Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Κατάργηση επιδόματος πρόσθετης απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) εξαιτίας παρερμηνείας του Νόμου 2986/2002


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Κ.Π.Ε. (ΥΑ 60991/19-6-2006) και λόγω της ιδιαιτερότητας των δράσεών τους όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτά, ελάμβαναν επίδομα πρόσθετης απασχόλησης. Το επίδομα αυτό θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2986/2002 και επανακαθορίστηκε με το Ν. 3205/2003, άρθρο, 8 παρ. 21. Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή συνιστά περισσότερο ηθική αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς, αφού η εργασία των απογευμάτων και Σαββατοκύριακων, την οποία υποχρεώνονταν να προσφέρουν, δεν αμείβεται με υπερωριακή αμοιβή.

Όμως, με το υπ. αριθμ.43360/ΙΒ/3-5-10 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης- Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων -Τμήμα Γ' του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς τις Δνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, επικαλούμενο το με αρ. πρωτ. 2/18297/0022/17-3-09 έγγραφο - γνωμοδότηση της 22ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταργείται το επίδομα των αποσπασθέντων στα ΚΠΕ εκπαιδευτικών, καλώντας τους εκκαθαριστές αποδοχών των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας, να εφαρμόσουν πιστά την παραπάνω γνωμοδότηση διακόπτοντας άμεσα την καταβολή της αποζημίωσης για πρόσθετη απασχόληση στους ως άνω εκπαιδευτικούς.

Η γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρερμηνεύει το πνεύμα και τις διαθέσεις του νομοθέτη για τους παρακάτω λόγους:
Α. Ερμηνεύοντας λανθασμένα το νόμο θεωρεί ότι το επίδομα δικαιούνται οι εξής κατηγορίες εκπαιδευτικών: α) «υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε.» και β) «εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε. και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκτι/σης ως υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». Η ερμηνεία του Γ.Λ.τ.Κ. δεν ευσταθεί γιατί προϋποθέτει μια θέση «εκπαιδευτικών που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε. ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», η οποία δεν υφίσταται στη διοικητική οργάνωση των Κ.Π.Ε. βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις Διευθύνσεις ως υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Υπεύθυνοι ΠΕ) ανήκουν σε μια ανεξάρτητη διοικητική δομή και τοποθετούνται στις θέσεις αυτές βάσει ξεχωριστών Υ.Α. προκηρύξεων θέσεων.

Β. Η περιγραφόμενη στο νόμο ΚΥΑ 2/36695/0022/18-7-2002 των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, την οποία συνυπογράφουν οι αρμόδιοι Υπουργοί εξειδικεύοντας το Νόμο 2986/2002, αναφέρει ρητά τις τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών που δικαιούνται το επίδομα (Υπεύθυνοι ΚΠΕ, εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα ΚΠΕ, εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις Δ/νσεις ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

Γ. Όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις των προκηρύξεων των θέσεων των εκπαιδευτικών (87160/Γ7/30-8-2004, 66352/Γ7/4-7-2005 61995/Γ7/17-7-2006, 80327/Γ7/19-6-2008), οι οποίες εκδόθηκαν ενόσω ο συγκεκριμένος νόμος 2986/2002 είναι σε ισχύ και λαμβάνοντάς τον υπόψη, αναφέρουν ρητά ότι «οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από το νόμο πρόσθετες μηνιαίες αποζημιώσεις» χωρίς να γίνεται απολύτως καμιά διάκριση ως προς τη θέση την οποία θα καταλάβουν.

Το γεγονός της παρακράτησης του επιδόματος πρόσθετης απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ λόγω λανθασμένης ερμηνείας του Νόμου 2986/2002 συνιστά κατάφωρη αδικία στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να εξακολουθούν να προσφέρουν πρόσθετη εργασία τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα χωρίς απολύτως καμιά αμοιβή, γεγονός που τους καθιστά μοναδικές περιπτώσεις στο εργατικό δίκαιο.

Για τους παραπάνω λόγους έχουμε τη γνώμη, ότι δικαιολογημένα ζητούμε την καταβολή της αποζημίωσης για πρόσθετη απασχόληση όλων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας, με αναδρομική ισχύ.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η κ. υπουργός:

Προτίθεστε να προχωρήσετε σε τροποποίηση της παρ. 2β, άρθρου 8, Ν. 2986/2002 (με αναδρομική ισχύ),ώστε να καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα πρόσθετης απασχόλησης σε όλους τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 11841/21-6-10

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 11841/21-6-10, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός σχετικά με το επίδομα πρόσθετης απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα :

Από το 1993 όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ως αποζημίωση για την πρόσθετη απασχόληση τους πέραν του κανονικού ωραρίου τους (απογεύματα, σαββατοκύριακα) ενώ καμία άλλη υπερωριακή αποζημίωση ή άλλη αμοιβή για πρόσθετη απασχόληση δεν τους χορηγείται. Στις 17-3-2009, με επιστολή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ερμηνεύοντας τις διατάξεις της παρ. 21 του αρ. 8 του Ν. 3205/03, και τη με ΑΠ, 2/72757/ 0022/ 31-12-03 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζει ότι μόνο οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) δικαιούνται το επίδομα.

Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για τη ρύθμιση του θέματος.
Η υφυπουργός
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου