Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Αγνοείται η τύχη μελέτης που εκπονήθηκε το 2000 για την προστασία και διαχείριση του Ερύμανθου


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Επί εννέα χρόνια αγνοείται η τύχη μελέτης για την προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου του Ερύμανθου (πιθανότατα παραμένει στα συρτάρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, μιας και η περιοχή είναι ενταγμένη στη λίστα των περιοχών Natura και έχει χαρακτηριστεί ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» όπως ορίζεται στην οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.
Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης ζητώντας να πληροφορηθεί που βρίσκεται σήμερα η εν λόγω μελέτη που εκπονήθηκε το 2000 και γιατί δεν αξιοποιήθηκε ποτέ.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το όρος Ερύμανθος του Ν. Αχαΐας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR 2320008. Οι περιοχές Natura φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η περιοχή του Ερύμανθου έχει χαρακτηριστεί ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» SCI όπως ορίζεται στην οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας μας για προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura 2000, εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ερυμάνθου». Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών «Χόνδρος Σταύρος και Συνεργάτες Ε.Ε.» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2712 ΟΔΕ/ΠΕΠ/21.12.1998 απόφαση του Προέδρου της επιτροπής παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας και η υπ΄ αριθμ. 375/18.3.99 σχετική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης, υπεγράφη με την «Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ». Η ανωτέρω μελέτη ολοκληρώθηκε και παρελήφθη οριστικά την 2-6-2000 βάσει της υπ΄ αριθμ. 2696 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έκτοτε αγνοείται η τύχη της.

Σε απάντηση σχετικής ερώτησής μου (αριθμ. 5879/7-2-2008) ο τότε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης ανέφερε ότι η εν λόγω μελέτη δεν είχε υποβληθεί ποτέ στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
· Επειδή για την προστασία του ορεινού όγκου του Ερύμανθου πρέπει να ακολουθήσει η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος,

· Επειδή 9 χρόνια(!!!) είναι πάρα πολλά για να διαβιβαστεί μια μελέτη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις υπηρεσίες του Υπουργείου,

ερωτάται η κ. Υπουργός :

Που βρίσκεται σήμερα η εν λόγω μελέτη που εκπονήθηκε το 2000 και παρελήφθη απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και γιατί δεν αξιοποιήθηκε ποτέ;
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και την έκδοση του σχετικού Π.Δ.;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

θέμα : «Προστασία και διαχείριση του Ερύμανθου».
Σχετ: Η με αρ.πρωτ. 2327/10-12-09 Ερώτηση.

Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2327/10-12-09 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη. σας γνωρίζουμε ότι στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας δεν έχουν έρθει προς γνωμοδότηση οι προδιαγραφές της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ). Όπως προβλέπεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία καιδεν έχει υποβληθεί ποτέ ανάλογη μελέτη για την εν θέματι περιοχή.

Το ΥΠΕΚΑ. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την έγκριση της ΕΠΜ, καθώς και για την έκδοση του σχετικού Π.Δ θεσμοθέτησης της περιοχής. Σημειώνεται τέλος ότι το ΥΠΕΚΑ θα διερευνήσει το θέμα της αναφερόμενης στην ερώτηση Μελέτης, μέσω της αρμόδιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ