Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009


Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, στην πρόσφατη έκθεσή της (4η Περιοδική Έκθεση, 15.09.09) αναγνωρίζει μεν κάποια θετικά βήματα από την προηγούμενη έκθεση της (3η Περιοδική Έκθεση) στον τομέα καταπολέμησης του ρατσισμού αλλά παράλληλα εφιστά την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων, καταθέτοντας συγκεκριμένες συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, συνιστά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3304/2005 στις διακρίσεις που βασίζονται στο χρώμα, τη γλώσσα και την ιθαγένεια. Επιπλέον συνιστά στις ελληνικές αρχές να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν μια πιο δυναμική εφαρμογή του νόμου αυτού σε περιπτώσεις φυλετικών διακρίσεων τροποποιώντας τον, μεταξύ άλλων, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίων, ακόμη και εάν δεν επικαλούνται συγκεκριμένο θύμα.

Παράλληλα προτείνεται η βελτίωση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε να δύναται να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε θύματα, περιλαμβανομένης και νομικής συνδρομής. Το δε χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα άτομα μπορούν να κάνουν καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού μάθουν για κάποια παράνομη πράξη της διοίκησης ή αδυναμία δράσης της, να επεκταθεί σε ένα έτος τουλάχιστον.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη και να υλοποιήσει τις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίως ως προς την τροποποίηση του Ν.3304/2005 και του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Ερώτηση:406/29-10-2009

Σε απάντηση της αριθμ. 406/29-10-2009 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Φ, Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον Ν. 3304/2005 ( ΦΕΚ Λ' 16) θεσπίστηκε το γενικό πλαίσιο ρύθμισης για την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς και για την καταπολέμηση και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ: του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στη συνέχεια, με το άρθρο έβδομο του Ν. 3625/2007, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου και έτσι καθίσταται σαφέστερος ο ορισμός της έννοιας της παρενόχλησης για λύγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικής προστασίας, όσον αφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς απαλείφεται, ως κριτήριο εξειδίκευσης της, η ρήτρα των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Με τις ρυθμίσεις του νόμου καλύπτονται συγκεκριμένες και ειδικότερες πτυχές του θέματος, εισάγονται νομικά μέσα προστασίας, προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις, ούτως ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση. Ταυτόχρονα διαρθρώνεται ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Από την έναρξη δε της ισχύος
του νόμου αυτού καταργείται, σύμφωνα μ£ το άρθρο 26, κάθε αντίθετη νομοθετική και κανονιστική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα νόμο, αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Συγκεκριμένα, για διακρίσεις ένεκα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλα χα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.΄Οσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης και όσον αφορά την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, τις κοινωνικές παροχές, την εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης. Εξάλλου, προκειμένου για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικά τομέα, αλλά μόνο όσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.

Στις 2 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση οδηγίας με στόχο την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εκτός της αγοράς εργασίας και οίους τομείς που αφορούν την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και την παροχή αυτών. Με πρόταση οδηγίας συζητείται στην Ομάδα Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου και προς το παρόν δεν έχει τύχει της αποδοχής από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς ορισμένα σημεία της. Σε περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης αυτής καθώς και σε περίπτωση περαιτέρω επέκτασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι των διακρίσεων, η ελληνική νομοθεσία (Ν. 3304/2005) θα προσαρμοστεί προς τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Εξάλλου, το δικαίωμα της ισονομίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους συνιστά καθολικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τα μείζονα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεσμεύουν και την Ελλάδα και κυρίως από την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η απαγόρευση των διακρίσεων προβλέπεται και στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κείμενο το οποίο αποτελεί τμήμα της νέας Συνθήκης της Ε.Ε., της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Επίσης, οι διακρίσεις απαγορεύονται από σειρά διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 2, 5 παρ. 1 και 2, 13 παρ- 1, 21 παρ. 6 και 22 παρ. 1 εδ. β), η απαγόρευση 5ε αυτή ισχύει τόσο στις δημόσιες, όσο και στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Με βάση τα προαναφερόμενα, διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα ισότητας και μη διάκρισης σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Περαιτέρω, με γνώμονα την εξάντληση κάθε δυνατότητας παροχής έννομης προστασίας, προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 3 του ως Ν. 3304/2005 και η εκπροσώπηση του βλαπτόμενου, τόσο ενώπιον δικαστηρίων, όσο και ενώπιον διοικητικών αρχών, εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεση του, από νομικά πρόσωπα των οποίων ο σκοπός, κατά το καταστατικό τους, επικεντρώνεται στην προάσπιση τις αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 παρ.2 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και το άρθρο 9 παρ. 2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, με τις οποίες επιτρέπεται στις ενώσεις, οργανώσεις ή
άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας, να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων των Οδηγιών, να κινήσουν κάθε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία, μι: την έγκριση του ενάγοντος/αιτούντος είτε ες ονόματος του είτε προς υπεράσπιση του. Τα ανωτέρω δε νομικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν την παροχή δικαστικής προστασίας εφόσον έχουν άμεσο έννομο συμφέρον συμφωνά με τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας.

Με το άρθρο 19 του Ν. 3304/2005, ο Συνήγορος του Πολίτη ορίστηκε ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διάκριση, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όταν η αρχή αυτή παραβιάζεται από Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στην πρόσφατη έκθεση (4η περιοδική έκθεση) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕCRΙ) και συγκεκριμένα στην παράγραφο 34 (σελ. 20), η Επιτροπή, επικαλούμενη την υπ' αριθμό 2 σύσταση γενικής πολιτικής της, για τα ειδικευμένα όργανα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο, συνιστά στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξουσιοδοτηθεί για να παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στα θύματα, περιλαμβανομένης και νομικής βοήθειας. Συνιστά ακόμη το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα άτομα μπορούν να κάνουν καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, αφού μάθουν για κάποια παράνομη πράξη της διοίκησης ή αδυναμία δράσης, να επεκταθεί σε ένα τουλάχιστον έτος. Οι ανωτέρω συστάσεις και κυρίως η πρώτη, απαιτούν ενδελεχή μελέτη, η πρωτοβουλία δε για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τονίζουμε ότι με τον Ν. 322-5/2004 (ΦΕΚ. Α' 24), οργανώθηκε από την πολιτεία ένα πλήρες σύστημα νομικής βοήθειας προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Ο θεσμός της νομικής βοήθειας είναι κρίσιμος για το κοινωνικό κράτος δικαίου, αφού η οικονομική κατάσταση του πολίτη συνιστά την κεφαλαιώδη παράμετρο, ευνοώντας έτσι έμμεσα ευπαθείς ομάδες (ρομά, μετανάστες κ.λπ.). Η νομική βοήθεια παρέχεται σι; ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νόμο.

Σημειώνουμε, ότι οι προτάσεις - συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕCRI), που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση της και αφορούν το Υπουργείο μας, θα τύχουν ενδελεχούς μελέτης από ης αρμόδιες Υπηρεσίες μας.
Τέλος, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης, προκειμένου να σας ενημερώσει για την -πιθανή τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη.

ο υπουργος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΘΕΜΑ: «Επικύρωση 12ου Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης για
την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
Ελευθεριών».


Σχετ: Η υπ' αριθ. 405/29-10-2009 ερώτηση Βουλής

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Πρώτον, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των μεταναστών εργατών και των μελών των οικογενειών τους.

Επιπλέον, αναφορικά με τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και αφορούν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας σας ενημερώνουμε ότι: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε με την Απόφαση 2007/435/ΕΚ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (Ε.Τ.Ε. 2007-2013) ως ειδικό μέσο προς υποβοήθηση των κρατών-μελών να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές ένταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3613/07, η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών ορίσθηκε ως Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και εφαρμογή του Πολυετούς Προγράμματος 2007-2013 και των ετήσιων Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Ε. κατά 75% και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Στόχος του Ε.Τ.Ε. είναι η προαγωγή των έντεκα (11) Κοινών Βασικών Αρχών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το 2004 στο Groningen της Ολλανδίας.

Κατά τη τρέχουσα χρονική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, αφού υλοποίησε έως τα τέλη του 2009 δράσεις του Ετησίου Προγράμματος (Ε.Π.) 2007, συνολικού προϋπολογισμού €1.991.191,04, βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των δράσεων του Ε.Π. 2008 συνολικού προϋπολογισμού € 2.693.284,27, ενώ εντός του επομένου μηνός θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις δράσεις του Ε.Π. 2009 συνολικού προϋπολογισμού €3.465.442,60. Επιπλέον υποβλήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2009 και αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ε.Π. 2010.

Στο πλαίσιο των Ε.Π. 2007 & 2008, πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής αλλά και την καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και γενικότερα κάθε μορφής διακρίσεων και πιο συγκεκριμένα:

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής μέσωεκστρατείας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) καιδιοργάνωση ημερίδας, με στόχο την εξάλειψη τυχόν αναχρονιστικώνστερεοτύπων, φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, την προβολή τηςποικιλομορφίας και της αξίας της διαπολιτισμικότητας στην ελληνικήκοινωνία και την ανοχή στη διαφορετικότητα (€784.905,74).
2. Διοργάνωση εργαστηρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση τωνδημοσιογράφων για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού καιξενοφοβίας (€80.000,00).
Στο πλαίσιο του Ε.Π. 2009 αναμένεται να υλοποιηθούν έως τον 6° / 2011 οι εξής δράσεις κατά των διακρίσεων:

1. Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης, καθώς και την πληροφόρηση των γυναικών, υπηκόων τρίτων
χωρών αναφορικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων trafficking,
ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης (€726.000,00).

2. Δημοσκόπηση με θέμα «Ρατσισμός και Διάκριση στον τομέα της
στέγασης» (€77.432,98).

Επισημαίνεται ότι στα παραπάνω Ετήσια Προγράμματα εντάσσονται και άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην προώθηση της αξίας της διαπολιτισμικότητας και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως:
• Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλωνπου συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών.
• Προγράμματα εκπαίδευσης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.
• Πολιτιστική εκδήλωση για την «Ημέρα Μετανάστη - (18.12)».
• Αθλητικές και άλλες πολιτιστικές διοργανώσεις με συμμετοχή Ελλήνωνκαι αλλοδαπών.

Σημειώνεται άτι τελικοί δικαιούχοι για τις ανωτέρω δράσεις είναι όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς, ήτοι οι κεντρικοί και αποκεντρωμένοι φορείς, τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και Σωματεία Μεταναστών, Διεθνείς Οργανισμοί κ.α.).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΘΕΜΑ: «Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του
ρατσισμού».
Σχετ: Η υπ' αριθ. 406/29.10.2009 ερώτηση Βουλής

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα:
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εμπλέκεται στις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης των οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων μόνον επικουρικά, στο βαθμό που είναι γενικά αρμόδιο για τη νομοθετική διευθέτηση των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη και για κάθε τροποποίηση του ν. 3094/2003 ή συναφή προσθήκη. Για τον λόγο αυτόν προσυπέγραψε το νομοσχέδιο με το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη ορίσθηκε ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτά, και εφ' όσον τεθούν υπ' όψη του σχετικές προθέσεις των καθ' ύλην αρμοδίων Υπουργείων, μεριμνά για τη διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας και φυσιογνωμίας της Αρχής, καθώς και για το ενδεχόμενο λειτουργικής της ενίσχυσης προκειμένου να αντεπεξέλθει σε τυχόν νέες αρμοδιότητες.
Κατόπιν των ανωτέρω, η εκτίμηση περί της σκοπιμότητας των νομοθετικών μεταβολών που προτείνουν οι κ.κ. βουλευτές, καθ' όσον εκείνες περιορίζονται στην ιδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης των εν λόγω οδηγιών και δεν επεκτείνονται στο σύνολο του έργου της Αρχής, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ασφαλώς δε σε κάθε περίπτωση, ο όποιος νομοθετικός σχεδιασμός κριθεί αναγκαίος θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον Συνήγορο του Πολίτη, όπως επιβάλλει η θεσμική του θέση και ανεξαρτησία.

ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ