Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Αδιαφανής ο τρόπος πληρωμής των ασφαλτομιγμάτων στα Δημόσια Έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Αδιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιμέτρηση και πληρωμή των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται για την αποκατάσταση δρόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταγγέλλει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Όπως αναφέρει στην ερώτησή του, η επιμέτρηση των ασφαλτομιγμάτων γίνεται κατά παράβαση της νόμιμης διαδικασίας, ενώ έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα υποβολής ψευδών ζυγολογίων για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δημιουργώντας έντονες αμφιβολίες για την ποιότητα κατασκευής των έργων αλλά και για τη διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Δυσμενείς εντυπώσεις σε σχέση με τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την ποιότητα των έργων, έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιμέτρηση και πληρωμή των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται για την αποκατάσταση των φθορών και ανωμαλιών των οδοστρωμάτων.
Συγκεκριμένα σε όλες τις υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας η επιμέτρηση των ασφαλτομιγμάτων γίνεται κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο του Αναλυτικού Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) το οποίο έχει εγκριθεί με την Δ17α/01/93/ ΦΝ. 437 /1-10-2004 απόφαση τ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ.8.2 της Π.Τ.Π. Α265 ορίζεται ότι :

«8.2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Προς εύρεσιν του βάρους του ενσωματομένου ασφαλτομίγματος θα χρησιμοποιηθούν πλάστιγγες αυτομάτου ζυγίσεως, αρίστης καταστάσεως λειτουργίας, μεγάλης ακριβείας και αντοχής του οδικού τύπου. Αι πλάστιγγες δέον να καταγράφουν επί καρτελλών και ταινίας ελέγχου αυτομάτως το βάρος του ζυγιζομένου ασφαλτομίγματος. Αι πλάστιγγες ζυγίσεως θα προσκομίζωνται επί τόπου και θα εγκαθίστανται υπό του Αναδόχου άνευ ουδεμιάς επιβαρύνσεως του Δημοσίου, εις τας εκάστοτε οριζομένας υπό της Υπηρεσίας Επιβλέψεως θέσεις, δοθέντος ότι άπασαι αι δαπάναι (προμήθειαι και εγκατάστασις των πλαστίγγων προς λειτουργίαν, κατασκευή θαλάμου ζυγίσεως, τυχόν νέαι επανεγκαταστάσεις τούτων εις ετέρας καθοριζομένας υπό της Υπηρεσίας εκάστοτε θέσεις κλπ.) περιλαμβάνονται εις τα γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου.»

Εθιμικώ δικαίω στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, απολύτως καμία, εργοληπτική επιχείρηση, δεν προσκομίζει επί τόπου του έργου πλάστιγγα ζυγίσεως, τα δε ασφαλτομίγματα ζυγίζονται στα εργοστάσια παρασκευής των ασφαλτομιγμάτων των εταιρειών που είναι συνήθως και οι εργολάβοι των έργων.

Επειδή, η πιο πάνω τακτική έχει οδηγήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα και στην έκδοση ζυγολογίων που εκδίδονται από πρόγραμμα με εκτυπωτές ακίδων, ή την υποβολή στην υπηρεσία ψευδών ζυγολογίων για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, έχουν δημιουργηθεί έντονες αμφιβολίες για την ποιότητα κατασκευής των εργασιών αυτών αλλά και για τη διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Επειδή η αυτονόητη προσπάθεια εφαρμογής του νόμου εκ μέρους της ΔΕΣΕ είχε σαν αποτέλεσμα την άσκηση απειλών και τη συκοφάντηση υπαλλήλων της υπηρεσίας εκ μέρους μερίδας των εργοληπτών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεστε να πράξετε ούτως ώστε να πιστοποιείται με διαφανή και αξιόπιστη μέθοδο η πραγματική ποσότητα ασφαλτομίγματος, για τη διαστρωμάτωση των οδών;
Εάν προτίθεστε να προβείτε σε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να διακριβωθεί ο βαθμός διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟMΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρίλαου Τρικούπη 182 Αθήνα 18/11/2009
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912 Αρ Πρωτ 64
Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
τμήμα Ερωτήσεων
ΘΕΜΑ: Αδιαφανής ο τρόπος πληρωμής των ασφαλιομιγμάτων στα Δημόσια Έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΣΧΕΤ. Η Ερώτηση 452/30.10.2009 που κατέθεσε ο τη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη
Σχετικά με την Ερώτηση σας, σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το με αρ,πρ, 3644/6.11.09 σχετικό έγγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, για τη/ ενημέρωση σας,
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Συνημμένα
Το με αρ.πρ. 3844/6,11.09 έγγραφο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα. 6/11/05
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αρ. Πρωτ:3844
Ταχ Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνώνθ9-71 ΠΡΟ:;: ΥΠΕΧΩΔΕ
Τ.Κ : 264 42 Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφορίες ; Κων/να Μαλλά
Τηλέφωνο ; (2610) 466.841
Φαξ ; (2610) 465.342

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθμ. 452/30-10-09 Ερώτηση» Σχετ: Το υπ' αριθμ. 64/2-11-09 έγγραφο σας

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση του βουλευτή Νίκου Τσούκαλη σχετικά μα τον τρόπο παραλαβής υλικών (ασφαλτόμιγμα κλπ) για την εκτέλεση εργασιών μεταβλητού πάχους, όπως απισωτική και ισοπεδωτική στρώση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος πάντοτε εφάρμοζε και εφαρμόζει την Yπάρχουσα Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του κάθε έργου την σειρά ισχύος αυτών καθώς και τις πρότυπες προδιαγραφές ΠΤ.Π - Α 265 και Τ.Σ.Υ.
Η παραλαβή των ασφαλτομειγμάτων που χρησιμοποιούνται για εργασίες με μεταβλητό πάχος παραλαμβάνονται δια ζυγίσεως σε σταθερή πλάστιγγα ύψιστης ακρίβειας, είτε η ζύγιση γίνεται στη πλάστιγγα του αναδόχου είτε σε άλλες ιδιωτικές πλάστιγγες (π.χ. των Λατομείων Αράξου κλπ). Η ακρίβεια των ποσοτήτων διασφαλίζεται με την επί τόπου παρουσία των επιβλεπόντων, και βέβαια οι πλάστιγγες αυτές είναι πολύ πιο αξιόπιστες από τις κινητές πλάστιγγες που περιγράψει η παρ. 3.2 των ΠΤ.Π - Α 265 οι οποίες εγγράφηκαν το έτος 1966 και αφορούσαν ζυγίσεις φορτηγών μικρής χωρητικότητας άσφαλτο μίγματος. Επιπροσθέτως λόγου της δυσχερούς μεταφοράς της πλάστιγγας του αναδόχου όλες οι υπηρεσίες του Νομού (ΤΥΔΚ, Νομαρχία, Δήμος και λοιπών περιφερειών) χρησιμοποιούν για τις επιμετρήσεις την ίδια μέθοδο με την Π.Δ.Ε.
Οι επιβλέποντες των έργων προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο ζύγισης φορτίων και σε άλλες πλάστιγγας που βρίσκονται προς ίο μέρος που εκτελείται το έργο για τη πλήρη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι όταν ο ανάδοχος εντός έργου διαθέτει σταθερή πλάστιγγα μεγάλης ακρίβειας στο χώρο εγκατάστασης και παραγωγή ασφαλτοσκυροδέματος δεν μπορείς να του επιβάλεις και κινητή πλησίον του έργου. Άλλωστε τα έργα που εκτελεί η Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι έργα συντήρησης με την κατασκευή μικρών ταπιτιδίων και επούλωση λάκκων διάσπαρτα σε όλο το Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητάς μας και για το λόγο αυτό η παραλαβή και η ζύγιση γίνεται όπως προαναφέραμε.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΚΕ/ΠΔΕ δεν εκτελεί έργα συντήρησης και η παραλαβή του ασφαλτομίγματος των εργασιών ασφαλτοστρώσεων γίνεται με παραλαβή έτοιμης εργασίας με επιμέτρηση της επιφάνειας και έλεγχο του πάχους δια χωροσταθμήσεως εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του τιμολογίου Δημοσίων Έργων.
Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι τα αναγραφόμενα στην επερώτηση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας μας διασφαλίζει το Δημόσιο συμφέρον.

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΔΕ
α.α.

Παναγιωτόπουλος Διονύσιος
Γενικός Δ/ντής ΠΔΕ