Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Αδειοδότηση του ΚΑΣ για τη λειτουργία των λατομείων του Αράξου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Η λειτουργία των λατομείων Αράξου του νομού Αχαΐας η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το σπουδαίο αρχαιολογικό μνημείο του τείχους των Δυμαίων, έγινε δυνατή μετά από τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και της υπ’ αριθμόν (ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ06/34000/ 1601/ 17-4-07) απόφασή σας.

Όπως είναι γνωστό τα λατομεία Αράξου, πέραν της γειτνίασης με το εν λόγω αρχαιολογικό μνημείο, βρίσκονται εντός της ζώνης ΒΑ της προστατευόμενης περιοχής Κοτυχίου-Στροφυλιάς και σύμφωνα με την ΚΥΑ 12365/29-4-2009 (άρθρο 3 παραγρ. Δ) επιτρέπονται εργασίες αποκατάστασης του ανάγλυφου των λατομικών χώρων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Από την 1.1.2011 καταργείται η (λατομική) Ζώνη ΒΑ και εντάσσεται στη Ζώνη Α (Περιοχή Προστασίας της Φύσης).

Στο τέλος κάθε έτους εργασιών υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τεχνική και περιβαλλοντική έκθεση, που συνοδεύεται από χάρτες, στους οποίους φαίνεται η διαμόρφωση του ανάγλυφου. Οι εκθέσεις ελέγχονται από τις εν λόγω υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται τη συνέχιση των εργασιών μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Δεδομένου ότι έχει λήξει η περιβαλλοντική αδειοδότηση των λατομείων και έχει ζητηθεί η ανανέωσή της, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. υπουργός

1. Έχει υποβληθεί αίτημα στο ΚΑΣ για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων;

2. Αν ναι ποια είναι η τοποθέτησή του δεδομένων όσων προβλέπει η ΚΥΑ12365/29-4-2009 (άρθρο 3 παραγρ. Δ)

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης