Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη

Επικύρωση 12ου Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, δημοσιεύθηκε η Τέταρτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας σχετικά με την Ελλάδα. Η Επιτροπή αναγνώρισε κάποιες θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών αλλά επέστησε την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων, καταθέτοντας και συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ελληνική κυβέρνηση, με κυριότερη την επίσπευση της επικύρωσης του 12ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο έχει υπογραφεί από το Νοέμβριο του 2000.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Προτίθεται να εκπληρώσει άμεσα η κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα να επικυρώσει το 12ο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους των Ηνωμένων Εθνών;
• Ποια προγράμματα εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατά των διακρίσεων, ποιές οι σχετικές δαπάνες και πώς κατανέμονται οι πόροι;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤHΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Επικύρωση 12ου Πρω­τοκόλλου Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 405/ 29-10-2009 και 406/ 29-10-2009.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι ο απόλυτος σεβασμός και η εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και η καταπολέμηση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή της πολιτικής του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται δε ότι στην Ελληνική Αστυνομία έχει ανατεθεί η ευθύνη της διαφύλαξης και προστασίας των πολυτιμότερων εννόμων αγαθών, η δε αρμοδιότητα της και η αποστολή της έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια από το Σύνταγμα και τους Οργανικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία της. Σύμφωνα με το πλέγμα των διατάξεων αυτών, έργο της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων, είναι και η προστασία των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων κ.λπ

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (C.Ρ.Τ.), την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συνήγορο του Πολίτη, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, με Μ.Κ.Ο κ.ο.κ., για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των αστυνομικών σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την παροχή υποστήριξης σε πρόσφυγες, μετανάστες, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κρατούμενους.

Παράλληλα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σχετικές διαταγές προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες, έχει τονίσει προς τους αστυνομικούς το θέμα της συμπεριφοράς τους προς όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, την ανάγκη του απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας και των ατομικών τους δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης χωρίς φυλετικές, εθνοτικές ή άλλες διακρίσεις, όπως άλλωστε επιτάσσουν το άρθρο 4 του Συντάγματος, ο ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανα­τολισμού», η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Κώδικας Συμπεριφοράς Αστυνομικών του Ο.Η.Ε., η Διακήρυξη Κανόνων Δεοντολογίας για την Αστυνομία του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.λπ.

Πέραν αυτών, για το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμπερι­φορά των αστυνομικών κατά την αστυνομική δράση, έχει εκδοθεί σειρά εγκυκλίων διαταγών και εγχειριδίων που απεστάλησαν σε όλες τις Υπηρεσίες και κοινοποιήθηκαν στους αστυνομικούς, για ευαισθητοποίηση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Η υπ' αριθ. 8 Σύστασης της ΕCRI, με θέμα «Αντιμετωπίζουμε το ρατσισμό ενώ μαχόμεθα κατά της τρομοκρατίας», με στόχο τη μελέτη και εναρμόνιση των δράσεων σε θέματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.
• Η υπ’ αριθ. 9 Σύστασης της ΕCRΙ με θέμα «Καταπολεμώντας τον αντισημιτισμό» για τον ίδιο σκοπό.
• Η υπ' αριθ. 11 Σύστασης της ΕCRΙ με θέμα «Καταπολέμηση του Ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόμευση» για μελέτη και προσαρμογή των δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της.

Σχετικά με την αναφερόμενη Έκθεση της Επιτροπής, σας ενημερώνουμε ότι οι απόψεις, οι εισηγήσεις και διαπιστώσεις, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις-συστάσεις που περιλαμβάνονται και αφορούν το Υπουργείο μας θα αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, ενδελεχούς μελέτης και διερεύνησης εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών μας και θα ληφθούν τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα.

Τέλος, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ερωτήσεων, προκειμένου να σας ενημερώσει για θέματα αρμοδιότητας του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ερώτηση:405/29-10-2009
Σε απάντηση της αριθμ. 405/29-10-2009 ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α) Το 12° Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΙΔΑ) διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της ΕΣΛΑ, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις, μόνο όμως σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της Σύμβασης. Πράγματι, η διάταξη του άρθρου 1 παρ.Ι αναφέρεται στην απαγόρευση διακρίσεων σε ότι αφορά την απόλαυση δικαιωμάτων που προστατεύονται από το νόμο. Ειδικότερα, στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι: « Η απόλαυση κάθε δικαιώματος που ορίζει ο νόμος είναι εξασφαλισμένη χωρίς καμία διάκριση για οποιονδήποτε λόγο που έχει σχέση, για παράδειγμα, μι: το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εθνική ή κοινωνική προέλευση, σύνδεση με εθνική μειονότητα, περιουσία, γέννηση ή άλλη κατάσταση». Επίσης, η διάταξη του άρθρου 1 στη δεύτερη παράγραφο
της, κώνοι ειδική μνεία στην απαγόρευση των διακρίσεων από τις δημόσιες αρχές της χώρας.
Ενόψει αυτών, το Πρωτόκολλο εισάγει μια ενισχυμένη διάταξη για την απαγόρευση των διακρίσεων κατά το μέτρο που θέτει νέες έννομες σχέσεις υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).
Αντίστοιχη διάταξη, άλλωστε, προβλέπεται και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του Χάρτη ίων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κείμενο το οποίο αποτελεί τμήμα της νέας Συνθήκης της Ε.Ε., της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
Το ανωτέρω Πρωτόκολλο «(άνοιξε» προς υπογραφή στις 4 Νοεμβρίου 2000. Από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει κυρωθεί από τα 17 (μεταξύ των οποίων 6 κράτη-μάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και έχει υπογραφεί από άλλα 20, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2005.Το ΕΔΔΑ δεν έχει ακόμη αναπτύξει σχετική νομολογία ως προς την ερμηνεία και ε:φαρμογή του Πρωτοκόλλου.
Εξάλλου, το δικαίωμα της ισονομίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων για όλους, συνιστά καθολικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τα μείζονα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεσμεύουν και την Ελλάδα και κυρίως από την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων», την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
Σημειώνουμε ότι η επικύρωση του ως άνω συμβατικού κειμένου είναι πράξη πολιτική και το Κράτος έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στην ενέργεια αυτή όποτε και εφόσον την κρίνα πολιτικά σκόπιμη. Η πρωτοβουλία δε για την προώθηση του κυρωτικού νόμου του Πρωτοκόλλου ανήκει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Σημειώνουμε επίσης, ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των μεταναστών εργατών και των μελών των οικογενειών τους.
Β) Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δη τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Τα προγράμματα κατά των διακρίσεων λόγω φύλου τα οποία εφαρμόζει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αυτήν την περίοδο εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (2007-2013), είναι προϋπολογισμού 65 εκ. ευρώ και έχουν ως βασικούς άξονες προτεραιοτήτων: α) τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικό τη τας των πολιτικών ισότητας και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων και β) την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα.
Ενδεικτικά εκπονούνται προγράμματα με στόχο:
α) Την καταπολέμηση της βίας των γυναικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και Ξενώνων Κακοποιημένων Γυναικών και Θυμάτων σε συνεργασία με τους ΟΤΑ στις Πρωτεύουσες Περιφερειών. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η λειτουργία γραμμής SOS πανελλαδικής εμβέλειας.
β) Την προαγωγή της ένταξης του στόχου της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου (gender mainstreaming) σε όλες τις δημόσιες πολιτικές καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το κύρος της δημόσιας δράσης.
γ} Την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στους
κοινωνικούς εταίρους και τα κέντρα πολιτικών αποφάσεων, όπως επίσης και την ενίσχυση
των δράσεων των γυναικείων οργανώσεων.
Για τα υπόλοιπα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατά των διακρίσεων, για τις σχετικές δαπάνες και για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι πόροι, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που υλοποιούν τέτοια προγράμματα και στα οποία διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης προκειμένου να 'σας απαντήσουν σχετικά.
Τέλος, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τα θέματα αρμοδιότητας του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 405 από 29/10/2009 Ερώτηση των Βουλευτών κ.Φώτη Κουβέλη και κ. Νίκου Τσούκαλη».

Η χώρα μας έχει υπογράψει το 12° Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 01.04.2005. Όσον αφορά στην κύρωση του, αυτή είναι εκ φύσεως πολύπλοκη, δεδομένου ότι το Πρωτόκολλο έχει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής και θα αφορά στην ελληνική έννομη τάξη στο σύνολο της. Για τη σχετική πρωτοβουλία, υφίσταται συναρμοδιότητα μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, το εν λόγω κείμενο έχει κυρωθεί από 17 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλ. το ένα τρίτο των συνολικά 47 μελών.

Επί της ουσίας, η χώρα μας είναι συμβαλλόμενοι μέρος σε όλες τις σημαντικότερες οικουμενικές και περιφερειακές συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν την απαγόρευση διακρίσεων τόσο γενικώς, όσο και σε ειδικότερες εκφάνσεις της. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων νια την απαγόρευση των διακρίσεων, τις οποίες η χώρα μας λαμβάνει δεόντως υπ' όψιν της.

Όσον αφορά στην Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Μεταναστών Εργατών και Μελών των Οικογενειών τους, παρατηρούμε ότι, μέχρι στιγμής, η εν λόγω Σύμβαση έχει κυρωθεί από 42 Κ-Μ των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγεται κανένα Κ-Μ της ΕΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ