Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Στο σφυρί ακίνητα των Καλλικρατικών Δήμων λόγω χρεών σε ιδιώτες

ΕΡΩΤΗΣΗ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης, σχετική με την εκποίηση ακινήτων των Δήμων της Αχαΐας λόγω χρεών σε ιδιώτες.


Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρουν:

Στο «σφυρί» άρχισαν να βγαίνουν ακίνητα των Καλλικρατικών Δήμων λόγω χρεών σε ιδιώτες τα οποία δεν μπορούν να εξοφληθούν εξ αιτίας του τεράστιου οικονομικού προβλήματος των ΟΤΑ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δήμου Ακράτας όπου εκποιήθηκε μεγάλο ακίνητο που προοριζόταν για πλα¬τεία.


Τον πλειστηριασμό του οικοπέδου 1400μ με ακίνητο 600τμ, προκάλεσε ιδιώτης του οποίου ο δήμος Ακράτας ό¬φειλε από απαλλοτριώσεις για την εφαρ¬μογή του Σχεδίου Πόλης 140.000 ευρώ. Η αίτηση του ιδιώτη έγινε δεκτή, ενώ τον ακολούθησαν και άλλοι πιστωτές καταθέτο¬ντας αιτήσεις πλειστηριασμού του ίδιου ακινήτου. Όλες οι περιπτώσεις αφορούν απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.


Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δή¬μος Ακράτας οφείλει περίπου 1 εκ. ευρώ σε πιστωτές, ενώ δεν είναι ο μόνος. «Κύ¬μα» αιτήσεων για πλειστηριασμούς δημο¬τικής περιουσίας αναμένεται σε όλη την Αι¬γιαλεία. Εκτιμάται ότι ο «Καλλικράτης» και τα ιδιαιτέρως στε¬νά περιθώρια που αφήνει στα κονδύλια για την τοπική αυτοδιοίκηση θα φέρει πιο δύσκολες μέρες στους ΟΤΑ όλης της χώρας. Ανάλογες υποθέσεις εκτυλίσσονται και σε άλλους Δήμους της Αχαΐας που ρευστοποιούν τη δημοτική περιουσία για να πληρώσουν τους πιστωτές.


Επειδή η απώλεια της Δημοτικής περιουσίας των ΟΤΑ, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στη λειτουργία των νέων Δήμων,


Ερωτάται ο κ. υπουργός


1. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα των νέων Δήμων της Αχαΐας και όλης της Ελλάδας;


2. Σκοπεύετε να χορηγήσετε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους Δήμους που κινδυνεύουν να χάσουν μέρος της δημοτικής τους περιουσίας λόγω οφειλών;Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Φ. Κουβέλης και κ. Ν. Τσούκαλης αναφορικά με τον κίνδυνο απώλειας ακινήτων των νέων Δήμων της Αχαΐας καθώς και άλλων Καλλικρατικών Δήμων, λόγω χρεών σε ιδιώτες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). οι Δήμοι οφείλουν να προστατεύουν, και να διαχειρίζονται την περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Επιπροσθέτως. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3068/2002 η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται με κατάσχεση μόνον της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της ιδιωτικής του περιουσίας, ο Δήμος δύναται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα, προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία του.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών αποζημίωσης για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και αγορές ακινήτων, προς διατήρηση και επαύξηση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Τέλος, αναφορικά με το οικονομικό πρόβλημα των νέων Καλλικρατικών Δήμων, σας ενημερώνουμε ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 262 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» ((ΦΕΚ 87 Α), η πραγματική οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται κυρίως στα στοιχεία της 31.12.2010, αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη τους ή μη σε Ειδικό Πρόγραμμα Οικονομικής εξυγίανσης. Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ για το σκοπό αυτό προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από ορκωτούς ελεγκτές, ενώ η ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και συνεπάγεται τη λήψη μέτρων κατά περίπτωση όπως, πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης (άρθρα 263), περιορισμό των προσλήψεων, διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων για την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ετήσιες αναφορές. Η διαχείριση του Ειδικού Προγράμματος Εξυγίανσης πραγματοποιείται από Ελεγκτική Επιτροπή που θα συσταθεί στο Υπουργείο μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ