Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Επιχειρησιακό Σχέδιο «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Παρά το γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος συμπεριλαμβάνονται στις οχτώ περιφέρειες της Ελλάδας για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», τίποτα δεν έχει γίνει για την υλοποίηση του προγράμματος αν και οι παραπάνω περιφέρειες πλήττονται από την ανεργία.
Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την Υπουργό Απασχόλησης, ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νίκος Τσούκαλης. Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την κ. Υπουργό εάν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως προβλέπονται από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, καθώς και εάν έχουν υποβληθεί προτάσεις από δικαιούχους του Ν. Αχαΐας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2007-2013, είναι η αναμόρφωση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των νέων καθώς και τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό προβλέπεται συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» το οποίο αφορά οκτώ περιφέρειες της Ελλάδας, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης των 25, μεταξύ των οποίων η Δυτ. Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης (προγράμματα πρακτικών ασκήσεων).
Ταυτόχρονα, η σημερινή οικονομική κρίση, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας καθώς και της γενικότερης προώθησης της απασχόλησης.
Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του ΕΚΤ διατίθεται μέσω της κυβέρνησης και των περιφερειών καθώς και ότι μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και δημόσιες διοικήσεις και απ’ όσο γνωρίζουμε οι συγκεκριμένες Περιφέρειες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο, αν και πλήττονται από την ανεργία.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Έχει λάβει η κυβέρνηση τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης , όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου ( 1828/2006); Αν ναι, ποια είναι αυτά;
2. Έχουν υποβάλει προτάσεις δικαιούχοι στο Νομό Αχαΐας;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης