Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το άρθρο 22 της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΚΥΑ στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι «οι γεωργοί που η αναμενόμενη παραγωγή τους καταστράφηκε σε ποσοστό κατ’ είδος 15% και πάνω δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτουμένων και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου».
Το ίδιο ορίζεται και για το ζωικό κεφάλαιο, ενώ για το πάγιο αναφέρεται ότι «δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς, μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα του κεφαλαίου».


Ομοίως στο άρθρο 22, όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία, η απώλεια παραγωγής δεν καλύπτεται ούτε μέχρι το ύψος του 40% σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Απόδειξη αυτού είναι ότι η ανασύσταση των ελαιώνων στην Πελοπόννησο δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
Επειδή θεωρούμε ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αδικούν τους πληγέντες, και δεν αποκαθίσταται επαρκώς η παραγωγική τους δυνατότητα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην εγκατάλειψη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στις καμένες περιοχές,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να επανεξετάσουν και να τροποποιήσουν το άρθρο 22 ώστε οι αποζημιώσεις για την ανασύσταση και την απώλεια παραγωγής να καλύπτουν το 100% της ζημιάς;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Διώτη Ηρώ

Τσούκαλης Νίκος

Ψαριανός Γρηγόρης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Δρίτσας Θοδωρής

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Λεβέντης Αθανάσιος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2057/4-12-2009

Απαντώντας στην παρακάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Ε. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Ν.Τσούκαλης, Γ. Ψαριανός, Μ. Κριτσωτάκης, Θ. Δρίτσας, Π. Λαφαζάνης, Α.
Λεβέντης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


Οι Κρατικές Ενισχύσεις (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) χορηγούνται για αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 - 2013 (2006/C 319/ΕΚ).
Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή προγραμμάτων στην ΕΕ προς έγκριση, τα οποία, στη συνέχεια, υλοποιούνται βάσει αντίστοιχης ΚΥΑ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ε.Ε. προκειμένου ένας παραγωγός να κριθεί επιλέξιμος ενίσχυσης (δικαιούχος) για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007, καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)258379/9.04.2008 - (ΦΕΚ 646) του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προγράμματος, η οποία βασίσθηκε στις νέες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ) και στον απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής.

Ωστόσο, επειδή οι συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007 ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας, η Κυβέρνηση τροποποίησε την εν λόγω ΚΥΑ με την αριθμ. 304186/30-5-08 ομοίας, έτσι ώστε να κριθούν δικαιούχοι όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί.

Ωστόσο, αυτό έγινε «κατ’ εξαίρεση» και μόνο για τις πυρκαγιές του 2007, οι δε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2008, προέκυψαν μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των πυρόπληκτων Νομών της Χώρας.

Αρχικά σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις αυτές αφορούν ενισχύσεις στη γεωργία. Σύμφωνα με το άρθρο V. σημεία 115 και 129 των ΚΚΓ, οι Κρατικές αυτές Ενισχύσεις αφορούν την παροχή βοήθειας σε γεωργούς ή σε οργάνωση παραγωγών, της οποίας ο γεωργός είναι μέλος, δηλαδή οι συγκεκριμένες ενισχύσεις αφορούν τους γεωργούς κατά κύρια απασχόληση. Παρόλα αυτά, στο άρθρο 1.5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ του προγράμματος, ο όρος γεωργός έχει διευρυνθεί, αφού στους δικαιούχους ενίσχυσης συγκαταλέγονται εκτός από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και άλλες κατηγορίες, όπως μικροεισοδηματίες, μικροεπαγγελματίες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, συνταξιούχοι κλπ.

Επιπλέον και με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, για το πρόγραμμα αυτό δεν ισχύει ο περιορισμός των 150 χλμ. από την έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να κριθεί ένας παραγωγός δικαιούχος ενίσχυσης. Σύμφωνα με τη τροποποιημένη ΚΥΑ, επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε περιπτώσεις καταστροφής από πυρκαγιά ενιαίας έκτασης 250 στρεμμάτων, αντί των 500.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά την αντιστάθμιση των ζημιών της πρωτογενούς παραγωγής, σημείο 124 των ΚΚΓ. Για το λόγο αυτό και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 ορίζεται ότι επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων) ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 126 των ΚΚΓ και το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτό έχει μεταφερθεί στο άρθρο 25 του Κανονισμού, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι ίση με το 100% της ζημιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημεία 113 και 125.6 των ΚΚΓ, προβλέπεται η συνεισφορά του παραγωγού στις ζημιές, ώστε να αμβλύνεται ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να υπάρχει κίνητρο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, τα σημεία αυτά μεταφέρθηκαν στο άρθρο 22 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, όπου σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, ποσοστό 15% κατ’ είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει τον παραγωγό (απαλλαγή).

Εξάλλου, όχι μόνο στις ενισχύσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις ζημιών, παρόλο που ο παραγωγός πληρώνει ασφάλιστρα, προβλέπεται ότι ένα μέρος της αποζημίωσης βαρύνει πάντα τον ασφαλισμένο. Η απαλλαγή αποτελεί, κυρίως, κίνητρο για τον ασφαλισμένο ώστε να προστατεύει το ασφαλιζόμενο είδος τόσο πριν όσο και μετά τη ζημιά.

Σχετικά με το εξωγεωργικό εισόδημα σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 129 των ΚΚΓ, οι ενισχύσεις επιτρέπεται να καταβάλλονται μόνο σε γεωργούς. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου "γεωργός", όπως προαναφέρθηκε, διευρύνθηκε ήδη προκειμένου να περιλαμβάνει και τους μη κατά κύρια απασχόληση γεωργούς, μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, συνταξιούχους οποιουδήποτε ταμείου, περιστασιακούς εργάτες και μερικής απασχόλησης μισθωτούς.
Έτσι, στο πλαίσιο της ΚΥΑ του προγράμματος, δικαιούχοι ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου δύναται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, των οποίων το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) είναι μέχρι το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (15.000 €, αντί του 11.500 ), δηλαδή μέχρι 60.000 €, αντί των 45.000 € που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, εκτός, φυσικά, των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού, οπότε, σε κάθε περίπτωση, κρίνονται δικαιούχοι ενίσχυσης.

Όσον αφορά τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων αυτά καθορίζονται από το άρθρο 6 της εγκεκριμένης από την Ε.Ε. προαναφερόμενης ΚΥΑ και ανέρχονται σε 175.000 € για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000 € για τα λοιπά, ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Όσον αφορά τους περιορισμούς, από το σύνολο των 49περιορισμών
και εξαιρέσεων, οι 37 προέρχονται από την Κοινοτική Νομοθεσία, οι 8 από την Εθνική Νομοθεσία και οι 4 εξαιρέσεις τέθηκαν, κυρίως, γιατί οι ζημιές αυτές ασφαλίζονται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (θέματα ανταγωνισμού) ή γιατί οι ζημιές αυτές δεν αποδεικνύονται (ζημιές σε αυτοφυείς καλλιέργειες).
Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων.
Αντίθετα, σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ΚΥΑ υπάρχουν πολλά
σημεία, καίριας μάλιστα σημασίας, που σαφέστατα ευνοούν τους
δικαιούχους παραγωγούς.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

α) το κατώτατο όριο ζημιών ορίσθηκε στο 15% επί των δηλωθέντων
ομοειδών ειδών, αντί του 30%,
β) έχει καταργηθεί η απαλλαγή του 20%,
γ) οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη φυτική και ζωική
παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό, κατ'
είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής,
δ) οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα ή οι ζωοτροφές τους καταστράφηκαν σε ποσοστό, κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών εξ' αγοράς αντίστοιχα,
ε) οι παραγωγοί, των οποίων ο γεωργικός εξοπλισμός (εγκατεστημένος ή μετακινούμενος) καταστράφηκε σε ποσοστό, κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς,
ζ) οι τιμές ενίσχυσης για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 20-25 %.
Τα προαναφερόμενα είναι σαφέστατα υπέρ των παραγωγών και εφαρμόζονται, κατ' εξαίρεση, για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007, επειδή ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας,

Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων δεν αφορούν αποζημιώσεις, αλλά ενισχύσεις που προέρχονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται ρητά στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανοεί πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης.