Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Οι Δήμοι οφείλουν να προστατεύουν, και να διαχειρίζονται την περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό!!!

Απάντηση του ΥΠΕΣ σε ερώτηση Τσούκαλη, Κουβέλη.

Οι Δήμοι οφείλουν να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό και σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε Ειδικό πρόγραμμα Οικονομικής εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν.3852/2010 για τον «Καλλικράτη»

Τα παραπάνω περιέχονται σε απάντηση του υφυπουργού εσωτερικών κ. Ντόλιου σε ερώτηση των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη, με αφορμή την εκποίηση ακινήτων των Καλλικρατικών Δήμων λόγω χρεών σε ιδιώτες, όπως έγινε πρόσφατα στον (πρώην) Δήμο Ακράτας.

Στην απάντησή του ο κ. Ντόλιος αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). οι Δήμοι οφείλουν να προστατεύουν, και να διαχειρίζονται την περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Επιπροσθέτως. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3068/2002 η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται με κατάσχεση μόνον της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της ιδιωτικής του περιουσίας, ο Δήμος δύναται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα, προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία του.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών αποζημίωσης για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και αγορές ακινήτων, προς διατήρηση και επαύξηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Τέλος, αναφορικά με το οικονομικό πρόβλημα των νέων Καλλικρατικών Δήμων, σας ενημερώνουμε ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 262 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), η πραγματική οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως στα στοιχεία της 31.12.2010, αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη τους ή μη σε Ειδικό Πρόγραμμα Οικονομικής εξυγίανσης. Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ για το σκοπό αυτό προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από ορκωτούς ελεγκτές, ενώ η ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και συνεπάγεται τη λήψη μέτρων κατά περίπτωση όπως, πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης (άρθρα 263), περιορισμό των προσλήψεων, διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων για την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ετήσιες αναφορές. Η διαχείριση του Ειδικού Προγράμματος Εξυγίανσης πραγματοποιείται από Ελεγκτική Επιτροπή που θα συσταθεί στο Υπουργείο μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ