Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Συνέχιση χρηματοδότησης Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για το θέμα της χρηματοδότησης των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους, κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση για τη συνέχισή των δομών και την οριστική λύση του προβλήματος, με αποτέλεσμα αφενός να διαιωνίζεται η αβεβαιότητα των εξαρτώμενων ατόμων και αφετέρου οι εργαζόμενοι να μένουν για μήνες απλήρωτοι.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Οι δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας, καλύπτουν πολύ σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών ΑΜΕΑ, δομές ηλικιωμένων «Βοήθεια στο Σπίτι», Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, κλπ.


Για όλες τις δομές η καταρχήν περίοδος συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του Γ’ΚΠΣ ήταν συγκεκριμένη, ενώ μετά την περίοδο αυτή υπήρχε σχετική υποχρέωση να συνεχισθεί η χρηματοδότησή τους από τους φορείς υλοποίησης, δηλαδή κυρίως τους ΟΤΑ.


Τελικώς, λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τους ΟΤΑ, δόθηκε παράταση της συγχρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2010 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013, στις περιπτώσεις συμβολής στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και από τα ΠΕΠ στις περιπτώσεις συμβολής στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.


Προϋπόθεση της παράτασης ήταν η δημιουργία νέου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου υλοποίησης παρεμβάσεων προώθησης της γυναικείας απασχολησιμότητας και της φροντίδας ηλικιωμένων, βασισμένων στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους τελικούς αποδέκτες.

Δεδομένων, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση για τη συνέχισή των δομών και την οριστική λύση του προβλήματος, με αποτέλεσμα αφενός να διαιωνίζεται η αβεβαιότητα των εξαρτώμενων ατόμων και αφετέρου οι εργαζόμενοι να μένουν για μήνες απλήρωτοι λόγω έλλειψης έγκαιρης χρηματοδότηση, καθώς και ότι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύπτουν τις δαπάνες τέτοιων προγραμμάτων, αλλά είναι ευθύνη της Πολιτείας και της εκάστοτε Κυβέρνησης να ρυθμίζουν θέματα κοινωνικής μέριμνας,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


1) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να εγγυάται τη συνέχιση λειτουργίας των Κομών Κοινωνικής Μέριμνα;
2) Πως σκέπτεστε να διασφαλίσετε τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΘΕΜΑ: Σχετικά με την χρηματοδότηση Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους


Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1813/1.12.09 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές, Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι θα σας απαντήσουν τα συνερωτώμενα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υνείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς το οποίο κοινοποιούμε το παρόν με αντίγραφο της ως άνω ερώτησης για τα περαιτέρω


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: Συγχρηματοδοτούμενες κοινωνικές δομές ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤ. 1813/1.12.2009
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση των βουλευτών κ.κ Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Τα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα του Γ' ΚΠΣ που αφορούσαν τη φροντίδα παιδιών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) έχουν υποκατασταθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2007-2013) από το αντίστοιχο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 46855./1622 (ΦΕΚ ιι86/Β/26.6.2οο8), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση των ΚΥΑ με αριθ. οικ.60460/2171 (ΦΕΚ 1739/Β/28.8.2ΟΟ8) και 9.2776/3-553 (ΦΕΚ 639/Β/6.4.2009).
Τα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «ΚΗΦΗ» του Γ' ΚΠΣ, έχουν υποκατασταθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από τα νέα προγράμματα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 60292 /2158 (ΦΕΚ 1724/Β/27.8.2008).
Ανάδοχοι (Δομές) παροχής υπηρεσιών των προαναφερόμενων προγραμμάτων δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
-Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του π.δ. 410/1995 μέχρι τη μετατροπή τους

- Δημοτικές και κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα
-Αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, το προσωπικό που απασχολήθηκε στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ' ΚΠΣ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με :ην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.


Την κύρια ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η εμπλοκή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιορίζεται στο γεγονός ότι μεταξύ των αναδόχων φορέων που μπορούν να αναλάβουν τα ανωτέρω προγράμματα συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις των ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, σύμφωνα δε με την εγκύκλιο αριθ. 31/οικ.37467/16.6.2009 του Υπουργείου, το προσωπικό που εξυπηρετεί τα προγράμματα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων.


Όσον αφορά, τέλος, το μελλοντικό σχεδιασμό των εν λόγω προγραμμάτων, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο κοινοποιείται αντίγραφο της σχετικής Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1813/1-12-2009 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 9.25776/3.3937/12-1-2010 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Όπως στο κείμενο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ


θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών


Σχετ.: Η με Α.Π. 1813/1.12.2009 αναφορά των βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, ως Ειδική Υπηρεσία που συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σος ενημερώνουμε για τα εξής:


Κατά την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του έτους 2005, νια τα Προγράμματα των Κοινωνικών Δομών και Μονάδων (σ. δομές φύλαξης παιδιών, β. δομές φροντίδας ηλικιωμένων) στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ · τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - εγκρίθηκε η παράταση της συγχρηματοδότησής τους μέχρι την 30.06.2007. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σχετικής διαπραγμάτευσης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, αναλήφθηκε η δέσμευση για θέσπιση από τιςΕλληνικές Αρχές, νέου πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας
απασχολησιμότητας, υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης υποστήριξης, το οποίο έγκαιρα υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενόψει της λήξεως της συγχρηματοδότησες όλων των δομών την 30/06/2007, οι Ελληνικές Αρχές, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε._ πέτυχαν την παράταση της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων έως την 31/08/2006.
Όσον αφορά την εξέλιξη των ανωτέρω Προγραμμάτων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (31/08/2008), η κατάσταση έχει ως εξής:


Α, Το Προγράμματα των Δομών Φύλαξης Παιδιών (παιδικοί /βρεφικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κλπ), συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγκεκριμένα μέσω της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», γιο όλη την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007 - 2013). Η δράση είναι προσανατολισμένη στην
εξατομικευμένη προσέγγιση των τελικά ωφελούμενων γυναικών, με στόχο την αύξηση της οπασχολησιμότητάς τους, στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης συμφωνημένου με την Ε.Ε.
Στην παρούσα χρονική στιγμή η εν λόγω δράση υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ένταξη δομών και ωφελουμένων γυναικών (μητέρων) για το «σχολικό» έτος 2009-2010, μέσω σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), που είναι ο Δικαιούχος της πράξης.
Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος φορέας γιο την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι ο ως άνω Οργανισμός.
Β. Για τα Προγράμματα Φροντίδας Ηλικιωμένων («Βοήθεια στο Σπίτι», Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων),στο πλαίσιο σχετικής συστημικής παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», γιο την προγραμματική περίοδο 2007-2013, προβλέπονται τα εξής:


• Η εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για την προώθηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στη βάση της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα, καθώς και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρ. 60292/2158/27.8.08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27.8.08) που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Όλες οι Περιφέρειες (ΠΕΠ) έχουν ενεργοποιήσει τη δράση αυτή με την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) και την ένταξη των έργων. Στην παρούσα στιγμή οι ΔΙΣΑ όλων των Περιφερειών έχουν προκηρύξει τα έργα προς τους δυνητικούς Αναδόχους (Δομές), η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει εκπνεύσει και οι διαγωνισμοί είναι σε φάση αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση με την υπογραφή συμβάσεων,
• Με την ολοκλήρωση του θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της σχετικής συστημικής παρέμβασης του Άξονα 1 του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και μέχρι 31/12/2010, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για ηλικιωμένους. Το βιώσιμο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αναλάβει την υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.
Γ. Για το εργασιακά θέμα εν γένει (μονιμοποίηση των εργαζομένων) αρμόδιο για πληροφορίες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση των Βουλευτών κκ. Φ. Κουβέλη, Ν. Τσούκαλη

Ερώτηση με αρ. πρωτ. 1813/01.12.09


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σας γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:


Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαθρωτικό ταμεία της ΕΕΓ και κυρίως από το ΕΚΤ όσον αφορά στην λειτουργία τους, δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών ΑΜΕΑ, δομές ηλικιωμένων «Βοήθεια στο σπίτι», «ΚΗΦΗ», Γραφεία Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κλπ. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών πραγματοποιήθηκε από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και με την συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ.


Στο πλαίσιο του Ε,Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ συγχρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 363 δομών κοινωνικής φροντίδας, που δημιουργήθηκαν στην χώρα στο πλαίσιο του Β'ΚΠΣ, για δυο χρόνια (2002 - 2003) με δυνατότητα παράτασης της συγχρηματοδότησης μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και όχι πέραν της 30/06/2004. Επίσης συγχρηματοδοτήθηκε η λειτουργία περίπου 35 νέων δομών κοινωνικής φροντίδας στην περιφέρεια Αττικής για τρία χρόνια. Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) συγχρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 1120 νέων δομών στις περιφέρειες της χώρας για τρία χρόνια (οπό 9/2002 - ως 9/2005). Συνολικά, κατά το Γ' ΚΠΣ λειτούργησαν περίπου 1620 Δομές με περίπου 7.000 εργαζόμενους και πάνω από 120.000 ωφελούμενους.


Με την λήξη της πρώτης περιόδου χρηματοδότησης οι ελληνικές αρχές από το 2004 και μέχρι σήμερα διαβουλεύτηκαν επανειλημμένως και πέτυχαν, πολλές φορές με αρκετές δυσκολίες, διαδοχικές εγκρίσεις από την ΕΕ για την παράταση της συγχρηματοδότησης των δομών τόσο των παιδιών όσο και των ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, αναλήφθηκε η δέσμευση γκι θέσπιση από τις Ελληνικές Αρχές, νέου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που αφορώ στη φύλαξη παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Στόχος του ανωτέρω Σχεδίου, το οποίο έγκαιρο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε., είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας, υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης υποστήριξης με την προώθηση μέτρων εναρμόνισης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και της διατήρησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.


Τον Μάρτιο του 2007, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων του Υπουργείου Εργασίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΥΠΟΙΑΝ και το ΥΠΕΣΔΔΑ, με θέμα την εκ νέου συγχρηματοδοτούμενη συνέχιση τη<; λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας από τις 30/06/2007 μέχρι τις 31/08/2008, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Η τελική και καταληκτική ημερομηνία της συγχρηματοδότησης όλων ορίσθηκε η 31.08.08 (πλην των δομών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα ΠΕΠ η λήξη των οποίων προσδιορίστηκε ως την 31.12.08).


Η επιλογή των ελληνικών αρχών για την συνέχιση των προσπαθειών ενίσχυσης του τομέα κοινωνικής φροντίδας έχει αποτυπωθεί στο σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) στους Γενικούς Στόχους 8 και 11 για τα παιδιά, και 9 για τους ηλικιωμένους και στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα αυτού.


Η συγχρηματοδότηση των Δομών Φροντίδας Παιδιών υπό το νέο πλαίσιο, θα υλοποιηθεί από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (ΕΠΑΝΑΔ) με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών ενώ οι Δομές Φροντίδας Ηλικιωμένων τύπου «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΚΗΦΗ- βοήθεια στο Σπίτι), από 01-09-2008 και μέχρι 31-12-2010 θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΑΔ στις περιπτώσεις συμβολής στη βελτίωση της γυναικείας απασχολησιμότητας, και από τα ΠΕΠ, στις περιπτώσεις συμβολής στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής.


Τον Ιούλιο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα για τη λειτουργία των δομών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, 3άσει του νέου θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας [Κοινή Υπουργική Απόφαση με ΑΠ 46855/1622/26-6-2008 (ΦΕΚ 1186/Β)- Σύστημα Διαχείρισης Έργου, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 60460/2171/28.08.2008 (ΦΕΚ 1739/Β) όμοια ΚΥΑ, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 92776/ 3553 / 6-4-09 (ΦΙ-Κ 639/Β)}.
Στο εν λόγω σύστημα ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) ορίζεται δικαιούχος της κατηγορίας των πράξεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΠΑΝΑΔ. Ο ΟΕΕ εξέδωσε την με αριθμ 55024-03/Ο7/Ο8 πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πιλοτικής μορφής, προς τις ενδιαφερόμενες δομές και ωφελούμενες γυναίκες για τη σχολική χρονιά 2008-2009, με έναρξη επιλεξιμότητας της συγχρηματοδότησης την 01.09.08. Στη συνέχεια, ο ΟΕΕ εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 55505- 08/04/09 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σχολική χρονιά 2009-2010.


Ειδικότερα και όσον αφορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) εφαρμόζεται το ίδιο ακριβώς θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα (Υπουργική Απόφαση 14957/9-Κ-2001- Φ.Ε.Κ. 1397/22-10-2001 ) η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ καθώς και τον ωφελούμενο πληθυσμό που είναι έφηβοι με νοητική και κινητική αναπηρία. Στο παρόν σύστημα λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι έφηβοι με νοητική και κινητική αναπηρία μπορεί να είναι μεγαλύτεροι οπό τη συμβατική ηλικία ενός εφήβου. Μέχρι σήμερα οι δομές φροντίδας παιδιών, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ, λειτουργούν κανονικά και συγχρηματοδοτούνται στο ΕΣΠΑ απέ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρ. 60292/2158/27.8.08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27.8.08) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ/ Βοήθεια στο Σπίτι - Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας) βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι Περιφέρειες έχουν ενεργοποιήσει τις δράσεις αυτές με την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, και την ένταξη των έργων. Οι ΔΙΣΑ με τη σειρά τους έχουν προχωρήσει στην έκδοση των προκηρύξεων, και βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση με την υπογραφή συμβάσεων.

Περαιτέρω, στο ΕΠΑΝΑΔ προβλέπεται από 01/01/2011, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, Π λήξη της συγχρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών τύπου «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς το βιώσιμο σύστημα που θα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμοστεί πλήρως και να αναλάβει την υποχρέωση συνέχισης και χρηματοδότησης της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών τύπου «Βοήθεια στο σπίτι».
Βάσει της προαναφερόμενης ΚΥΑ και ειδικότερα ταυ άρθρου 15 αυτής «Μεταβατική Διάταξη», τα Προγράμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με το ισχύον, μέχρι σήμερα, θεσμικό πλαίσιο, μέχρι την πλήρη ένταξη τους και συμβασιοποίησή τους στο ΕΣΠΑ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι, και το προσωπικό που ήδη απασχολείται εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έως την έναρξη υλοποίησης των νέων Προγραμμάτων. Επίσης, στις με Α.Π. 53562/28.08.2008 και 79731/30.12.2008 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται ότι, το προσωπικό που απασχολείται στα εν λόγω Προγράμματα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας έως την έναρξη εφαρμογής των Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ. Τέλος, στην με Α.Π. 37467/16.06.2009 εγκύκλιο (εγκύκλιος 31) του εν λόγω Υπουργείου, με στόχο την εναρμόνιση των δομών στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, προβλέπεται η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού έως τη λήξη του ΕΣΠΑ. Με βάση τα παραπάνω, οι συμβάσεις των εργαζομένων μπορούν να ανανεώνονται κανονικά.

Όσον αφορά την πληρωμή των δεδουλευμένων του προσωπικού των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων, έχει πραγματοποιηθεί έκτακτη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους από το Υπουργείου Οικονομίας, σε συνεργασία με το πρώην Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2009. Ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες έγκρισης της εκ νέου χρηματοδότησης τους για το υπολειπόμενο διάστημα 01.09.09 έως και 31.12.09 συν το δώρο Χριστουγέννων.
Για τα λοιπά θέματα που αφορούν ζητήματα προσωπικού, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.


Οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΑΝ, στο πλαίσιο και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη καταβολή των πιστώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των Περιφερειών.
Τέλος, αναφέρουμε ότι με στόχο την άρση όλων των ανασταλτικών παραγόντων επιτάχυνσης της υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Οικονομίας,


Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαμβάνει στην παρούσα φάση όλα το απαραίτηταμέτρα. Ειδικότερο, εξετάζονται οι προοπτικές αναθεώρησης του ΕΣΠΑ και των επιμέρουςΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων ώστε να ενσωματωθούν οι προτεραιότητες της νέαςαναπτυξιακής μας στρατηγικής στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της χώρας και οι διαθέσιμοιπόροι να διατεθούν με στοχευμένο και αποδοτικό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές γίνονται σεδιαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, ώστε να μην προκληθούν προβλήματακαθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.


Η Υπουργός Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Λούκα Τ. Κατσέλη