Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Υδροδότηση του Δήμου Λαρίσου από το φράγμα του Πηνειού

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το αίτημα του Δήμου Λαρίσου για την υδροδότησή του από το φράγμα του Πηνειού μεταφέρει με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Ο κ. Τσούκαλης στην ερώτησή του αναφέρει πως η υδροδότηση από το φράγμα Πηνειού αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης του Δήμου Λαρίσου και γειτονικών Δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων και δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ σχετική μελέτη, ερωτά τον αρμόδιο υπουργό εάν προτίθεται να συναινέσει στη χορήγηση άδειας απόληψης νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δήμου καθώς και εάν θα χρηματοδοτήσει το έργο που θα προκύψει από την εκπονούμενη μελέτη.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Δήμος Λαρίσου Αχαΐας με την υδροδότηση του συνόλου των Δημοτικών του Διαμερισμάτων δεδομένου ότι αυτή πραγματοποιείται με τροφοδοσία αποκλειστικά από γεωτρήσεις και χαρακτηρίζονται από πολυδιάσπαση όσον αφορά τις υδροληψίες, δεξαμενές, δίκτυα και λοιπά έργα υποδομής. Το νερό που χρησιμοποιείται είναι ποσοτικά ελλιπές και ποιοτικά υποβαθμισμένο στο σύνολο των Δ.Δ. Η ποιότητα του ελέγχεται περιστασιακά και φυσικά δεν γίνεται καμία επεξεργασία.

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος ύδρευσης, ο Δήμος ανέθεσε την εκπόνηση «ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΟΥ» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη προβλέπεται υδροδότηση του Δήμου με χρήση νερού από το υφιστάμενο φράγμα Πηνειού. Η υδροδότηση από το φράγμα Πηνειού αποτελεί την μοναδική ρεαλιστική, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης του Δήμου Λαρίσου και γειτονικών Δήμων ή Δ.Δ. Οι υφιστάμενες γεωτρήσεις θα αποτελούν την εφεδρεία του συστήματος και προβλέπεται η λειτουργία τους σε δύσκολα υδρολογικά έτη.
Η λύση της υδροληψίας για ύδρευση του Δήμου Λαρίσου δε θα επιφέρει καμία ουσιαστική μεταβολή στο υφιστάμενο σύστημα άρδευσης από το φράγμα, ούτε και στο σκοπό για τον οποίο αυτό κατασκευάστηκε. Η λύση αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί από το Δήμο Αμαλιάδας και λοιπούς δήμους της Βόρειας Ηλείας, έχει αδειοδοτηθεί και τα σχετικά έργα κατασκευάζονται. Η μελέτη εκπονήθηκε σε όλα της τα στάδια και ολοκληρώθηκε. Με την Κ.Υ.Α. 100405/23-10-2005 εγκρίθηκε η Μ.Π.Ε. και εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Ύδρευση -Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού στο Ν. Ηλείας». Έχει εγκριθεί η ετήσια απόληψη 6 χ 106 m 3 νερού για την κάλυψη των σημερινών αναγκών.

Με δεδομένο ότι:

1) Το 40 % των επιφανειακών νερών της λεκάνης απορροής (περίπου 700 km²) ευρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Αχαίας.

2) Από το σχεδιασμό του φράγματος η διαθέσιμη απόληψη ετησίως εκτιμάται σε 240.000.000m³ ετησίως από τα οποία τα 25.000.000 m³ προορίζονται για ύδρευση.

3) Η χορήγηση άδειας απόληψης περίπου 600.000m³ για τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου Λαρίσου που αποτελεί το 7% του αρδευτικού δικαιώματος του Δήμου και το 0,4% του της ετήσιας απόληψης είναι και εφικτή και δίκαιη σε σύγκριση και με το εγκριθέν δικαίωμα απόληψης του Δήμου Αμαλιάδας που ανέρχεται σε 6.000.000 m³ ετησίως.

4) Για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του Δήμου Λαρίσου και γειτονικών δήμων ή Δ.Δ. η υδροδότηση από το φράγμα Πηνειού αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη λύση και ήδη έχει υποβληθεί από το Δήμο Λαρίσου στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

Ερωτάται ο κ. υπουργός

1. Προτίθεστε να συναινέσετε στην χορήγηση άδειας απόληψης νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Δήμου Λαρίσου

2. Προτίθεσθε να χρηματοδοτήσετε το έργο που θα προκύψει από την εκπονούμενη μελέτη για την υδροδότηση του Δήμου Λαρίσου.

Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης