Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων (δρόμων) σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων του Π. Δ/τος του έτους 1985.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Με την αρ. 1828/2008 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν ανίσχυρες οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.04/03.05.1985 (ΦΕΚ 181Δ΄) Π. Δ/τος, που αναφέρονται στη δυνατότητα παραχώρησης σε κοινή χρήση (με συμβολαιογραφική πράξη) εδαφικών λωρίδων οικοπέδων εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, με σκοπό τη δημιουργία δρόμων, ώστε αυτά να καταστούν οικοδομήσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι εκτός των ορίων της εξουσιοδότησης που παρέχει η παρ. 5 του άρθρ. 42 του Ν.1337/1983 και συνεπώς ανίσχυρες, γιατί δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων κοινόχρηστων χώρων αποσπασματικά, κατά τρόπο μη ορθολογικό και χωρίς την προύπαρξη εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, σε αντίθεση με τις επιταγές του άρθρ. 24 του Συντάγματος.

Εξ άλλου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος των Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς κ.λπ., με την αρ. 1348/42/11-07-2008 εγκύκλιό του επισημαίνει στα μέλη του «…να απέχουν από τη σύνταξη αναλόγων συμβολαιογραφικών πράξεων σε οικόπεδα ευρισκόμενα εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων που στερούνται προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο…».

Επίσης, η νέα πολεοδομική νομοθεσία (Ν 2508/97), με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί πολεοδόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, δεν καθιστά υποχρεωτική την πολεοδόμηση, ακόμα και σε περιπτώσεις με μεγάλες αναπτυξιακές τάσεις, όπως οι παραθαλάσσιοι οικισμοί, παρά μόνο σε περιπτώσεις που προτείνεται και επέκταση του οικισμού. Παρά ταύτα προβλέπεται η δυνατότητα μερικής πολεοδόμησης για την διάνοιξη κάποιων οδικών αξόνων ή κοινόχρηστων χώρων εντός του ορίου του οικισμού, με βάση την διαδικασία του ΝΔ 1923. (Αρ 18 Ν2508/97), όπως επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού αρτιότητας διαφορετικής από την γενικά ισχύουσα ή και μείωσης των ΣΔ, ώστε να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας των χωριών μετά από προσδιορισμό τομέων όρων δόμησης.
Επειδή το πρόβλημα – ζήτημα που εγείρεται -μετά την απόφαση του ΣτΕ και την μη ενεργοποίηση των άλλων θεσμικών λύσεων- έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων μέσα σε οικισμούς και στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος του οικισμού και είναι μείζονος πολεοδομικής – περιβαλλοντικής σημασίας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1) Έχει δώσει σχετικές οδηγίες – εντολές στις αρμόδιες περιφερειακές και νομαρχιακές πολεοδομικές υπηρεσίες αναφορικά με την γενίκευση εφαρμογής ή μη της απόφασης αυτής του ΣτΕ;

2) Έχει επεξεργαστεί οδηγίες προς τις κατά τόπους νομαρχιακές υπηρεσίες για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολεοδόμησης ή μερικής πολεοδόμησης των οριοθετημένων οικισμών, που θα επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος μέσα από διαδικασίες σχεδιασμού και όχι με ανεξέλεγκτη και τυχαία κατάτμηση ιδιοκτησιών;

3) Αν όχι, γιατί έχει αφήσει το ζήτημα στην κατά το δοκούν τήρηση ή μη της απόφασης στους τοπικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, με κίνδυνο να βρεθούν ελεγχόμενοι, παρόλο που –όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε– το Υπουργείο έχει ερωτηθεί σχετικά;

4) Μελετά την προώθηση κάποιας νομοθετικής ρύθμισης του σημαντικού αυτού θέματος που έχει ανακύψει;

5) Επί του θέματος έχει πάρει θέση το ΤΕΕ;

10-2-2010


Οι ερωτώντες βουλευτές


Νίκος Τσούκαλης


Δημήτρης Παπαδημούλης


Φώτης Κουβέλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σχετ. Η με αρ. πρωτ. 5940/10-2-2010 Ερώτηση.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5940/10.2.2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ κ. Φώτη Κουβέλη, Δημήτρη Παπαδημούλη και Νίκο Τσούκαλη σας γνωρίζουμε ότι το αναφερόμενο στην ερώτηση θέμα είναι σύνθετο και βρίσκεται σε επεξεργασία από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Έχει ήδη εκδοθεί μια πρώτη εγκύκλιος την οποία θα βελτιώσουμε.


Στόχος μας είναι η καλλίτερη αντιμετώπιση των θεμάτων των συμπολιτών μας που έχουν ανακύψει, παράλληλα όμως με την ορθή πολεοδομικό οργάνωση των οικισμών μας και τη διαφύλαξη, ανάδειξη και αναβάθμιση της φυσιογνωμίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ