς πόρους από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008, Ιανουαρίου - Απριλίου και Μαΐου - Σεπτεμβρίου του 2009. Για το υπόλοιπο διάστημα έως την πλήρη ένταξη των Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ (συμβασιοποίηση των Δομών), υλοποιείται αντίστοιχη διαδικασία.


Για τα υπόλοιπο ερωτήματα καθώς και για περαιτέρω στοιχεία, αρμόδιο για πληροφορίες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική; Διακυβέρνησης,
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ