Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008


ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου "Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις"
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας, Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, κατέθεσαν σήμερα τροπολογία επί του σχεδίου νόμου «μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Θεωρώντας ότι ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το Σύμφωνο ελεύθερης Συμβίωσης που προωθεί η κυβέρνηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας, καλούν όλους τους βουλευτές ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου προκειμένου να πάρουν θέση για την εξάλειψη της διάκρισης.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας
Αιτιολογική έκθεση

Το Σύμφωνο Συμβίωσης, αποτελεί μία σύμβαση που επιτρέπει την τυποποίηση των συντροφικών σχέσεων σύμφωνα με την αρχή ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει στα μέλη της κοινωνίας, την απόλαυση των δικαιωμάτων τους με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα και την αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, οικονομικές, φυλής ή φύλου.
Οι εξαιρέσεις που εισάγει για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς δεν υπάρχει νομικό έρεισμα το οποίο να αποκλείει συντρόφους ίδιου φύλου από τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης.
Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να συμβάλει στην ωρίμανση της κοινωνίας, να αποτυπώνει το πνεύμα των διεθνών εξελίξεων και βέβαια να είναι συμβατό με την ελληνική νομοθεσία.
Στην Ευρώπη των 15 μόνο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ιρλανδία δεν προβλέπουν ρύθμιση των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών. Να σημειωθεί ότι οι εθνικές νομοθεσίες των υπόλοιπων κρατών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νόμων από το γάμο και τη δυνατότητα υιοθεσίας μέχρι την απλή συμβίωση. Επιπλέον τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης πιέζουν προς ρύθμιση των εν λόγω συντροφικών σχέσεων σε κείμενα που έχουν υιοθετήσει.
Εκτός της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση των γενετήσιο προσανατολισμό, η πρόσφατη υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας καθιστά νομικά δεσμευτικό το Θεμελιώδη Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος, με το άρθρο 21, προβλέπει αντίστοιχη απαγόρευση.
Το άρθρο 4 του Συντάγματος προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, ενώ όπως τόνισε και με ανακοίνωσή της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο αποκλεισμός από το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος τους.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός έχει πλέον διεθνώς ρητά περιληφθεί στις απαγορευμένες διακρίσεις από την ισότητα. Και η ελληνική νομοθεσία τον έχει περιλάβει σε διάφορα νομοθετήματα πχ. Ν. 1414/1984, Ν.2910/2001, Ν. 33054/2005.
Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι θεωρούμε ότι ο Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 1 αποκλεισμός αυτός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας, οι οποιεσδήποτε διακρίσεις με βάση το φύλο θα έπρεπε να απαλειφθούν.

«Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης), καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο κατοχυρώνεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου».
Οι προτείνοντες βουλευτές Αθήνα, 14.10.2008
Θοδωρής Δρίτσας
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης