Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Στην πρώτη δεκάδα των ατμοσφαιρικά ρυπασμένων πόλεων της Ευρώπης η Πάτρα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας της Πάτρας προσομοιάζει με αυτή της Αθήνας κατά την 10ετία του ΄80. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με μετρήσεις του 1998.


Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την αρμόδια υπουργό, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, και ερωτά εάν υπάρχει σχεδιασμός του υπουργείου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης του αέρα της πόλης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στην πρώτη δεκάδα των πλέον ρυπασμένων (ατμοσφαιρικά) πόλεων της Ευρώπης συγκαταλέγεται η Πάτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΕΚΑ για το έτος 2009. Στα ίδια συμπεράσματα είχε καταλήξει τόσο η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της βουλής όσο και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας της Πάτρας προσομοιάζει με αυτή της Αθήνας κατά την 10ετία του ΄80. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με μετρήσεις του 1998, απ’ όλες τις πόλεις της χώρας στο όζον (34%), μονοξείδιο του άνθρακα (23%) και διοξείδιο του αζώτου (21%), ενώ επικίνδυνες τιμές εμφανίζονται για το διοξείδιο του θείου και τον καπνό. Είναι χαρακτηριστικό πως επί 151 ημέρες το χρόνο η μέση συγκέντρωση των θανατηφόρων ΡΜ10 έχουν εντοπιστεί άνω του ορίου ασφαλείας των 50mg/m3.

Όπως είναι αυτονόητο, η ραγδαία επιδείνωση της ατμοσφαιρικής κατάστασης οφείλεται πρωτίστως στην κυκλοφορία, κυρίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων και επί πλέον, στους περαιωμένους καταλύτες, στις κεντρικές θερμάνσεις, τα φθαρμένα ελαστικά, τη διάβρωση των εδαφών, και τη λειτουργία του λιμένα.

Το πλέον απαισιόδοξο στοιχείο είναι ότι, στην εξέλιξη του φαινομένου, η Πάτρα είναι εντελώς ανοχύρωτη και κινδυνεύει να μετατραπεί σε “θάλαμο αερίων”. Ήδη έχουν καταγραφεί συμπτώματα μεγάλης αύξησης του παιδικού άσθματος, των καρδιοαναπνευστικών παθήσεων κ.λ.π.

Δεδομένων των ανωτέρω,

Ερωτάται η κ. υπουργός

1. Είναι επαρκές το δίκτυο ελέγχου της ποιότητας του αέρα στην πόλη καθώς και το σύστημα έλεγχου οχημάτων και καυσίμων;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης του αέρα της πόλης;


Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα : «Ατμοσφαιρικοί ρύποι στην Πάτρα»


Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10701/27-5-2010 Ερώτηση


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10701/27-5-2010 που κατατέθηκε
από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και για πληρέστερη ενημέρωση σος καταθέτουμε το με αρ πρωτ. 167709/3-6-2010 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Λ.Ρ.Θ. του Υπουργείου μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ Ε.Λ.Ρ.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ


ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πατησίων 147, Αθήνα 11


θέμα: «Ερώτηση βουλευτή»


Σχετικά: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ.1664Β/186/28-5-10

Σε απάντηση στην ερώτηση με αριθμό 10701 που κατατέθηκε στις 27-5-2010 από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.


Η αναφορά ότι η Πάτρα μαζί με άλλες Ελληνικές πόλεις βρίσκονται «στη λίστα των δέκα Ευρωπαϊκών πόλεων με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση» δεν προκύπτει από καμία γνωστή επίσημη μελέτη και εάν πρόκειται για αναφορά σε μελέτη, απουσιάζουν τα στοιχεία δημοσίευσης ώστε να λάβει γνώση η Υπηρεσία. Επιπλέον, τα στοιχεία που δίνονται στη εισαγωγή της ερώτησης δεν συμφωνούν με το αρχείο μετρήσεων (από το Εθνικό Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (βλ. Έκθεση ΥΠΕΚΑ). Ακόμη οι συγκεντρώσεις των ρύπων, που κύρια πηγή τους είναι τα οχήματα, βρίσκονται σε πτωτική πορεία για το χρονικό διάστημα 2001-2009.


Η πολιτεία για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την κυκλοφορία τους με όσον το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, έχει θεσπίσει σειρά μέτρων όπως:


1. Τον εφοδιασμό του οχήματος με Κάρτα Έλεγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), ετήσιας ισχύος για τα IX οχήματα και εξαμηνιαίας ισχύος για τα ΔΧ οχήματα.

2. Με βάση τον Νόμο 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008), ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) επεκτείνεται σε ύλη την επικράτεια της χώρας και για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Επομένως, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις οχημάτων σε όλη την χώρα.

3.Ελέγχους οχημάτων για εκπομπές καυσαερίων, διενεργούν σε συστηματική βάση:
• Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

• Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη τη Χώρα, για την χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
• Τα Κ,Τ.Ε.Ο. όλης της Χώρας, κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων

4.Έλεγχοι για κατοχή ή όχι Κ.Ε.Κ. διενεργούνται και από τα μικτά νομαρχιακά κλιμάκιαελέγχου (Νόμος 3446/06 - ΦΕΚ 49/Α/10-3-06). καθώς και από τα αστυνομικά όργανα όλης της Χώρας. Επομένως, το πλέγμα των ελέγχων είναι αρκετά πυκνό για τον εντοπισμό των οχημάτων που ρυπαίνουν ή που δεν διαθέτουν ΚΕΚ.

5. Επισπεύδον Υπουργείο για το θεσμό της ΚΕΚ είναι το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο έχει οριστεί ως ο φορέας γενικής εποπτείας εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 2052/92 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992).

6. Υποχρέωση αντικατάστασης Ε.Δ.Χ. οχημάτων στην Πάτρα μετά τα 13 έτη.

7. Σε ότι αφορά το δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι δύο σταθμοί επαρκούν για αυτό το σκοπό. Με το ΕΣΠΑ προβλέπεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων σταθμών με νέους αναλυτές και επέκταση μετρήσεων και σε άλλους ρύπους και ήδη έχει ανακοινωθεί η σχετική πρόσκληση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Λ. ΒΙΡΑΣ