Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών ζητά ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (αιγοπροβατοτροφία, αγελαδοτροφεία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία).
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια είναι πολλά και οξυμένα και έχουν δημιουργηθεί από τους ελλιπείς ελέγχους και την κακή λειτουργία της αγοράς, όπως οι ελληνοποιήσεις, τη μείωση της αξίας της ζωικής παραγωγής τα πέντε τελευταία χρόνια κατά – 4,71%, την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών, την επενδυτική δραστηριότητα, κ.α.
Μεταξύ των αιτημάτων του ΣΕΚ για τη ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων είναι το πάγωμα των δανείων των κτηνοτρόφων (φυσικών και νομικών προσώπων) όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας για τα επόμενα τρία χρόνια με αφετηρία τις 30/04/2010, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αποπληρωμή σε 15 έτη με το εκάστοτε επιτόκιο της Ευρ. Κεντρικής Τράπεζας. Για την ένταξη στη ρύθμιση του τριετούς παγώματος των χρεών η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί τα δύο προηγούμενα έτη από τη ρύθμιση και για την 15ετή αποπληρωμή, να αφορά δάνεια ύψους μέχρι 500.000 ευρώ.
Δεδομένων των ανωτέρω, καθώς και ότι η κτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, σε αντίθεση με τη φυτική παραγωγή, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια έχει λάβει πάνω από 1,5 δις ευρώ ενισχύσεις,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του ΣΕΚ; Και αν, πότε;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ:«Στήριξη κτηνοτροφικού κλάδου»
Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Φ. Κουβέλης, Ν. Τσούκαλης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Εγγύηση των ελάχιστων τιμών παραγωγής
Στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, η τιμή παραγωγού των κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα κ.λπ.) διαμορφώνεται ελεύθερα βάση της προσφοράς και της ζήτησης και δεν υπάρχει η δυνατότητα κρατικής παρέμβασης στον καθορισμό αυτής.
Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην προσπάθεια του να στηρίξει τις τιμές πώλησης του εγχώριου γάλακτος και κρέατος, αλλά και να αντιμετωπίσει γενικότερα τα προβλήματα διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων, εφαρμόζει προγράμματα προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). καθώς και ειδικούς ελέγχους για την εξυγίανση της αγοράς γάλακτος και κρέατος. Όσον αφορά στον έλεγχο μονοπωλίων και ολιγοπωλίων (καρτέλ) και την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έχει τη μορφή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Κόστος παραγωγής
Στην Ελλάδα, όπως και τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ε.Ε., η διαμόρφωση των τιμών των ζωοτροφών, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας κ.λπ.), γίνεται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς (προσφοράς και ζήτησης) και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. 
Το 2008 και το 2009 οι τιμές των ζωοτροφών κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, με το υπ' αριθμ. 285344/16-08-2010 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  της Χώρας, δόθηκαν οδηγίες για αύξηση των ελέγχων στους εισαγόμενους δημητριακούς καρπούς που προορίζονται για ζωοτροφές, προκειμένου να προληφθεί η ανάπτυξη φαινομένων στρέβλωσης στην αγορά, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
Μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας
Για τη στήριξη, προστασία και προώθηση της εθνικής παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, εκτός των ενισχύσεων που χορηγούνται για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών (ενιαία ενίσχυση, ποιοτικά παρακρατήματα), ενισχύονται και δράσεις για τη βελτίωση - εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης-εμπορίας αντίστοιχα. Πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται για τη βελτίωση και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την προστασία τους από αθέμιτο ανταγωνισμό (εισαγωγές), καθώς και τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ειδικότερα, χορηγούνται ενισχύσεις για δράσεις όπως:
  • εγκατάσταση νέων γεωργών,
  • σχέδια βελτίωσης,
  • εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων,
  • γενετική βελτίωση ζώων,
  • μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων,
  • εξισωτική αποζημίωση,
  • ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου κ.λ.π.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 -2013, ενισχύονται σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής.
Επίσης, για την κτηνοτροφία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών καταβάλλονται ειδικές ενισχύσεις, υψηλότερο κατά Ι 0% ποσοστό ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς και ενσωμάτωση από το 2006 στην ενιαία ενίσχυση της συμπληρωματικής πριμοδότησης που δινόταν στους γεωργούς μειονεκτικών περιοχών που εξέτρεψαν αιγοπρόβατα, δηλαδή σε γεωργούς των περιοχών όπου η δραστηριότητα αυτή είναι παραδοσιακή. Πλέον των ανωτέρω, στο πλαίσιο στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας και του εισοδήματος των ελλήνων κτηνοτρόφων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορήγησε άτοκο δάνειο σε κτηνοτρόφους, ύψους 300 εκατ. €, το οποίο και θα αποπληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Ειδικά για τους αιγοπροβατοτρόφους, το άτοκο δάνειο αυξήθηκε κατά 50%, φτάνοντας τα 15 € συνολικά ανά αιγοπρόβατο.
Ειδική στήριξη
Μετά την έκδοση του Καν. (ΕΚ) 73/2009 και του εφαρμοστικού του,  έχει προβλεφθεί για το χρονικό διάστημα 2010 - 2012 η στήριξη των τομέων του βοείου και αιγοπροβείου κρέατος με 40 εκατ. € κατ΄ έτος.
Για την αιγοπροβατοτροφία η ειδική στήριξη θα χορηγηθεί:
       σε γεωργούς Ορεινών ή/και Μειονεκτικών περιοχών,
       επιπλέον ποσό θα δοθεί για τις προβατίνες και αίγες των παραπάνω περιοχών που ανήκουν σε αυτόχθονες φυλές και είναι εγγεγραμμένες στα γενεαλογικά βιβλία των φυλών αυτών και

       σε γεωργούς που μετακινούν εποχιακώς τα αιγοπρόβατα τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου.
Για τον τομέα του βοείου κρέατος θα χορηγηθούν οι παρακάτω ενισχύσεις:
 χορήγηση ενίσχυσης στις θηλάζουσες αγελάδες και επιπλέονκρεοπαραγωγικής φυλής οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό
συμπληρωματική ενίσχυση για θηλάζουσες αγελάδες καθαρής
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
 χορήγηση ενίσχυσης σε βελτιωμένες μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίαςεπιπλέονσυμπληρωματική ενίσχυση για μοσχίδες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού και
(16-24 μηνών) κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και


Σκοπός της ειδικής στήριξης είναι η διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού και των εκμεταλλεύσεων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, η αποτροπή της εγκατάλειψης της αγροτικής γης, η αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς σε οικονομικά ευάλωτες περιοχές και η αξιοποίηση των βοσκοτόπων των περιοχών αυτών.

Μέτρα προστασίας της εγχώριας παραγωγής, της αντιμετώπισης του προβλήματος των ελληνοποιήσεων και της εξυγίανσης του κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Τα μετρά που έχουν ληφθεί για την προστασία της εγχώριας παραγωγής, την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελληνοποιήσεων και την εξυγίανση του  κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι  τα παρακάτω:

α.   Με σκοπό την ομαλή διέξοδο της γαλακτοπαραγωγής στην αγορά και την προστασία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις απομιμήσεις-υποκατάστατα και συνεπώς τη στήριξη του εισοδήματος των γαλακτοπαραγωγών, εκδόθηκε και η υπ/αριθ. 278186/2002  (ΦΕΚ 1097/Β΄) ΚΥΑ περί «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ.) 1898/87 του Συμβουλίου "σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεση τους στο εμπόριο"». Ο έλεγχος εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στην αγορά είναι αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ, η υπαγωγή του οποίου πλέον στο ΥΠΑΑΤ θα επιτρέψει τον επανασχεδιασμό της αλυσίδας ελέγχων από την πρωτογενή παραγωγή έως το ράφι και την εντατικοποίησή τους στους τομείς όπου εντοπίζεται πρόβλημα.

β.     Επιπλέον, η υπ' αριθ. 296113/2006 (ΦΕΚ 1414/Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» (ισοζύγια γάλακτος), εκδόθηκε για να λειτουργήσει, μεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση των ελέγχων αυτών των επισημάνσεων περί προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης και νοθείας).

γ.    Όσον αφορά τον έλεγχο των εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων στη χώρα μας, έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν.3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α΄) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτοτελής υπηρεσία Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων, με κύριες αρμοδιότητες τη συγκέντρωση στοιχείων και καταγγελιών για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, τον πρόσθετο έλεγχο και την παρακολούθηση των εισαγόμενων αγροτικών πρώτων υλών και προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των σχετικών εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

δ.    Επισημαίνεται, ωστόσο, η επιπρόσθετη ανάγκη καθιέρωσης πρακτικής ελέγχου από μέρους των ενδιαφερομένων παραγόντων (π.χ. κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, καταναλωτές) της αγοράς, ειδικά των τοπικών, μέσα από συλλογικές δράσεις, όπως είναι οι διεππαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της απομόνωσης και τελικά εξάλειψης φαινομένων νοθείας και παραπλάνησης.
Για την εξυγίανση του κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης κρέατος και για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελληνοποιήσεων, εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1.Η με αριθ. πρωί. 282438/03-04-2009 (ΦΕΚ 63 Ι/Β') ΚΥΑ με θέμα «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του  κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη λιανική πώληση κρέατος και μέτρα ελέγχου επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κρέατος». Ειδικότερα στην εν λόγω απόφαση προβλέπονται:

Η υποχρέωση κατοχής και λειτουργίας ζυγιστικής μηχανής, η οποία εκδίδει αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες, από τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης με τμήμα κρεοπωλείου και όσους ασχολούνται με την εμπορία κρέατος, σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως πληθυσμού του οικείου Δήμου ή Κοινότητας της έδρας της επιχείρησης.

Η υποχρεωτική αναγραφή στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών, εκτός των άλλων και της καταγωγής -προέλευσης του πωλούμενου κρέατος.

Η τήρηση των στοιχείων του διακινούμενου κρέατος για 6 μήνες από τη ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

Η αναγραφή της καταγωγής - προέλευσης του κρέατος σε όλα τα εμπορικά έγγραφα που το συνοδεύουν καθώς και κατά την επισήμανση.

2.   Η με αριθ. πρωτ. 282441/03-04-2009 (ΦΕΚ 63 Ι/Β') με θέμα «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς  και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος». Ειδικότερα προβλέπονται:

Η υποχρεωτική τήρηση, κάθε μήνα, ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβατου κρέατος, καθώς και στην παρασκευή κρεατοσκευασμάτων από τα κρέατα αυτά και την αποστολή τους, υποχρεωτικά, στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΛ.Κ.).

Τα σφαγεία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους.

Η υποχρέωση αναγραφής της καταγωγής - προέλευσης του κρέατος στα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας και στις συσκευασίες όλων των τελικών προϊόντων που διατίθενται για κατανάλωση και περιέχουν κρέας ως πρώτη ύλη.

          3.  Η με αριθ. πρωτ. 312898/27-07-2009 (ΦΕΚ Ι 577/Β΄) Υ.Α. Καθορισμός λεπτομερειών της υπ' αριθ. πρωτ. 282441/3.4.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων βοείου, χοιρείου και αιγοπροβείου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος» και της υπ' αριθ. πρωτ. 282438/3.4.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη λιανική πώληση κρέατος».

Με  την παραπάνω απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δύο ΚΥΑ και επεκτάθηκε η υποχρέωση τήρησης μηνιαίων ισοζυγίων και στο κρέας πουλερικών. Τα έσοδα από την εισφορά θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των απαιτούμενων ελέγχων από τον ΕΛ.Ο.ΓΛ.Κ.. 4 Η με αριθ. πρωτ. 328611/28.09.2009 (ΦΕΚ 117/Β΄) Υ.Α. με θέμα «Διαδικτυακή σύνδεση σφαγείων -  ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και λοιπών φορέων».

Με αυτά τα μέτρα, επιτυγχάνεται:
• η αντιμετώπιση του φαινομένου των παράνομων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων,
- η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων κρέατος,
- η καταπολέμηση της απάτης και κερδοσκοπίας σε βάρος του Έλληνα  καταναλωτή,
- η προστασία του εισοδήματος του έλληνα κτηνοτρόφου.
  Σημειώνεται ότι με τις παραπάνω αποφάσεις, ως ελληνικό, χαρακτηρίζεται  μόνο το κρέας το οποίο προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα.