Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Αυθαιρεσίες δημοσίων υπαλλήλων κατά μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης κι ενώ οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ασφυκτιούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τυπολάτρες δημόσιοι υπάλληλοι, με ενέργειές τους που αγγίζουν τα όρια της αυθαιρεσίας, τους οδηγούν στην οριστική εξόντωση.

Συγκεκριμένα διευθυντής υποκαταστήματος του ΙΚΑ Πάτρας προχώρησε σε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας σε επιχειρήσεις, καταχωρώντας τες στον Τειρεσία, ενώ είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν 3762/09 και ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους!

Ως βάση για την ακατανόητη ενέργειά του, επικαλέστηκε την παράγραφο 11 (του κανονισμού ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) σύμφωνα με την οποία «Το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ παρά την συμμόρφωση του οφειλέτη με τους όρους της ρύθμισης, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κατάσχεση και να εγγράψει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών , εφόσον η οφειλή είναι αδιασφάλιστη»

Επειδή σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης που κλονίζεται η παγκόσμια οικονομία και δοκιμάζεται η συνοχή της κοινωνίας μας, «αυθαίρετες ερμηνείες» του νόμου όπου Δημόσιοι υπάλληλοι εξαντλούν όλη τους την τυπολατρία και αυστηρότητα απέναντι στις επιχειρήσεις, είναι ανεπίτρεπτες,

ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεστε να διευκρινίσετε (συγκεκριμενοποιήσετε) τις ισχύουσες διατάξεις ούτως ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα σε τυπολάτρες δημοσίους υπαλλήλους να αυθαιρετούν σε περίοδο μάλιστα ασφυξίας της αγοράς;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΕ απάντηση της αρ. πρωτ. 288/26.10.2009 ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Τσούκαλη Νίκο, σχετικά με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 55, παρ. 1. εδάφιο β', του ν.2676/1999 (πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών), υφίσταται ρητή πρόβλεψη σχετικά με τη δυνατότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή ίων εγγυητών, εφόσον η οφειλή είναι αδιασφάλιστη, παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. Η ίδια πρόβλεψη έχει συμπεριληφθεί και σε μεταγενέστερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, με τις οποίες, παρασχέθηκε δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με όρους ευνοϊκότερους από εκείνους του παγίου συστήματος, όπως η πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 40 του ν.3762/2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. δ. 356/74), προκειμένου να επιβληθεί κατάσχεση σε περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απαιτείται έγγραφη εντολή (παραγγελία κατάσχεσης) από το Διευθυντή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Υποκαταστήματος του Ιδρύματος στα όργανα εκτέλεσης (δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία παραδίδεται από το όργανο εκτέλεσης στον επισπεύδοντα Διευθυντή, στον οφειλέτη και στον Ειρηνοδίκη επί κινητών ή Υποθηκοφύλακα επί ακινήτων για να την εγγράψει στο αντίστοιχο βιβλίο κατασχέσεων, στο οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του β.δ 533/1963, καταχωρούνται οι κατασχέσεις, τυχόν αναγγελίες ή δηλώσεις δανειστών, καθώς και οι αποφάσεις για δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου
Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 57 ίου ν. δ. 17-7/73-8-1923, οι τράπεζες μπορούν να εισπράξουν τις οφειλόμενες σε αυτές απαιτήσεις με σύνταξη και επίδοση επιταγής, η οποία ισοδυναμεί με κατάσχεση και καταχωρείται στα βιβλία κατασχέσεων. Στα ίδια βιβλία κατασχέσεων καταχωρείται και η ένθεση και περιγραφή εκτίμησης ακινήτου από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή σε περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού.

Στο βιβλίο κατασχέσεων, επομένως, υπάρχει πλήρης εικόνα των αναγκαστικών και συντηρητικών κατασχέσεων, δικαστικής μεσεγγύησης και αναγκαστικής διαχείρισης, που τυχόν έχουν επιβληθεί σε ένα ακίνητο. Ταυτόχρονα, από το ίδιο βιβλίο προκύπτει εάν η αναγκαστική κατάσχεση ή η συντηρητική κατάσχεση έχει μερικώς ή ολικώς αρθεί, αφού ο υποθηκοφύλακας επί της σελίδας όπου έχει εγγραφεί η κατάσχεση ή η συντηρητική κατάσχεση, σημειώνει την οποιαδήποτε μεταβολή (ολική - μερική άρση) Εξυπακούεται ότι όταν δεν υπάρχει σημείωση μεταβολής, η αναγκαστική κατάσχεση, η συντηρητική κατάσχεση ή η μεσεγγύηση εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν και το ακίνητο είναι βεβαρημένο. Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση δικαστικής μεσεγγύησης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Όσον αφορά στο Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων, προγράμματα πλειστηριασμών κινητών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες κατασχέσεις και επιταγές βάσει του ν. δ 17-7/23-8-1923, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής πίστης και στεγαστικών δανείων καθώς και διοικητικές κυρώσεις. Σκοπός του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων είναι η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της φερεγγυότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Το βαρύνουσας σημασίας ζήτημα είναι με ποιο τρόπο η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενημερώνεται για τις επιβληθείσες κατασχέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις οποίες μοναδική υποχρέωση του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι, όπως προαναφέρθηκε, η εγγραφή στο βιβλίο κατασχέσεων του αρμοδίου κατά περίπτωση υποθηκοφυλακείου.
Οι πηγές άντλησης των δεδομένων και οι κατηγορίες πληροφοριών του Συστήματος Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, όπως ρητά αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας της είναι: 1) οι τράπεζες όσον αφορά ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, συναλλαγματικές απλήρωτες κατά τη λήξη τους, καταγγελίες συμβάσεων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, 2) τα Πρωτοδικεία, όσον αφορά αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις και διαταγές πληρωμής, 3) τα Ειρηνοδικεία για τα προγράμματα κινητών και ακινήτων και διαταγές πληρωμών. 4) τα Υποθηκοφυλακεία για ης υποθήκες - προσημείωσης υποθηκών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες καν κατασχέσεις-επιταγές του ν. δ. 1923 και 5) το Υπουργείο Οικονομίας για διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ουδέποτε διαρρέουν προσωπικά στοιχεία οφειλετών σε τρίτους φορείς, όπως η Ανώνυμη Εταιρεία ΤΕΓΡΕΣΙΑΣ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, αλλά προχωρούν μόνο στις κατά νόμο επιβαλλόμενες ενέργειες, όπως είναι, στην προκειμένη περίπτωση, η καταχώρηση των αναγκαστικών κατασχέσεων που επιβάλλουν οι υπηρεσίες του Ιδρύματος στα βιβλία κατασχέσεων των αρμοδίων υποθηκοφυλακείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ