Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς


- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Οικονομικών

Αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο


Με την υπ’ αριθ. 68151/7104/7.12.2009 απόφασης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παραχωρήθηκε το δικαίωμα στην κ/Ξ EYRO IONIA για την απόληψη 1.250.000 τ.μ. υλικού (αμμοληψία) από τη θέση Παραδείσι του ποταμού Εύηνου Αιτ/νίας. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο υπ. αριθ. 142647/5.10.2009 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΥΠΕ, το οποίο εκδόθηκε την επομένη των βουλευτικών εκλογών, εγκρίθηκε η Ειδική Τεχνική μελέτη εφαρμογής (ΕΤΜΕ).

Προηγούμενη προσπάθεια αμμοληψίας από την ίδια θέση του ποταμού, προκάλεσε τη δικαστική αντίδραση κατοίκων και φορέων του Δήμου Χάλκειας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η υπ. αριθ829/2009 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία απαγόρευε προσωρινά κάθε αμμοληψία από το ποτάμι.
Μετά την έκδοση του Ν. 3010/2007, αλλά και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο διαχείρισης των υδατορευμάτων σύμφωνα με το οποίο αμμοληψία δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο υλοποίησης μελέτης διευθέτησης της κοίτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Είναι νόμιμη η πιο πάνω απόφαση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για τη διενέργεια αμμοληψίας στον ποταμό Εύηνο;
2. Αξιολογήθηκε το σκεπτικό και διατακτικό της υπ αριθ. 829/ 2009 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ : Σχετικά με την αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο.


ΣΧΕΤ: Η με α.π. 2822/ 17-12-2009 Ερώτηση Βουλής.
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη, αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας μας, που θίγονται σε αυτήν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην Κτηματική Υπηρέτα Αιτωλοακαρνανίας υποβλήθηκε η αίτηση με α.π. 2560/13-8-2009, σε συνέχεια παλαιότερης από 7-9-2007, της κοινοπραξίας «ΕURΟ ΙΟΝΙΑ», κατασκευάστριας του έργου εθνικής σημασίας ΙΟΝΙA ΟΔΟΣ και συγκεκριμένα του τμήματος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την απευθείας παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα σύμφωνα με την σύμβασηπαραχώρησης του έργου, που κυρώθηκε με τον νόμο 3557/2007, τωναναγκαιούντων χώρων δημοσίων εκτάσεων του ποταμού Ευήνου, στις θέσεις«ΚΑΛΦΑΣ» και «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ», του Δήμου Χάλκειας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, περιοχή αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Κτηματικής Υπηρεσίας.


Ύστερα από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών α) καθορισμού ορίων και θέσεων αμμοληψίας και β) επιτροπής δημοσίων κτημάτων στις 11-9-2009, μόνο για τη μία θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ», εκδόθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 7-12-2009 η απόφαση παραχώρησης με αριθμό 68151/7104/2009 για την παραπάνω θέση, που κοινοποιήθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας στις 11-12-2009. Μάλιστα η αιτούσα κοινοπραξία έχει ήδη κληθεί από τις 14-12-2009 από την Κτηματική Υπηρεσία προκειμένου να της παραδοθεί η δημόσια έκταση, όπου θα διενεργήσει την απόληψη των υλικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής.

Για την άλλη θέση «ΚΑΛΦΑΣ» γνωμοδότησε επίσης η αρμόδια Επιτροπή καθορισμού ορίων και θέσεων αμμοληψίας στις 7-10-2009 και ζήτησε συγκεκριμένες ενέργειες, και συμπληρωματικά στοιχεία από την αιτούσα, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί και θα αξιολογηθούν σε νέα προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής.


Τέλος αναφορικά με την υπ' αριθμ. 829/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί ασφαλιστικών μέτρων, επισημαίνεται ότι αυτή δεν αφορούσε την εν λόγω αδειοδότηση, αλλά ενέργειες εντός της κοίτης του Ευήνου ποταμού, εκ μέρους της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., μέλους της Κοινοπραξίας, πριν την κατάθεση της αίτησης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα : «Αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο»
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2822/17-12-2009 Ερώτηση

Απαντώντας στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 2822/17-12-09 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη σας γνωρίζουμε σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ τα εξής, όπως μας ενημέρωσε η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου μας.


1. Με την υπ. αρ. 1731/ΙΚ/εσ/5.12.2007 αίτηση της Κ/Ξ ΕURO ΙΟΝΙΑ (α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/135681/10.12.2007) υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ φάκελος δικαιολογητικών {Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής(ΕΤΜΕ), για την απόληψη υλικών (αμμοληψία) από τον ποταμό Εύηνο στη θέση ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ του Δήμου Χάλκειας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να χρησιμοποιούν για την κάλυψη μέρους των αναγκών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της με α.π. 142128/25.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.


2. Έπειτα απ6 την εξέταση της ΕΤΜΕ (ως προς το περιεχόμενό της) και έχοντος υπόψη τιςδιατάξεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , καθώς και τιςγνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Εφορειών του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και τουΔασαρχείου Μεσολογγίου, εγκρίθηκε η ΕΤΜΕ για την απόληψη υλικών (αμμοληψία)από τον ποταμό Εύηνο στη θέση ΠΑΡΑΔΕΙΣ1 (κωδ. R802) του Δήμου Χάλκειας, ΝομούΑιτωλοακαρνανίας, με το υπ. αρ. 141647/5.8.2ΟΟ9 έγγραφο ΕΥΠΕ (και όχι με τολανθασμένως αναφερόμενο υπ. αρ. 142647/5.10.2009 έγγραφο το οποίοπαρεμπιπτόντως αναφέρεται σε Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην Λακωνία).


Επισημαίνεται ότι η εν λόγω έγκριση ΕΤΜΕ αφορούσε αποκλειστικά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου και δεν υποκαθιστούσε άλλες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η χορήγηση άδειας αμμοληψίας δεν είναι αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.


Σας πληροφορούμε επίσης ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης καταγγελιών και συλλογής στοιχείων για τις αμμοληψίες στον ποταμό Εύηνο, με σκοπό την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων εντός του νέου έτους. Αρμοδιότητα διερεύνησης της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης της Περιφέρειας έχει η προϊσταμένη αρχή της Περιφέρειας, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2822/17.12.2009 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσουκαλης


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:


Όπως μας ενημέρωσαν οι Υπηρεσίες το 2009 με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφ. Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών παραχωρήθηκε το δικαίωμα στην «ΕΥΒΟ ΙΟΝΙΑ» για την αμμοληψία 1.250.000 κ.μ. υλικού στη θέση Παραδείσι του ποταμού Ευήνου Αιτωλοακαρνανίας.


Η έκδοση των αποφάσεων της Διοίκησης και αι προϋποθέσεις νομιμότητας ως προς την τεχνική και ουσιαστική εγκυρότητα τους εξετάζονται ενδελεχώς και οι εγκρίσεις παρέχονται αφού τηρηθούν οι υπό του νόμου ειδικές απαιτήσεις. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να προσβληθούν από τους έχοντες έννομα συμφέρον ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η εκδοθείσα 829/2009 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου δεν απαγορεύει, ούτε αναστέλλει οποιαδήποτε νόμιμη διοικητική διαδικασία έκδοση άδειας αμμοληψίας ούτε εντέλλεται τη διοίκηση να απέχει από την εν λόγω διαδικασία.


Συνεπώς οι εργασίες της αμμοληψίας έγιναν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο θεωρείται συνοδό έργο για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός από Αντίρριο-Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα-Μαλιακός και ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ