Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Δυνατότητα άμεσης καταβολής δεδουλευμένων από την «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» στους εργαζόμενους του φράγματος Πείρου - Παραπείρου


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Την εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985, ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, προκειμένου να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου, από τη Διευθύνουσα υπηρεσία του έργου.

Ο κ. Τσούκαλης στην ερώτησή του τονίζει ότι είναι άκρως προκλητικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης να διακυβεύονται εργασιακά δικαιώματα ακόμα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε δημόσια έργα.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Για άλλη μια φορά βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του φράγματος Πείρου – Παραπείρου της Πάτρας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων τους από την εργολήπτρια επιχείρηση «ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Η εταιρεία συνεχίζει να προκαλεί τόσο τους εργαζόμενους με τη μη τήρηση, προς αυτούς, των βασικών της εργοδοτικών της υποχρεώσεων αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής με την παραβίαση των όρων υλοποίησης των έργων.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρο 34 του Π.Δ. 609/1985, «Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων».
Επειδή είναι άκρως προκλητικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης να διακυβεύονται εργασιακά δικαιώματα ακόμα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε δημόσια έργα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1) Εάν έχει κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής της πιο πάνω διάταξης ούτως ώστε να καταβληθούν αμέσως στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα.
2) Εάν υπάρχουν και ποιές οικονομικές εκκρεμότητες του δημοσίου προς την εργολήπτρια εταιρεία.

3)Ποιο ακριβώς είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και αν αυτό τηρείται.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις πληρωμές των εργαζομένων στο φράγμα Πείρου - Παραπειρου

ΣΧΕΤ.: 1 Η Ερώτηση 5802/08.2.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών (Ερώτηση/ Αναφορά), και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.ΥΔ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε., παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα εξής:

1. Υπάρχουν οικονομικές οφειλές του Δημοσίου προς την εργολήπτρια εταιρεία, αναδόχου του έργου του φράγματος Πείρου - Παραπείρου, από τον προηγούμενο χρόνο, λόγω μη ομαλής ροής στη χρηματοδότηση του έργου. Με τη νέα χρηματοδότηση που θα γίνει οπό το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβλέπεται να καλυφθεί η οφειλή προς τον ανάδοχο του έργου.

2 Δεν έχει κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/1985 γιατί οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενοι) δεν έχουν υποβάλει γραπτή όχληση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή αυτών

3, Η εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι 30/9/2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ