Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Κατάργηση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΟΥΒΕΛΗ


Με ανακοίνωσή του στις 14.5.2010, ο υπουργός Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι εισηγήθηκε στην κυβερνητική επιτροπή την κατάργηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από το πόρισμα ελέγχου που διενήργησαν οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης στο Ινστιτούτο, όπου διαπιστώθηκε σπατάλη δημοσίου χρήματος από υπέρογκες δαπάνες μισθοδοσίας ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, πολυδάπανα ταξίδια, απευθείας αναθέσεις έργων και ελλειμματικοί ισολογισμοί.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως υιοθετήθηκε το 1998, αποφασίστηκε να δοθεί «άμεση προτεραιότητα στη βελτίωση των ανταλλαγών στατιστικών και πληροφοριών σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών, πληροφοριών για το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και στοιχείων για την εθνική νομοθεσία και πολιτική βάσει του προγράμματος δράσης της Επιτροπής». Αντίστοιχα στο Πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι, «για να επιτευχθεί ο στόχος της σταθερότητας και της συνοχής στις κοινωνίες των κρατών μελών, είναι ουσιαστικής σημασίας να αναπτυχθούν αποτελεσματικές μεταναστευτικές πολιτικές». Επίσης, ο πλέον πρόσφατος Κανονισμός για την ένταξη των μεταναστών, (2007/435/ΕΚ) αναφέρει ότι «η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη αποτελεί βασικό στοιχείο για την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, που είναι θεμελιώδης στόχος της Κοινότητας και αναφέρεται στη Συνθήκη».

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτική μεταβιβάζονται εφεξής στις υφιστάμενες υπηρεσίες του υπουργείου. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, για την επίτευξη των ευρωπαϊκών επιταγών απαιτείται υψηλού επιπέδου συντονισμός ποικίλλων δράσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σκοπός του ΙΜΕΠΟ, αν και δεν υλοποιήθηκε, ήταν, μεταξύ άλλων, η διενέργεια επιστημονικών ερευνών, η εκπόνηση και ανάθεση εξειδικευμένων μελετών, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η κατάρτιση, εποπτεία και υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, η οργάνωση δημοσίων συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, η οργάνωση βιβλιοθήκης, η διασύνδεση και η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Ινστιτούτα και κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε., των Η.Π.Α. και του Καναδά, το ενδιαφέρον των οποίων επικεντρώνεται στο χώρο της μετανάστευσης, η συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Οργανώσεις Μεταναστών, κτλ.

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα, καθώς και ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προβεί στη σύσταση εθνικών ιδρυμάτων επιφορτισμένων με θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- Με ποιους τρόπους θα εξασφαλιστούν οι λειτουργίες, αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής έπειτα από την ένταξή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να υλοποιηθούν στο ακέραιο οι στόχοι που προτάσσουν και οι προαναφερόμενες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της αριθμ. 10225/17-05-10 Ερώτησης που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ .κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σχετικά με την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κατάργηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την πρόταση κατάργησης του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΙΜΕΠΌ δεν εναρμονίζεται με τη δημόσια αποστολή που του έχει ανατεθεί ούτε με την απαίτηση δημοσιονομικής περίσκεψης που οφείλει να εμπνέει κάθε δημόσιο φορέα.
Ειδικότερα:

Το ΙΜΕΠΟ συστάθηκε το έτος 2002 με το Π.Δ. 188/02 (ΦΕΚ 175 Α') ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αποστολή του με βάση τη συστατική του πράξη είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας. Ειδικότεροι σκοποί του ινστιτούτου είναι α) η διενέργεια επιστημονικών ερευνών με αντικείμενο τη διάρθρωση και τη δυναμική των μεταναστευτικών ρευμάτων, β) η εκπόνηση μελετών για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, όπως, ιδίως, η κοινωνική μέριμνα, οι όροι εισόδου και παραμονής, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταναστών, γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα μετανάστευσης, δ) η ερευνητική συνεργασία με Ινστιτούτα, Ιδρύματα ή Οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς αντικειμένου στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ε) η κατάρτιση και εποπτεία επιχειρησιακών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στ) η οργάνωση βιβλιοθήκης και η έκδοση περιοδικών, βιβλίων και επιστημονικών μελετών, ζ) η οργάνωση δημόσιων συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων και η) η υποστήριξη και η συνεχής λειτουργία βάσης δεδομένων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.
Επιπρόσθετα ανατέθηκε στο ΙΜΕΠΟ με το άρθρο 1 του ν.353672007, ο ρόλος του διαμεσολαβητικού συνδέσμου μεταξύ Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Ένταξης και της κοινωνίας των πολιτών (όπως ενώσεις μεταναστών. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, και άλλους κοινωνικούς εταίρους που ασχολούνται με θέματα μεταναστών).

Αντίθετα η αρμοδιότητα της χάραξης της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής ένταξης ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ στο έργο αυτό ο Υπουργός επικουρείται και δέχεται εισηγήσεις από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με το Π.Δ. 11/2010 (Α' 15). II σύσταση της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του οργανωτικού πλαισίου των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία που αποδίδει η νέα Κυβέρνηση στη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου στη Χώρα μας. Εξάλλου η έκδοση του ν. 3838/2010 (Α' 49) αναδεικνύει ένα στρατηγικό σχεδιασμό που έχει ως πυρήνα την άρση των αποκλεισμών και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνική ζωή της Χώρας μας με στόχο την εμπέδωση μιας κοινωνίας συνοχής.

Από την εμπειρία των παρελθόντων ετών προκύπτει ότι το ΙΜΕΠΟ δεν λειτούργησε ως μελετητικός φορέας, που ήταν και η κεντρική του αποστολή, αλλά όσες φορές αποφάσιζε να εκπονήσει μελέτες, ανέθετε την εκπόνηση τους σε εξωτερικούς μελετητές έναντι αμοιβής, ανάθεση η οποία θα μπορούσε να γίνει και απευθείας από το Υπουργείο χωρίς της διαμεσολάβηση του ΙΜΕΠΟ.
Επιπλέον, λειτουργούσε χωρίς συντονισμό με το αρμόδιο Υπουργείο και την αντίστοιχη Διεύθυνση μη συμμετέχοντας ουσιαστικά ούτε στη χάραξη πολιτικής ούτε σε μελέτης ή έρευνες σε θέματα αιχμής που αφορούν τη μετανάστευση.
Εξάλλου συχνά το Υπουργείο στα πλαίσια της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, προέβαινε στην ανάθεση της εκπόνησης μελετών σε εξωτερικούς μελετητές δεδομένου ότι το ΙΜΕΠΟ, το οποίο χρηματοδοτείτο ειδικά για το σκοπό αυτό δεν εκδήλωνε ενδιαφέρον να αναλάβει την εκπόνηση αυτών.
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Η. είτε δεν υφίσταται αντίστοιχος με το ΙΜΕΠΟ φορέας π.χ. Ιταλία. Λετονία, Σλοβενία), είτε υπάρχουν ανάλογα Κέντρα ανεξάρτητα από την Κρατική Διοίκηση, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και όχι από την κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Βέλγιο, Πολωνία. Πορτογαλία).

Σε κάθε περίπτωση ουδέποτε είχαν ανατεθεί στο ΙΜΕΠΟ αρμοδιότητες, που συνδέονται με την εκπροσώπηση και συμμετοχή της Χώρας μας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και η κατάργηση του δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση την τήρηση των υποχρεώσεων μας έναντι αυτών,


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΤΖΑΚΡΗ