Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Μέτρα για την πρόσληψη των αδιόριστων επιτυχόντων του Πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

Έχουν περάσει έντεκα χρόνια από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998, το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων του οποίου κρίθηκε αντισυνταγματικό με την αριθμ. 2396/2004 απόφαση του Σ.τ.Ε. και ζητήθηκε από τα όργανα της πολιτείας να συμμορφωθούν με την ανωτέρω απόφαση.


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του περιεχομένου της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ η πολιτεία ψήφισε το άρθρο 5 του ν. 3320/ 2005 ( ΦΕΚ Α 48/23-2-2005 ) και σε εφαρμογή του άρθρου αυτού το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, με την από 25-4-2005 Πράξη του προέδρου του, προέβη στην ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και επιτυχόντων στον γραπτό διαγωνισμό του έτους 1998 ( Προκήρυξη 8/1997/ΦΕΚ 45/ 3-11-1997).

Ωστόσο και μετά την ρύθμιση αυτή και την εκ νέου κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων από τον ΑΣΕΠ, δεν αποκαταστάθηκαν οι διαπιστωθείσες αδικίες σε βάρος των συμμετεχόντων και επιτυχόντων, αφού έχουν κριθεί επιτυχόντες και διορίστηκαν άτομα με χαμηλότερο αριθμό μορίων (βαθμολογία), ενώ άλλα άτομα της αυτής κατηγορίας διαγωνισθέντων με υψηλότερη βαθμολογία, παραμένουν αδιόριστοι μέχρι σήμερα .

Επειδή από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι στην πράξη δεν έγινε αποδεκτό από την πολιτεία το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να επανεξετάσει άμεσα το θέμα της εφαρμογής της 2396/2004 απόφασης του Σ.τ.Ε. και με νομοθετική ρύθμιση να γίνει η οριστική διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΣχετικά με την Ερώτηση, με αριθμό πρωτ. 2021/4-12-09, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Φώτιος Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης, με θέμα «Μέτρα για την πρόσληψη των αδιόριστων επιτυχόντων του Πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1998», σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 «οι διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 2 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 2Ο»3/Α), εφαρμόζονται για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 έλαβαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης, εφόσον, μετά από υποβολή νέων συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης, κατατάσσονται βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα, σε σειρά διοριστέου, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν έχουν εκδικασθεί ή όχι οι αιτήσεις ακυρώσεως που ασκήθηκαν».
Με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 2 του ν.2527/1997 «υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας, η οποία συνεπάγεται κατάταξη του σε ανώτερη σειρά εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησης του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνίσταται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμ. Φύλλου 47/τεύχος Παράρτημα/17-03-2006 οι ανασυνταγμένοι πίνακες διοριστέων για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), στο ΦΕΚ 53/τεύχος Π 3ράρτημα/28-3-2006 για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στο ΦΕΚ 116/τεύχος Παράρτημα/29-6-2006 για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Μετά τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος από το ν. 3320/2005 και την έκδοση των ανασυνταγμένων πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, το θέμα υποχρεωτικά έχει οριστικά κλείσει.
Η Υπηρεσία μας διαβίβασε την ανωτέρω Ερώτηση στο ΑΣΕΠ και σας διαβιβάζουμε το υπ'αριθμ. 45682/10-12-09 απαντητικό του έγγραφο.

Ο Υπουργός
Γιάννης Ν. Ραγκούσης